Salı, 29 Haziran 2021 16:05

SGK Borç Yapılandırması (7326 sayılı Kanuna Göre)

09.06.2021 tarihli, 31506 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ’la 2021 yılı Nisan ayı ve önceki aylara ilişkin Sigorta primi, Bağkur primi, işsizlik sigortası primi, emekli keseneği ve kurum karşılığı, sosyal güvenlik destek primi, isteğe bağlı sigorta primi, topluluk sigortası primi, asgari işçilikten kaynaklanan fark/eksik prim, idari para cezası, SGK tarafından takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı, rücu borçları, yanlış ve yersiz ödenmiş olan gelir ve aylıklardan kaynaklı borçlar ile  tarımsal ürün bedellerinden kesinti yapan sorumluların SGK’ya olan borçları yeniden yapılandırılabilecektir.

Kapsam

7326 sayılı Kanun ile 1.Maddesinin (e) fıkrasıyla Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen ve bu Kanunun yayımı tarihine veya bu Kanunun ilgili hükümlerinde belirtilen sürelerin sonuna kadar tahakkuk ettiği hâlde ödenmemiş olan sigorta primi borçları ile ilgili olarak ödeme kolaylığı getirilmiştir.

7326 sayılı Kanunda yer alan SGK borçları ile ilgili düzenlemelere göre

1)  Yapılandırma Kapsamına Giren SGK Borçları:

SGK’ya bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında takip edilen alacaklardan 7326 sayılı Kanunun RG’de yayımlandığı 09.06.2021 tarihine kadar veya 7326 sayılı Kanunun ilgili hükümlerinde belirtilen sürelerin sonuna kadar tahakkuk ettiği hâlde ödenmemiş olan; 

a)  2021/Nisan ayı ve önceki dönemlere ait; 5510/4-1 (a), (b) ve (c) bentleri (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı iştirakçileri) kapsamındaki sigortalılıklardan kaynaklanan ve sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ve bunlardan kaynaklanan gecikme cezası ile gecikme zammı,

b)  2021/Nisan ayı ve önceki dönemlere ait; 7326 sayılı Kanuna göre yapılan başvuru tarihi itibarıyla ilgili mevzuatına göre ödenmesi imkanı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta, topluluk sigortası primleri ile bunlardan kaynaklanan gecikme cezası ve gecikme zammı,

c)   30.04.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil); özel bina inşaatları ile ihaleli işlerden dolayı yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespitler sonucu bildirilmediği anlaşılan eksik işçilik üzerinden hesaplanacak prim aslı ile gecikme zammı ve gecikme cezası,

d)  30.04.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil); işlenen fiillere ilişkin olup ilgili kanunları uyarınca uygulanan idari para cezaları (İPC) ile bunlardan kaynaklı olarak tahakkuk eden gecikme zammı ve gecikme cezası,

e)  2021/Nisan ayı ve önceki dönemlere ait; ilgili kanunları uyarımca takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı ile bunlara bağlı gecikme zammı,

Borçları yeniden yapılandırılabilecektir.

2) Kesinleşmiş Alacakların Yeniden Yapılandırılma Seçenekleri:

► SGK tarafından takip edilen alacaklardan 2021/Nisan ayı ve önceki aylara ilişkin olup bu Kanunun yayımı tarihinden önce tahakkuk ettiği hâlde 7326 sayılı Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş olan;

a)  5510/4-1 (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan; sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi,
b)  7326 sayılı Kanuna göre yapılan başvuru tarihi itibarıyla ilgili mevzuatına göre ödenmesi imkânı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi,
c)  Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ilgili kanunları gereğince takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı,

Asılları ile bu alacaklara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden 7326 kanunun yayımı tarihinde kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde,

Bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

► 30.04.2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin olup;

Bu Kanunun yayımı tarihinden önce Kurumca resen tahakkuk ettirilerek işverene tebliğ edildiği hâlde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş olan; özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespitler sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi asılları ile bu alacaklara gecikme cezası ve gecikme zammı hesaplanan sürenin başlangıç tarihinden bu Kanunun yayımı tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde,

Bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

► 30.04.2021 tarihinden önce (bu tarih dâhil) yapılan tespitlere ilişkin idari para cezaları;

30.04.2021 tarihinden önce (bu tarih dâhil) yapılan tespitlere ilişkin olup bu Kanunun yayımı tarihinden önce kesinleştiği hâlde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş olan ve Kurumca takip edilen idari para cezası asıllarının %50’si ile bu tutara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden bu Kanunun yayımı tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları alınarak hesaplanacak tutarın bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde

İdari para cezası asıllarının kalan %50’si ile idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

SGK tarafından takip edilen ve 7326/7. Madde kapsamına giren kesinleşmiş alacakların; asıllarının bu Kanunun yayımı tarihinden önce ödenmiş olması durumunda, aslı ödenmiş fer’i alacağın %40’ının bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, kalan %60’ının tahsilinden vazgeçilecektir.

► Genel sağlık sigortası prim borçları ile ilgili düzenlemeler;

 • 5510 sayılı Kanunun 4-1 (b) bendi ile Ek-5, Ek-6. Maddeleri kapsamındaki sigortalı olanların bu madde kapsamındaki borçlarını yapılandırmaları halinde yapılandırılan borç haricinde 60 günden fazla prim ve prime ilişkin borçlarının bulunmaması veya bu borçlarını taksitlendirmiş veya yapılandırmış olup ödeme yükümlülüklerini de yerine getiriyor olmaları ve 7326 sayılı Kanuna göre yapılandırılan borçlarının ilk taksitini ödemeleri kaydıyla GSS’den yararlanmaya başlayacaklardır.
 • 5510/60-1 (g) bendi kapsamında tescili yapılmış olup da gelir testine hiç başvurmayanlardan bu maddenin yayımı tarihinden 30.11.2021 tarihine kadar gelir testine başvuran kişilerin GSS primleri gelir testinin sonucuna göre ilk tescil başlangıç tarihinden itibaren tahakkuk ettirilecektir.
 • 2021/Nisan ayı ve önceki aylara ilişkin olup bu Kanunun yayımı tarihinden önce 5510/60-1 (g) bendi kapsamında tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan GSS prim borçlarının 31.12.2021 tarihine kadar ödenmesi halinde gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.
 • Bu Kanunun yayımı tarihinden önce 5510/60-1 (g) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan prim borcu bulunanlar anılan 5510 sayılı Kanunun 67. Maddesinde belirtilen şartları taşımaları halinde, bu Kanunun yayımı tarihinden önceki döneme ait prim borçları dikkate alınmaksızın 7326 sayılı Kanunun yayımı tarihinden itibaren 31.12.2021 tarihine kadar sağlık hizmetlerinden ve diğer haklardan yararlandırılacaktır.
 • Bu Kanunun yayımı tarihine kadar ödenmiş olan 5510/60-1 (g) bendi kapsamındaki GSS primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı tutarları iade ve mahsup edilmeyecektir.

► Sigortalılık süreleri durdurulmuş olan Bağ-Kur’luların borçları ile ilgili düzenlemeler;

Daha önceki ilgili kanunları uyarınca sigortalılık süreleri durdurulmuş olanlardan;

 • Köy ve mahalle muhtarları,
 • Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar,
 • Tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan,

5510 sayılı Kanuna, 2/9/1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun mülga hükümlerine ve mülga 17/10/1983 tarihli ve 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa göre tescilleri yapıldığı hâlde prim borçları nedeniyle bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ihya edilmemiş olanların kendileri veya hak sahipleri,

Bu Kanunun yayımı tarihini takip eden ay başından itibaren dört ay içinde SGK’ya müracaat ederek, durdurulan sigortalılık süreleri için ödeyecekleri prim tutarının, sigortalılık süreleri durdurulmamış gibi değerlendirilerek bu maddenin birinci fıkra hükümlerine göre hesaplanmasını talep edebileceklerdir.

Hesaplanan borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi hâlinde durdurulan süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilecektir.

Hesaplanan borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmemesi hâlinde ihya işlemi geçerli sayılmayacak ve bu fıkra kapsamında ödenmiş olan tutarlar ilgilinin başkaca prim borcunun bulunmaması kaydıyla faizsiz olarak iade edilecektir. 

3) Kesinleşmemiş Alacakların Yeniden Yapılandırılma Seçenekleri:
► Ön değerlendirme, araştırma veya tespit aşamasında olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilik prim borçları:
 
30.04.2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin olup, bu Kanun hükümlerinden yararlanmak için başvurulduğu hâlde, 9. Maddenin 1. Fıkrasının (a) bendinde belirtilen başvuru süresinin sonuna kadar işverene tebliğ edilmiş olan ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi asılları ile bu alacaklara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı hesaplanan sürenin başlangıç tarihinden bu Kanunun yayımı tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde,

Bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

► Kesinleşmemiş idari para cezaları: 

30.04.2021 tarihinden önce (bu tarih dâhil) işlenen fiillere ilişkin olup 9. Maddenin 1. Fıkrasının (a) bendinde belirtilen başvuru tarihine kadar tebliğ edildiği halde yine bu tarihe kadar ödenmemiş olan idari para cezası asıllarının %50’si ile bu tutara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden bu Kanunun yayımı tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, 

İdari para cezası asıllarının kalan %50’si ile idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

► Kesinleşmemiş Diğer SGK Alacakları:

*  7326/1. Maddesinin 1. Fıkrasının (e) bendi kapsamındaki:

 • 2021/Nisan ve önceki aylara ilişkin, 5510/4-1 (a, b, c) bentleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ve bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı,
 • 2021/Nisan ve önceki aylara ilişkin, isteğe bağlı sigorta ve topluluk sigortası primleri ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı,
 • 30/4/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı,
 • 30/4/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) işlenen fiillere ilişkin olup ilgili kanunları uyarınca uygulanan idari para cezaları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı,
 • 2021/Nisan ayı ve önceki dönemlereait ilgili kanunları uyarımca takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı,

7326/10. Maddesinin 2. ve 3. Fıkralarında belirtilen fazla veya yersiz olarak ödendiği tespit edilen ve tahsil edilmesi gereken gelir ve aylıklar,

5510/4-1 (b-4) alt bendi kapsamında sigortalı sayılanların prim borçları sebebiyle 5510/88. Maddesinin 12. Fıkrası uyarınca sattıkları tarımsal ürün bedellerinden, tarımsal kesinti sorumlularınca kesinti yapıldığı halde Kuruma ödenmesi gereken prim tutarlarından 2021 yılı Nisan ayı ve önceki dönemlere ilişkin,

Borçlar için, 31/08/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilgili idareye başvuruda bulunulması kaydıyla, ilk taksit ödeme tarihi olan 31/10/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) tahakkuk edenler de dahil 7326 sayılı Kanunun 7. Maddesine göre yapılandırılacaktır.

4) Başvuru Süresi:
7326 sayılı Kanunla sağlanan yapılandırmadan yararlanmak isteyen borçluların en geç 31.08.2021 Salı günü mesai saati bitimine kadar SGK’ya başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
5) Taksitlendirme Süresi, Uygulanacak Faiz ve Hesaplama Şekli:

Yeniden yapılandırılan SGK borçlarının ilk taksitinin 31.10.2021 tarihi hafta sonuna denk geldiğinden en geç 01.11.2021 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar, diğer taksitlerinin ise bu tarihleri takip eden ikişer aylık dönemler hâlinde azami on sekiz eşit taksitte ödenmesi gerekmektedir.

-> Yapılandırmaya esas borcun hesaplanma şekli;

Borç Türü

Yapılandırılacak Borç Tutarı

Prim

Damga Vergisi (DV)

Özel İşlem Vergisi (ÖİV)

Eğitime Katkı Payı (EKP)

Borç Aslı + Yİ/ÜFE aylık değişim oranlarına göre basit usulde hesaplanacak faiz

İdari Para Cezası (İPC)

İPC aslının %50’si + Bu tutar için Yİ/ÜFE aylık değişim oranlarına göre basit usulde hesaplanacak faiz

Aslı Ödenmiş Fer’i Borçlar

Fer’i Borcun %40’ı (%60’ı silinecek)

Genel Sağlık Sigortalı (GSS) prim borçları

Borç Aslı (31 Aralık 2021 tarihine kadar ödenmesi şartıyla GC/GZ ’nin tamamı silinecek)

-> Yapılandırmaya esas borcun ödenme şekli;

Borçlarını yapılandırma başvurusunda bulunanlar aşağıdaki tabloda da belirtildiği gibi 3 ödeme yolundan birini tercih edilebileceklerdir. Taksitli ödemenin tercih edilmesi halinde ilk tercih edilen süreden daha kısa sürede ödeme yapılması hâlinde ise ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilebilecektir.

 

1

2

3

Borcun

Tamamının Ödenmesi

Borcun

Taksitle Ödenmesi

Peşin Ödeme

01.11.2021 (dahil)

İlk 2 Taksit Ödeme

Süresi İçinde Ödenmesi

İkişer aylık

6, 9, 12, 18 eşit taksit seçenekleri

Taksit katsayısı

Uygulanmaz

Uygulanır

Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanan gecikme faizi tutarı üzerinden;

%90’ının

tahsilinden vazgeçilir.

%50 indirim yapılır.

6 taksit için (1,09),

9 taksit için (1,135),

12 taksit için (1,18),

18 taksit için (1,27),

6) Yapılandırmanın Bozulması:

İlk iki taksitin süresinde ve tam ödenmesi koşuluyla; kalan taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az taksitin, süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti (peşin ödeme seçeneğinin tercih edilmesi hâlinde ilk taksiti) izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51. Maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanmaya devam edilecektir.

İlk iki taksitin süresinde tam ödenmemesi ya da süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen diğer taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde bu Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecektir.

7) 6736, 7020, 7143 ve 7256 sayılı Kanunlara Göre Yapılandırmaları Devam Edenler:

a)  5393 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesi, 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 3 üncü maddesi kapsamında uzlaşılan alacaklar ile 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunun geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında yapılandırılan alacaklar,

b)  3/8/2016 tarihli ve 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun, 18/5/2017 tarihli ve 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 11/5/2018 tarihli ve 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun hükümlerine göre bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla taksit ödemeleri devam eden alacaklar ile 6736 sayılı Kanuna göre tahakkuk eden alacaklar,

hakkında uygulanmaz.

8) Dava Açılması ve Açmış Olanların Durumu:

Bu Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan ve ilgili maddeler uyarınca dava açmamaları veya açılan davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları gereken borçluların, bu Kanun hükümlerinden yararlanabilmeleri için ilgili maddelerde belirlenen başvuru sürelerinde, yazılı olarak bu iradelerini belirtmeleri gerekmektedir.

Borçlularca, Kanun hükümlerinden yararlanılmak üzere davadan vazgeçilmesi hâlinde idarece de ihtilaflar sürdürülmeyecektir.

9) İş Kazası, Meslek Hastalığı, Hastalık Nedeniyle Kuruma Rücu Borcu Olanlar:

İşverenlerin ve üçüncü şahısların;

-5510/14, 21, 23, 39 ve 76.

-506/Mülga-10, 26, 27 ve 28.

-1479/Mülga-63.

-5434/129.

Maddeleri gereğince iş kazası ve meslek hastalığı, malullük, adi malullük ve ölüm halleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle ödemekle yükümlü bulundukları her türlü borçları ile bu borçlara kanuni faiz uygulanan sürenin başlangıcından bu Kanunun yayımı tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın,

Bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde bu borçlara uygulanan kanuni faizin tahsilinden vazgeçilecektir.

10) Kurumdan Fazla ve Yersiz Aylık ve Gelir Almış Olanlar:

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından fazla veya yersiz olarak ödendiği tespit edilen ve tahsil edilmesi gereken gelir ve aylıklara ilişkin borç asılları ile bu borçlara kanuni faiz uygulanan sürenin başlangıcından bu Kanunun yayımı tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranlan esas alınarak hesaplanacak tutarın,

Bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde bu borçlara uygulanan kanuni faizin tahsilinden vazgeçilecektir.

11) Kendi Adına Bağımsız Çalışanların Sigortalılıkların Durdurulması:

Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlarla, tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan, SGK’ya kayıt ve tescilleri yapıldığı hâlde 30.04.2021 tarihi itibarıyla prim borcu bulunanların, bu tarihten önceki sürelere ilişkin prim borçlarını, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden 4. ayın sonuna kadar ödememeleri veya ilgili Kanunları uyarınca yapılandırmamaları hâlinde prim ödemesi bulunan sigortalıların daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibarıyla, prim ödemesi bulunmayan sigortalıların ise tescil tarihi itibarıyla sigortalılığı durdurulacaktır.

Durdurulan süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmeyecek ve bu sürelere ilişkin Kurum alacakları takip edilmeyerek bunlara Kurum alacakları arasında yer verilmeyecektir. Sigortalılıkları durdurulanlardan 5510/4-1 (b) bendi kapsamında çalışmaya devam edenlerin sigortalılıkları 01.05.2021 tarihi itibarıyla yeniden başlatılacaktır.

Ancak, daha sonra sigortalı ya da hak sahipleri tarafından talep edilmesi hâlinde durdurulan sigortalılık sürelerinin tamamı, talep tarihinde 5510/80. Maddenin 2. Fıkrasına göre belirlenecek prime esas kazanç tutarı üzerinden borç tutarı hesaplanarak ihya edilecektir. Hesaplanan borç tutarının tamamını, borcun tebliğ tarihinden itibaren 3 ay içinde ödedikleri takdirde, bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilecektir. Tebliğ edilen borç tutarının bu süre içinde tamamen ödenmemesi hâlinde bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmeyecek ve bu madde kapsamında ödenmiş olan tutarlar ilgilinin prim ve prime ilişkin borcunun bulunmaması kaydıyla faizsiz olarak iade edilecektir. İhya edilerek kazanılan hizmet süreleri borcun ödendiği tarihten itibaren geçerli sayılacaktır.

5510 sayılı Kanuna eklenen Geçici-84. Maddenin 1. Fıkrasına göre sigortalılıkları durdurulanlar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler hakkında 01.01.2012 tarihinden bu maddenin yürürlük tarihine kadar durdurulan süreler için genel sağlık sigortası hükümleri uygulanmayacaktır.

İlgili Kanun metnine aşağıdaki bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz. 

7326 Kanun metnine ulaşmak için tıklayınız.

Kaynak, https://www.pwc.com.tr/

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Hakkımızda

 ö z d o ğ r u l a r, Adana da 18.08.1988 tarihinde kurularak, Mali Müşavirlik faaliyetine başlamıştır. 

Sektöründe en iyi olma duygusu ile personeline "Kalite" bilincini yerleştirmeyi, Kalite Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmeyi, müşterilerine en iyi hizmeti sunmayı, amaç edinerek, 2003 Yılında, alanında Türkiye' de ilk olarak ISO 9001: 2000 Belgesi almıştır.

 

Mali Takvim

Öne Çıkanlar

 • Sat-Kirala-Geri Al İşlemlerinden Doğan Kazançlarda İstisna Örnek Uygulaması ve Muhasebe Kayıtları İşletme aktifinde kayıtlı bulunan, amortismana tabi gayrimenkul, makine ve teçhizatların…
 • Yatırım Teşvik Belgeleri Kapsamında Gerçekleştirilen Yatırımların Finansmanı Amacıyla Sermayeye Nakden Yatırılan Tutarın Nakdi Sermaye İndiriminden Yararlanılıp Yararlanılmayacağı T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KAYSERİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri…
 • Sermaye Şirketinin Şahıs İşletmesine Dönüştürülmesinde Kurumlar Vergisi Ve KDV Uygulaması İle Defter Ve Belge Düzeni Nasıl Olmalıdır? (23.01.2018 tarih ve 74132 sayılı özelge) a) Kurumlar vergisi: Bir…
Top