Damga Vergisi Oranları

Damga Vergisi Kanunu’nun “Nispet” başlıklı 14. maddesinde, kâğıtların damga vergisinin Kanun’a ekli (1) sayılı tabloda yazılı nispet ve miktarlarda alınacağı hükmü yer almaktadır. Aynı maddede her bir kâğıt için hesaplanacak vergi tutarının üst sınırı belirlenmiş ve bir önceki yılda uygulanan azami tutarın, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, o yıl için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılacağına hükmedilmiştir.

Kanun’un mükerrer 30. maddesinde ise her takvim yılı başından itibaren geçerli olmak üzere, önceki yılda uygulanan maktu vergilerin (Maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dâhil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılacağı ve bu suretle hesaplanan vergi tutarının 10 kuruşa kadarki kesirlerinin dikkate alınmayacağı hükmü yer almaktadır.

2019 yılına ilişkin yeniden değerleme oranı %22,58 olarak hesaplanmış ve 23 Aralık 2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 512 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile duyurulmuştur.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, 2020 yılında uygulanacak olan maktu damga vergisi tutarları (Maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dâhil) bu oran dikkate alınmak suretiyle hesaplanmış ve 27 Aralık 2019 tarihli 2. mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan 64 seri numaralı Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile duyurulmuştur.

Buna göre, 2020 yılında uygulanacak olan azami damga vergisi tutarı ile damga vergisi oran ve tutarlarına ilişkin tablo aşağıda dikkatinize sunulmaktadır:

1. 2020 yılında her bir kâğıt için hesaplanacak azami damga vergisi tutarı 3.239.556,40 TL’dir.

2. 2020 yılında uygulanacak damga vergisi oran ve tutarları ise aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

I. Akitlerle ilgili kağıtlar

A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:

1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler

Binde 9,48

2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden)

Binde 1,89

3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri

Binde 9,48

4. Tahkimnameler ve sulhnameler

Binde 9,48

5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil)

Binde 1,89

6. Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler

Binde 1,89

7. (6728 sayılı Kanun’un 28. maddesiyle eklenen bent. Yürürlük: 09.08.2016) Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlara ilişkin ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni sözleşmeleri (yatırım taahhüdü bulunanlar dâhil ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni süresine göre bulunacak bedel üzerinden)

Binde 9,48

8. (6728 sayılı Kanun’un 28. maddesiyle eklenen bent. Yürürlük: 09.08.2016) Resmî şekilde düzenlenen gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri

0*

9. (6728 sayılı Kanun’un 28. maddesiyle eklenen bent. Yürürlük: 09.08.2016) Resmî dairelerin mal ve hizmet alımlarına ilişkin yaptıkları ihalelerde, ihaleyi yapan idare ile düzenlenen sözleşmeler

Binde 9,48

10. (6728 sayılı Kanun’un 28. maddesiyle eklenen bent. Yürürlük: 09.08.2016) 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında düzenlenen:

a) Taksitle satış sözleşmeleri

Binde 9,48

b) Ön ödemeli konut satış sözleşmeleri

0*

c) Devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri

Binde 9,48

ç) Paket tur sözleşmeleri

Binde 9,48

d) Abonelik sözleşmeleri

Binde 9,48

e) Mesafeli satış sözleşmeleri

Binde 9,48

* 31.01.2017 tarihli ve 2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile damga vergisi oranı “0” (sıfır) olarak belirlenmiştir.
Yürürlük: 03.02.2017

11. (6728 sayılı Kanun’un 28. maddesiyle eklenen bent. Yürürlük: 09.08.2016) 7/6/2012 tarihli ve 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu kapsamında düzenlenen turist rehberliğine ilişkin sözleşmeler

Binde 9,48

12. (6728 sayılı Kanun’un 28. maddesiyle eklenen bent. Yürürlük: 09.08.2016) 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen:

a) Toptan elektrik satış sözleşmeleri

Binde 9,48

b) Perakende elektrik satış sözleşmeleri

Binde 9,48

13. (6728 sayılı Kanun’un 28. maddesiyle eklenen bent. Yürürlük: 09.08.2016) 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen:

a) Toptan doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler

Binde 9,48

b) Tüketicilere doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler

Binde 9,48

14. (6824 sayılı Kanun’un 5. maddesiyle eklenen bent. Yürürlük: 08.03.2017) Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri

0**

15. (6824 sayılı Kanun’un 5. maddesiyle eklenen bent. Yürürlük: 08.03.2017) Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri kapsamında yapı müteahhitleri ile alt yükleniciler arasında düzenlenen inşaat taahhüt sözleşmeleri

0**

16. (6824 sayılı Kanun’un 5. maddesiyle eklenen bent. Yürürlük: 08.03.2017) Kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat işlerine ilişkin danışmanlık hizmet sözleşmeleri

0**

17. (6824 sayılı Kanun’un 5. maddesiyle eklenen bent. Yürürlük: 08.03.2017) Yapı denetimi hizmet sözleşmeleri

0**

** 13.03.2017 tarihli ve 2017/9973 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile damga vergisi oranı “0” (sıfır) olarak belirlenmiştir.
Yürürlük: 15.03.2017

B. Belli parayı ihtiva etmeyen kâğıtlar:

1. Tahkimnameler

89,10 TL

2. Sulhnameler

89,10 TL

3. Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri (Belli parayı ihtiva edenler dahil)

500,80 TL

II. Kararlar ve mazbatalar

1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili olmayarak Danıştay’dan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları:

a) Belli parayı ihtiva edenler

Binde 9,48

b) Belli parayı ihtiva etmeyenler

89,10 TL

2. İhale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları (6728 sayılı Kanun’un 28. maddesiyle eklenen parantez içi hüküm. Yürürlük: 09.08.2016) (4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşlara şikâyet veya Kamu İhale Kurumuna itirazen şikâyet ya da yargı kararı üzerine ihalenin iptal edilmesi hâlinde, bu ihale kararının hükmünden yararlanılmayan kısmına isabet eden damga vergisi ret ve iade olunur. Sözleşmenin düzenlenmiş olması durumunda sözleşmeye ilişkin damga vergisi ret ve iade edilmez.)

Binde 5,69

III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar

1. Ticari ve mütedavil senetler:

a) Emtia senetleri:

    aa) Makbuz senedi (Resepise)

30,70 TL

    ab) Rehin senedi (Varant)

18,10 TL

    ac) İyda senedi

2,90 TL

    ad) Taşıma senedi

0,80 TL

b) Konşimentolar

18,10 TL

c) Deniz ödüncü senedi

Binde 9,48

d) İpotekli borç senedi, irat senedi

Binde 9,48

2. Ticari belgeler:

a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri

30,70 TL

b) Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme hesabı özetleri:

    ba) Bilançolar

68,70 TL

    bb) Gelir tabloları

32,90 TL

    bc) İşletme hesabı özetleri

32,90 TL

c) Barnameler

2,90 TL

d) Tasdikli manifesto nüshaları

13,40 TL

e) Ordinolar

0,80 TL

f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları

13,40 TL

IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar

1. Makbuzlar:

a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar

Binde 9,48

b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar

Binde 7,59

c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler

Binde 7,59

d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlar

Binde 7,59

2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tabidir):

a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için

0,80 TL

b) Vergi beyannameleri: (6728 sayılı Kanun’un 28. maddesiyle eklenen parantez içi hüküm. Yürürlük: 09.08.2016) ((f) bendi dâhil olmak üzere, beyanname verme süresi içerisinde düzeltme amacıyla verilen beyannameler hariç)

    ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri

89,10 TL

    bb) Kurumlar vergisi beyannameleri

119,00 TL

    bc) Katma değer vergisi beyannameleri

58,80 TL

    bd) Muhtasar beyannameler

58,80 TL

    be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç)

58,80 TL

c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler

119,00 TL

d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler

43,70 TL

e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri

43,70 TL

f) (6728 sayılı Kanun’un 28. maddesiyle değiştirilen bent. Yürürlük: 09.08.2016) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar beyannamenin birleştirilerek verilmesiyle oluşturulan beyannameler

69,70 TL

3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Türk Lirasından fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri.

0,80 TL

Hakkımızda

 ö z d o ğ r u l a r, Adana da 18.08.1988 tarihinde kurularak, Mali Müşavirlik faaliyetine başlamıştır. 

Sektöründe en iyi olma duygusu ile personeline "Kalite" bilincini yerleştirmeyi, Kalite Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmeyi, müşterilerine en iyi hizmeti sunmayı, amaç edinerek, 2003 Yılında, alanında Türkiye' de ilk olarak ISO 9001: 2000 Belgesi almıştır.

 

Mali Takvim

Öne Çıkanlar

  • Ar-Ge Ve Yenilik Faaliyetleri Çerçevesinde Uzaktan Çalışmaların Destek Ve Teşvik Kapsamına Alınması Uzatıldı 16/10/2020 tarihli 7254 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu…
  • Odalara Kaydı Olmayan Basit Usule Tabi Mükelleflerin Belge Temini 225 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete No: 23741…
  • Yeni Varlık Barışı Düzenlemesinde Değişiklik Şart! 2020 yılının sonuna geldiğimiz bugünlerde yeni bir varlık barışı gündemde.…
Top