Gelir Vergisi Tarifesi

Image

Gelir Vergisi Kanunu’nun 103. maddesinde ücret gelirleri ile ücret dışındaki gelirler için uygulanan gelir vergisi tarifesi yer almaktadır. 7 Aralık 2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 7194 sayılı Kanun’un 17. maddesiyle, söz konusu maddede değişiklikler yapılmıştır. Bu kapsamda tarifeye 500.000 TL’yi aşan gelirler için yeni bir dilim eklenmiş ve bu dilimin vergi oranı %40 olarak belirlenmiştir.

Aynı Kanun’un mükerrer 123. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, 103. maddede yer alan vergi tarifesinin gelir dilimi tutarlarının, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanması gerekmektedir. Madde hükmü uyarınca bu şekilde hesaplanan tutarların yüzde 5'ini aşmayan kesirler dikkate alınmamaktadır.

Ayrıca Cumhurbaşkanı’nın da bu surette tespit edilen had ve tutarları yarısına kadar artırma veya indirme yetkisi bulunmaktadır.

2020 yılına ilişkin yeniden değerleme oranı %9,11 olarak hesaplanmış ve 28 Kasım 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 521 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile duyurulmuştur.

2021 yılında ücret ve ücret dışındaki gelirler için uygulanacak vergi tarifelerinin gelir dilimleri, yeniden değerleme oranı dikkate alınmak suretiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hesaplanmış ve 29 Aralık 2020 tarihli mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan 313 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği ile duyurulmuştur.

Söz konusu Tebliğ’deki bilgiler çerçevesinde, 2021 yılında elde edilen ücret ve ücret dışındaki gelirler için uygulanacak olan vergisi tarifeleri aşağıda dikkatinize sunulmaktadır:

1. 2021 yılında ücret gelirlerine uygulanacak gelir vergisi tarifesi

Gelir dilimi

Vergi oranı

24.000 TL’ye kadar

%15

53.000 TL’nin 24.000 TL’si için 3.600 TL, fazlası

%20

190.000 TL’nin 53.000 TL’si için 9.400 TL, fazlası

%27

650.000 TL’nin 190.000 TL’si için 46.390 TL, fazlası

%35

650.000 TL’den fazlasının 650.000 TL’si için 207.390 TL, fazlası

%40

2. 2021 yılında ücret dışındaki gelirlere uygulanacak gelir vergisi tarifesi

Gelir dilimi

Vergi oranı

24.000 TL’ye kadar

%15

53.000 TL’nin 24.000 TL’si için 3.600 TL, fazlası

%20

130.000 TL’nin 53.000 TL’si için 9.400 TL, fazlası

%27

650.000 TL’nin 130.000 TL’si için 30.190 TL, fazlası

%35

650.000 TL’den fazlasının 650.000 TL’si için 212.190 TL, fazlası

%40

Hakkımızda

 ö z d o ğ r u l a r, Adana da 18.08.1988 tarihinde kurularak, Mali Müşavirlik faaliyetine başlamıştır. 

Sektöründe en iyi olma duygusu ile personeline "Kalite" bilincini yerleştirmeyi, Kalite Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmeyi, müşterilerine en iyi hizmeti sunmayı, amaç edinerek, 2003 Yılında, alanında Türkiye' de ilk olarak ISO 9001: 2000 Belgesi almıştır.

 

Mali Takvim

Öne Çıkanlar

  • İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulamasında Endeksleme T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef…
  • Kira Bedeli Karşılığında Yapılan Tadilat Harcamaları Nasıl Giderleştirilir? (07.09.2020 tarih ve 232710 sayılı özelge) Her ne kadar gayrimenkul…
  • Şirket Aktifinde İki Yıldan Uzun Süre Kalan Taşınmazın Kat Karşılığı Devri T.C. NİĞDE VALİLİĞİ Defterdarlık Gelir Müdürlüğü Sayı: 43626428-130-E.24527 Tarih: 10.11.2020…
Top