Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler Tablosu

Image
KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER TABLOSU
 
Sıra
Gider Konusu
Madde
 
 
 
1 -
A.A.T.U.H.K. hükümlerine göre ödenen cezalar, gecikme zamları ve faizler
G.V.K. - 90
2 -
A.A.T.U.H.K. hükümlerine göre ödenen cezalar, gecikme zamları ve faizler.
K.V.K. - 11/d
3 -
Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin maliyet bedeline dahil edilmesi gereken harcamalar doğrudan gider kaydedilmez. 
V.U.K. - 269, 270, 271, 272, 273
4 -
Amortismanların gider kaydı için, V.U.K. hükümlerine uygun olarak hesaplanması gerekir.
V.U.K. - 313
5 -
Basın yoluyla işlenen fiillerden veya radyo ve televizyon yayınlarından doğacak maddi ve manevi zararlardan dolayı ödenen tazminat giderleri.
K.V.K. - 11/h
6 -
Beş yıldan fazla nakledilen geçmiş yıl zararları.
K.V.K. - 9/a
7 -
Dönem içerisinde ödenmeyen sigorta primleri (Aralık ayına ait primler Ocak ayında ödenmek koşuluyla Aralık ayında gider yazılabilir.
 
G.V.K. - 40/2
8 -
3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında yapılan sponsorluk harcamalarının profesyonel spor dalları için % 50'sini aşan kısmı
K.V.K. - 10/b
9 -
Gelecek hesap dönemlerine ait olan peşin ödenmiş giderler, ilgili oldukları dönemde gider yazılmak üzere aktifleştirilirler.
V.U.K. - 283
10 -
Gelir Vergisi ile Diğer Şahsi Vergiler.
G.V.K. - 90
11 -
Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların toplamının o yıla ait kurum kazancının % 5'ini aşan kısmı.
K.V.K. - 10/c
12 -
Giderlerin kayıtlara intikali tevsik edici vesikalara dayanmak zorundadır. Genelde belgesiz gider kaydı mümkün değildir. Sadece VUK 228’nci maddesinde öngörülen hallerde belgesiz gider kaydı yapılabilir.
V.U.K. - 227,228
13 -
Her ne şekilde ve ne isimle olursa olsun ayrılan yedek akçeler.
K.V.K. - 11/ç
14 -
Her türlü para cezaları, vergi cezaları.
K.V.K. - 11/d
15 -
Her türlü vergi cezaları.
G.V.K. - 41/5
16 -
İşle ilgili olmakla birlikte, mukavelename, ilâm veya kanun emrine dayanmayan zarar, ziyan ve tazminat ödemeleri.
G.V.K. - 40/3
17 -
İşle ilgili olmayan veya yapılan işin ehemmiyeti ve genişliği ile mütenasip bulunmayan seyahat ve ikamet giderleri.
G.V.K. - 40/4
18 -
İşletmeye dahil olmayan, kiralama yoluyla da edinilmemiş taşıtlara ait giderler.
G.V.K. - 40/5
19 -
İşletmeye dahil olup, M.T.V.K.’nun (I), (III) ve (IV) sayılı tarifelerde yer alan taşıtlardan binek otomobilleri, deniz ve hava araçları için ödenen (Ticari maksatla kullanılan uçak ve helikopterler ile taşıt kiralama faaliyeti ile uğraşan işletmelerin bu amaçla kiraya verdikleri taşıtlar hariç) vergi ve cezalar ile gecikme zamları,
M.T.V.K. - 14
20 -
İşverenlerce, sendikalara ödenen aidatların bir aylık tutarının işyerinde işçilere ödenen çıplak ücretin bir günlük toplamının aşan kısmı.
 
G.V.K. - 40/8
21 -
Kanunen kabul edilmeyen giderler nedeniyle yüklenilen KDV'de kanunen kabul edilmeyen gider olarak kayda alınır.
K.D.V. - 30
22 -
Kanunlarla veya kanunların verdiği yetkiye dayanılarak tespit edilen hadler saklı kalmak kaydıyla, menkul kıymetlerin itibari değerlerinin altında ihracından doğan zararlar ile bu menkul kıymetlere ilişkin olarak ödenen komisyonlar ve benzeri her türlü giderler.
K.V.K. - 11/e
23 -
KDV hariç satın alma bedeli 560,00 YTL’nın üzerinde olan sabit kıymetler doğrudan gider yazılamaz. Amortismana tabi tutularak yok edilirler.
V.U.K. - 313
24 -
Kiralama yoluyla edinilen veya işletmede kayıtlı olan yat, kotra, tekne, sürat teknesi gibi motorlu deniz, uçak ve helikopter gibi hava taşıtlarından işletmenin esas faaliyet konusu ile ilgili olmayanların giderleri ile amortismanları;
G.V.K. - 41/7
25 -
Kiralama yoluyla edinilen veya işletmede kayıtlı olan; yat, kotra, tekne, sürat teknesi gibi motorlu deniz taşıtları ile uçak, helikopter gibi hava taşıtlarından işletmenin esas faaliyet konusu ile ilgili olmayanların giderleri ve amortismanları.
K.V.K. - 11/f
26 -
Kurumlar Vergisi.
K.V.K. - 11/d
27 -
Mükelleflerin, işletmeleri bünyesinde gerçekleştirdikleri münhasıran yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik araştırma ve geliştirme harcamaları (Ar-Ge). tutarının % 40'ını aşan kısmı
K.V.K. - 10/a
28 -
Örtülü sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faiz, kur farkları ve benzeri giderler.
K.V.K. - 11/b
29 -
Öz sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faizler.
K.V.K. - 11/a
30 -
Satın alınan veya imal edilen emtianın maliyet bedeline dahil edilmesi gereken unsurlar doğrudan gider yazılamaz.
V.U.K. - 274, 275
31 -
Sözleşmelerde ceza şartı olarak konulan tazminatlar hariç olmak üzere kurumun kendisinin, ortaklarının, yöneticilerinin ve çalışanlarının suçlarından doğan maddi ve manevi zarar tazminat giderleri.
K.V.K. - 11/g
32 -
Teşebbüs sahibi ile eşinin ve çocuklarının işletmeden çektikleri paralar veya ayın olarak aldıkları sair değerler.
 
G.V.K. - 41/1
33 -
Teşebbüs sahibinin kendisine, eşine, küçük çocuklarına işletmeden ödenen aylıklar, ücretler, ikramiyeler, komisyonlar ve tazminatlar.
 
G.V.K. - 41/2
34 -
Teşebbüs sahibinin suçlarından doğan cezalar ve tazminatlar.
G.V.K. - 41/5
35 -
Teşebbüs sahibinin, eşinin ve küçük Çocuklarının işletmede cari hesap ve diğer şekillerdeki alacakları üzerinden yürütülecek faizler.
 
GVK. - 41/4
36 -
Teşebbüs sahibinin, işletmeye koyduğu sermaye için yürütülecek faizler.
G.V.K. - 41/3
37 -
Ticari kazancın elde edilmesi veya idame ettirilmesiyle ilgili olmayan faaliyetler için yapılan harcamalar.
 
G.V.K. - 40/1
38 -
Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazançlar.
K.V.K. - 11/c
39 -
V.U.K. hükümlerine göre ödenen gecikme faizleri.
G.V.K. - 90
40 -
V.U.K. hükümlerine uygun olarak ayrılmayan amortisman giderleri.
G.V.K. - 40/7
 
 
 
 
 

Hakkımızda

 ö z d o ğ r u l a r, Adana da 18.08.1988 tarihinde kurularak, Mali Müşavirlik faaliyetine başlamıştır. 

Sektöründe en iyi olma duygusu ile personeline "Kalite" bilincini yerleştirmeyi, Kalite Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmeyi, müşterilerine en iyi hizmeti sunmayı, amaç edinerek, 2003 Yılında, alanında Türkiye' de ilk olarak ISO 9001: 2000 Belgesi almıştır.

 

Mali Takvim

Öne Çıkanlar

  • Deprem Nedeniyle Ağır Hasar Kaydı Olan Gayrimenkullere İlişkin Verilecek GMSİ Beyanında Zararın Gider Olarak İndirilip İndirilemeyeceği T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları…
  • Zirai Kazanç Yönünden Gelir Vergisi Mükellefiyetinin Yanı Sıra Ticari Kazanç Mükellefiyetinin De Olması Durumunda, Geçici Vergi Bildiriminde Nasıl Beyan Edileceği GİB Ankara VD Başkanlığı Özelgesi Tarih : 03.09.2021 Sayı : 38418978-120[37-20/32]-269530 GVK…
  • İktisadi Kıymetlerin Güncel Hale Getirilmesi (VUK Geçici 32 ile Yeniden Değerleme) 7326 Sayılı Kanun kapsamında Vergi Usul Kanunu’nun Geçici 31 inci…
Top