Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak İskonto ve Faiz Oranları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (T.C.M.B.) tarafından yapılan düzenleneme ile reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı revize edilerek, 19.12.2020 tarih ve 31339 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Buna göre; T.C.M.B. tarafından vadesine en çok üç ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık %15,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık %16,75 olarak tespit edilmiştir. Söz konusu oranlar 19 Aralık 2020’den itibaren geçerlidir.

Bilindiği üzere, senede bağlı alacak ve borçların değerleme gününün değerine irca edilmesine “reeskont işlemi” denilmektedir ve Vergi Usul Kanunu’nun 281 ve 285. maddelerinde iktisadi işletmelere dahil alacak ve borçların değerlemesi düzenlenmiştir. Söz konusu maddelerle, alacak ve borçların mukayyet değerleri ile değerlenmesi esası getirilmiştir. Reeskont işlemiyle, vadesi izleyen dönemlere isabet eden senetlerdeki tutarlarının içinde yer alan vade farkları, ilgili oldukları vergilendirme dönemleri itibariyle ayrıştırılmakta, izleyen vergilendirme dönemlerine isabet eden vade farkları cari yıl mali karın tespitinde dikkate alınmayıp izleyen dönem veya dönemlerin mali karını etkilemektedir. Bir alacağın veya borcun reeskont işlemine tabi tutulabilmesi için aşağıdaki şartların tamamının gerçekleşmesi gerekmektedir;

 • Alacak veya borç senede ya da çeke (64 sayılı Vergi Usul Kanunu Tebliği) bağlı olmalıdır.
 • Alacak veya borcun vadeli olması gerekmektedir.
 • Değerleme gününde alacak veya borcun vadesinin gelmemiş olması gerekmektedir.
 • Alacak ve borcun değerleme gününde kayıtlı olması gerekmektedir.
 • Alacağın gelir yaratıcı veya hasılat unsuru, borcun gider veya maliyet unsuru olması gerekmektedir.
 • Banka, banker ve sigorta şirketleri dışındaki mükellefler, alacak ve borç senetlerini reeskonta tabi tutmak zorunda değillerdir. Bu konuda seçimlik hakları vardır. Fakat alacak senetlerini reeskonta tabi tutan mükelleflerin borç senetlerini de reeskonta tabi tutması zorunlu olup, borç senetlerini reeskonta tabi tutan mükelleflerin alacak senetlerini reeskonta tabi tutması ihtiyaridir (Vergi Usul Kanunu Mad.285).
 • Mükelleflerce bir kısım senetlerin veya çeklerin reeskonta tabi tutulması bir kısmının tabi tutulmaması mümkün değildir.
 • Bir yıl reeskont işlemi yapan mükellefler diğer yıllarda alacak ve borç senetlerini reeskonta tabi tutmak zorunda değillerdir. Tercihler her faaliyet dönemi için ayrı ayrı kullanılabilecektir.
 • Mükelleflerin reeskont hesaplamasında iç iskonto yöntemini kullanmaları gerekmektedir (238 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği).
 • Reeskont işleminde varsa senedin üzerindeki faiz oranı yoksa T.C.M.B. tarafından ilan edilen kısa vadeli avans işlemlerinde uygulanan faiz oranı dikkate alınır.
 • Yabancı para cinsinden olan alacak ve borçlar da reeskonta tabi tutulabilirler bu durumda LİBOR dikkate alınır.

Mükelleflerin bilançolarında yer alan “Kasa” ve “Ortaklardan Alacaklar” gibi hesaplara işletilecek faiz oranının tespitinde ise bilindiği üzere öncelikle varsa “iç emsal” yoksa T.C.M.B. kısa vadeli avans işlemlerinde kullanılan oran dikkate alınacaktır.

1990-2020 yıllarında reeskont ve avans işlemlerinde uygulanan faiz oranlarını gösteren tablo aşağıda paylaşılmıştır.

Hakkımızda

 ö z d o ğ r u l a r, Adana da 18.08.1988 tarihinde kurularak, Mali Müşavirlik faaliyetine başlamıştır. 

Sektöründe en iyi olma duygusu ile personeline "Kalite" bilincini yerleştirmeyi, Kalite Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmeyi, müşterilerine en iyi hizmeti sunmayı, amaç edinerek, 2003 Yılında, alanında Türkiye' de ilk olarak ISO 9001: 2000 Belgesi almıştır.

 

Mali Takvim

Öne Çıkanlar

 • Sosyal Güvenlikte Evlenme Ödeneği Ve Yararlanma Şartları Sosyal güvenlik kapsamında sağlanan yardımlardan bir tanesi de “evlenme ödeneği”…
 • KDV İadesinde Kefalet Senedi Belirsizliği Devam Ediyor! 7417 sayılı Kanunla 6183 sayılı Kanunun 10. Maddesinde değişiklik yapılarak,…
 • Denetime Tabi Olma Kriterleri Değişiyor Enflasyon ülke olarak gündemimizden düşmeyen bir başlık. Son zamanlarda şirketlerimizin…
Top