Vergi Levhasının Elektronik Ortamda Alınması ve Bulundurulması

Image
VERGİ LEVHASININ ELEKTRONİK ORTAMDA ALINMASI VE BULUNDURULMASI
 
 V.U.K. Madde: 5
(V.U.K. Genel Tebliği Sıra No:408)
Gelir Vergisi mükellefleri (kazancı basit usulde tespit edilenler dahil) ile sermaye şirketleri her yıl Mayıs ayının son gününe kadar vergi tarhına esas olan kazanç tutarları ile bunlara isabet eden vergi miktarlarını gösteren levhayı almak zorundadırlar.
             
Vergi Levhası Almak Mecburiyetinde Olanlar
Gelir Vergisinde
PTicari kazanç sahipleri,
PZirai kazanç sahipleri (GVK’nun 52 nci maddesinin altıncı fıkrasında sözü edilen yazıhaneyi açmış olanlar),
PSerbest meslek erbabı,
PAdi Ortaklık, kolektif ve adi komandit şirket şeklindeki işletmelerde her bir ortak için ayrı ayrı vergi levhası alınacak ve bulundurulacaktır.
Kurumlar Vergisinde
PAnonim şirketler,
PLimited şirketler,
P Eshamlı komandit şirketler,                
                            
Vergi Levhalarında Bulunacak Bilgiler
Mükellefin;
PAdı ve soyadı,
P Ticaret ünvanı,
P İş yeri adresi,
P Vergi kimlik numarası,
PBağlı bulunduğu vergi dairesi,
PVergi türü,
P İşe başlama tarihi,
P Ana faaliyet kodu ve faaliyet türü,
P Faaliyet durumu (faal, terk, tasfiye halinde),
P Beyan edilen son üç yıla ait matrahlar ve bu matrahların ait olduğu takvim yılı için tahakkuk eden vergiler,
P Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemi tarafından üretilecek onay kodu,
                   
Vergi Levhasının Alınma Süresi
Vergi levhası alma mecburiyetinde olan mükellefler her yıl Mayıs ayının son gününe kadar vergi tarhına esas olan kazanç tutarları ile bunlara isabet eden vergi miktarlarını gösteren levhayı almak zorundadırlar.
Mükellefler, vergi levhalarını internet vergi dairesinden bizzat kendileri veya 3568 sayılı Kanun uyarınca yetki almış olup bağımsız çalışan serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavirler (meslek mensupları) aracılığıyla, gelir vergisi mükellefleri için (Kazancı basit usulde tespit edilenler dâhil) 1 Nisandan itibaren, kurumlar vergisi mükellefleri için 1 Mayıstan itibaren, vergi levhalarını 31 Mayıs günü sonuna kadar yazdıracaklardır.
Gelir/kurumlar vergisi mükellefi olup yıl içinde işe yeni başlayan mükellefler vergi levhalarını mükellefiyet tesisinden itibaren 1 ay içinde internet vergi dairesinden yazdırmak suretiyle veya bağlı oldukları vergi dairesi aracılığıyla alacaklardır.
Beyannamelerini kanuni süresinden sonra vermiş olan mükellefler, beyanname verilmesini müteakip internet vergi dairesinde bu işlem için hazırlanan menüyü kullanmak suretiyle vergi levhalarını kendileri oluşturarak yazdıracaklardır. Beyanname verilme tarihinin kanuni süresinden sonra ancak 31 Mayıstan evvel olması halinde ise mükelleflerin internet vergi dairesinde bu işlem için hazırlanan menüyü kullanmak suretiyle vergi levhalarını bu tarihe kadar yazdırabileceklerdir.
Özel hesap dönemine tabi mükellefler vergi levhalarını beyanname verme sürelerinin son gününden itibaren 1 ay içinde internet vergi dairesinde bu işlem için hazırlanan menüyü kullanmak suretiyle kendileri oluşturarak yazdıracaklardır.
Mükellefler vergi levhalarında yer alan bilgilerde hata olduğunu tespit etmeleri halinde derhal bağlı oldukları vergi dairesi müdürlüğüne bir dilekçeyle başvurmak suretiyle söz konusu hatanın düzeltilmesini talep edecekler, düzeltmeyi müteakip yeni vergi levhasını internet vergi dairesinden oluşturup yazdıracaklardır.
                     
Vergi Levhasının İsteyen Mükellefler Tarafından Asılması Veya Yayımlanması
Vergi levhasının asılma zorunluluğu bulunmamasına karşın isteyen mükellefler kendilerine ait vergi levhalarını işyerlerine asabilir veya web sitelerinde yayımlayabilirler.               
                         
Vergi Levhasının Bulundurulacağı Yerler
Vergi levhası iş yerlerinin;
PP Merkezlerinde,
PŞubelerinde,
PSatış mağazalarında,
PÇiftçilerin doğrudan doğruya zirai faaliyetleri ile ilgili alım satım işlerinin tedviri için açtıkları yazıhanelerinde,
P Taşıt işletmeleri ayrıca taşıtlarında (taşıt işletmesi ifadesi, ücret karşılığında yolcu veya eşya taşımacılığını ifade ettiğinden, diğer iş kollarında faaliyet gösteren mükelleflerin taşıtlarında vergi levhası bulundurma mecburiyetleri bulunmamaktadır.)
yetkililerce istenildiğinde ibraz etmek üzere bulunduracaklardır.
Birden fazla yerde vergi levhası bulundurmak mecburiyetinde olan mükellefler ile levhalarını başka kurumlara ibraz edecek mükellefler vergi levhalarını internet vergi dairesinden ihtiyaç duydukları adet kadar çıktı alabileceklerdir.
                           
Vergi Levhasında Yer Alan Bilgilerin Değişmesi
Mükelleflerin, ticaret unvanı, iş yeri adresi, bağlı oldukları vergi dairesi, ana faaliyet kodu veya faaliyet türünün değişmesi hâlinde yeni vergi levhalarını internet vergi dairesinde bu işlem için hazırlanan menüyü kullanmak suretiyle kendileri oluşturarak yazdıracaklardır. 
                                     
Vergi Levhasını Bulundurma Mecburiyetini Yerine Getirmeyenler Hakkında Uygulanacak Ceza
Vergi levhası almak ve bulundurmak mecburiyetinde olan mükelleflerin vergi levhasını bulundurmak mecburiyetinde oldukları yerlerde yapılan denetimlerde bulundurma mecburiyetine uyulmadığının tespit edilmesi halinde her bir tespit için Vergi Usul Kanununun 353 üncü maddesinin (4) numaralı bendine istinaden (2014 yılı için 190.- TL) özel usulsüzlük cezası kesilecektir.
 

Hakkımızda

 ö z d o ğ r u l a r, Adana da 18.08.1988 tarihinde kurularak, Mali Müşavirlik faaliyetine başlamıştır. 

Sektöründe en iyi olma duygusu ile personeline "Kalite" bilincini yerleştirmeyi, Kalite Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmeyi, müşterilerine en iyi hizmeti sunmayı, amaç edinerek, 2003 Yılında, alanında Türkiye' de ilk olarak ISO 9001: 2000 Belgesi almıştır.

 

Mali Takvim

Öne Çıkanlar

  • Sosyal Güvenlikte Evlenme Ödeneği Ve Yararlanma Şartları Sosyal güvenlik kapsamında sağlanan yardımlardan bir tanesi de “evlenme ödeneği”…
  • KDV İadesinde Kefalet Senedi Belirsizliği Devam Ediyor! 7417 sayılı Kanunla 6183 sayılı Kanunun 10. Maddesinde değişiklik yapılarak,…
  • Denetime Tabi Olma Kriterleri Değişiyor Enflasyon ülke olarak gündemimizden düşmeyen bir başlık. Son zamanlarda şirketlerimizin…
Top