Kurumlar Vergisi Tevkifat Oranları

Image

TAM MÜKELLEFLER

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 15 ve Geçici 1/4 ile GVK'nun Geçici 67'nci Maddeleri ve 2006/11447 s. BKK. Uyarınca Tam Mükellef Kurumlara Yapılan Ödemeler İçin Geçerli Kesinti Oranları

İlgili Madde

Açıklama

Oran

KVK 15/1-a

Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan hakediş; ödemeleri (2009/14594 sayılı BKK ile 03.02.2009'dan itibaren)

3%

KVK15/l-b

Kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemeleri
(2009/14592 sayılı BKK ile 03.02.2009'dan itibaren)

20%

KVK 15/1-c

Tam mükellef kurumlar tarafından yurtdışında ihraç edilen tahvillerin;
i) Vadesi 1 yıla kadar olanlardan elde edilen faizlerinden
ii) Vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlardan elde edilen faizlerinden
iii) Vadesi 3 yıl ile 5 yıl arası olanlardan elde edilen faizlerinden
iv) Vadesi 5 yıl ve daha uzun olanlardan elde edilen faizlerinden

 
%10
%7
%3
%0

Tam mükellef varlık kiralama şirketleri tarafından yurt dışında ihraç edilen kira sertifikalarının;
i) Vadesi 1 yıla kadar olanlara sağlanan gelirlerden
ii) Vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlara sağlanan gelirlerden
iii) Vadesi 3 yıl ile 5 yıl arası olanlara sağlanan gelirlerden
iv) Vadesi 5 yıl ve daha uzun olanlara sağlanan gelirlerden

 
%10
%7
%3
%0

Yurtdışında ihraç edilen tahviller dışında kalan diğerleri için Bkz. Geçici 67. madde

 

KVK 15/1-ç

Bu bende ilişkin olarak Geçici 67. madde hükümleri dikkate alınacaktır.

 

KVK 15/1-d

Bu bende ilişkin olarak Geçici 67. madde hükümleri dikkate alınacaktır.

 

KVK 15/1-e

Bu bende ilişkin olarak Geçici 67. madde hükümleri dikkate alınacaktır.

 

KVK 15/1-f

Bu bende ilişkin olarak Geçici 67. madde hükümleri dikkate alınacaktır.

15%

KVK 15/2

Vergiden muaf olan kurumlara dağıtılan (karın sermayeye eklenmesi kar dağıtımı sayılmaz) Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerindeki kar payları üzerinden, (2009/14592 sayılı BKK ile 03.02.2009'dan itibaren)

15%

KVK 15/3

Emeklilik yatırım fonlarının kazançları hariç olmak üzere, dağıtılsın veya dağıtılmasın, Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin;

 

 

(1) numaralı alt bendinde yazılı kazançlardan
(2) numaralı alt bendinde yazılı kazançlardan
(3) numaralı alt bendinde yazılı kazançlardan
(4) numaralı alt bendinde yazılı kazançlardan
(6) numaralı alt bendinde yazılı kazançlardan

%0
%0
%0
%0
%0

GVK Geç. 67/1,2

1.1.2006 tarihinden sonra ihraç edilen her nevi tahvil ve Hazine bonolarının faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirler (Eurobondlardan elde edilen hariç)

10%

GVK Geç. 67/4

Mevduat faizleri (TL ve döviz cinsinden) (menkul kıymet yatırım fon ve ortaklıkları tarafından elde edilenler hariç)

15%

GVK Geç. 67/4

Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kar payları (menkul kıymet yatırım fon ve ortaklıkları tarafından elde edilenler hariç)

15%

GVK Geç. 67/4

Kar ve zarar ortaklığı belgesi karşılığı ödenen kar payları (menkul kıymet yatırım fon ve ortaklıkları tarafından elde edilenler hariç)

15%

GVK Geç. 67/4

Menkul kıymetlerin geri-alım (ters repo) veya satım (repo) taahhüdü ile iktisap veya elden çıkarılması karşılığında sağlanan menfaatler (Repo Gelirleri) (menkul kıymet yatırım fon ve ortaklıktan tarafından elde edilenler hariç)

15%

GVK Geç.67/8

Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan menkul kıymet yatırım fonları (borsa yatırım fonları ite konut finansman fonları ve varlık finansmanı fonları dahil) ile menkul kıymet yatırım ortaklıklarının portföy işletmeciliği kazançları

 

- Borsa yatırım fonları ile konut finansmanı fonları ve varlık finansmanı fonları için

0%

- Bunların dışında kalanlar için

0%

GVK Geç.61 ve
Geç. 69

24.04.2003 tarihinden önceki müracaatlara dayanılarak alınmış olan yatırım teşvik belgeleri kapsamında yapılan harcamalar dolayısıyla hak kazanılan yatırım indiriminden yararlanılan (KV beyannamesi üzerinde indirilen) kısım

%19.8

GVK Geç. 67/1

Halka açık şirketlerin 1.1.2006 tarihinden sonra iktisap edilen ve 1 yıldan kısa bir süre ile elde tutulan hisse senetlerinin Türkiye'de faaliyette bulunan banka veya aracı kurumlar aracılığıyla elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar (Menkul kıymet yatırım ortaklıkları hisse senetleri hariç)

10%

GVK Geç. 67/1

Menkul kıymet yatırım fonu katılma belgelerinin kar payları (yani bunların ilgili fona iadesinden sağlanan gelirler)

10%

GVK Geç. 67/1

1.1.2006 tarihinden sonra ihraç edilen her nev'i tahvil ve Hazine bonolarının (eurobondlar hariç) Türkiye'de faaliyette bulunan banka veya aracı kurumlar kanalıyla elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar

10%

GVK Geç.67/1

- (1), (2) ve (3) numaralı fıkralarda yer alan oran; tam ve dar mükellef gerçek kişi ve kurumlar tarafından hisse senetlerine ve hisse senedi endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören aracı kuruluş varantları dahil olmak üzere, hisse senetlerine (menkul kıymetler yatırım ortaklıkları hisse senetleri hariç) ilişkin olarak elde edilen kazançlar için

0%

GVK Geç.67/1

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki mükellefler ile münhasıran menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracı getirileri ile değer artışı kazançları elde etmek ve bunlara bağlı hakları kullanmak amacıyla faaliyette bulunan mükelleflerden 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarıyla benzer nitelikte olduğu Maliye Bakanlığınca belirlenenler tarafından elde edilenler hariç olmak üzere, (1) numaralı alt bent dışında kalan kazançlar için

10%

GVK Geç. 67/11

(11) numaralı fıkrada yer alan oran; hisse senetlerine ve hisse senedi endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri, İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören aracı kuruluş varantları dahil olmak üzere hisse senetleri (menkul kıymetler yatırım ortaklıkları hisse senetleri hariç) ve hisse senedi yoğun fonların katılma belgelerinden elde edilen kazançlar için
Diğer kazançlar için

0%


 10%

GVK Geç 67 1,2,3,4

Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan menkul kıymet yatırım fonları ile menkul kıymet yatırım ortaklıklarının GVK'nun Geçici 67'inci maddesinin 1, 2, 3 ve 4 numaralı fıkralarında belirtilen gelirleri üzerinden,

 

- Borsa yatırım fonları ile konut finansmanı fonları ve varlık finansmanı fonları için

0%

- Diğerleri için

0%

 

 

DAR MÜKELLEFLER

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 30 ve Geçici 1/4 ile GVK' nun Geçici 67'inci Maddeleri ve 2006/11447 s. BKK. Uyarınca Dar Mükellef Kurumlara Yapılan Ödemeler İçin Geçerli Kesinti Oranları

İlgili Madde

Açıklama

Oran

KVK 30/1-a

Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan hakediş ödemeleri
(2009/14592 sayılı BKK ile 03.02.2009'dan itibaren)

3%

KVK 30/1-b

Petrol arama faaliyetleri için yapılan serbest meslek kazancı ödemeleri
(2009/14592 sayılı BKK ile 03.02.2009'dan itibaren)

5%

KVK 30/1-b

Diğer serbest meslek kazancı ödemeleri
(2009/14592 sayılı BKK ile 03.02.2009'dan itibaren)

20%

KVK 30/1-c

3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu kapsamındaki faaliyetlerden sağlanacak gayrimenkul sermaye iratlarından
(2009/14592 sayılı BKK ile 03.02.2009'dan itibaren)

1%

KVK 30/1-c

Diğer gayrimenkul sermaye iratları
(2009/14592 sayılı BKK ile 03.02.2009'dan itibaren)

20%

KVK 30/1-ç

Tam mükellef kurumlar tarafından yurt dışında ihraç edilen tahvillerin;
i) Vadesi 1 yıla kadar olanlardan elde edilen faizlerinden
ii) Vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlardan elde edilen faizlerden
iii) Vadesi 3 yıl ile 5 yıl arası olanlardan elde edilen faizlerden
iv) Vadesi 5 yıl ve daha uzun olanlardan elde edilen faizlerden


%10
% 7
%3
%0

Tam mükellef varlık kiralama şirketleri tarafından yurt dışında ihraç edilen kira sertifikalarının;
i) Vadesi 1 yıla kadar olanlara sağlanan gelirlerden
ii) Vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlara sağlanan gelirlerden
iii) Vadesi 3 yıl ile 5 yıl arası olanlara sağlanan gelirlerden
iv) Vadesi 5 yıl ve daha uzun olanlara sağlanan gelirlerden

 
%10
%7
%3
%0

Yurtdışında ihraç edilen tahviller dışında kalan diğerleri için Bkz. Geçici 67. madde

 

KVK 30/1-ç

Her nevi alacak faizleri ;
i) Yabancı Devletler, Uluslararası Kurumlar veya Yabancı Banka ve Kurumlardan Alınan Her Türlü Krediler için Ödenecek Faizler

 ii) Bankaların 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca uygun görülen ikincil sermaye benzeri kredileri ile bankaların ve diğer kurumların bir akım veya varlık portföyüne dayalı olarak yurt dışında menkul kıymetleştirme yöntemiyle temin ettikleri kredileri için ödenecek faizlerden
(29.12.2010 tarihinden itibaren düzenlenen sözleşmelere bağlı olarak ödenen faizlere uygulanmak üzere,)

 
%0


%1

iii) Katılım bankaları tarafından ödenen kâr payları hariç olmak üzere, mal tedarikinden kaynaklanan vade farkları üzerinden

iv) Diğerlerinden
(2010/1182 sayılı BKK ile 29.12.2010 tarihinden itibaren)

%5


%10

KVK 30/1-ç

GVK'nun 75/10'uncu maddesinde yazılı menkul sermaye iratları (Her çeşit senetlerin ıskonto edilmesi karşılığından alınan iskonto bedelleri-yurtdışında factoring kuruluşlarına ödenen faizler) (2010/1182 sayılı BKK ile 29.12.2010 tarihinden itibaren)

10%

KVK 30/2

Ticari veya zirai kazanca dahil olup olmadığına bakılmaksızın telif, imtiyaz, ihtira, işletme, ticaret unvanı, marka ve benzeri gayrimaddi hakların satışı, devir ve temliki karşılığında nakden veya hesaben ödenen veya tahakkuk ettirilen bedeller üzerinden
(2010/1182 sayılı BKK ile 29.12.2010 tarihinden itibaren)

20%

KVK 30/3

Tam mükellef kurumlar tarafından, Türkiye'de bir iş yeri veya daimi temsilci aracılığıyla kar payı elde edenler hariç olmak üzere dar mükellef kurumlara veya kurumlar vergisinden muaf olan dar mükelleflere dağıtılan (karın sermayeye eklenmesi kar dağıtımı sayılmaz) ve Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde sayılan kar paylarından (2010/1182 sayılı BKK ile 29.12.2010 tarihinden itibaren)

15%

KVK 30/5

Türkiye'de işyeri ve daimi temsilcisi bulunmayan mükelleflerin, yetkili makamların izniyle açılan sergi ve panayırlarda yaptıkları ticari faaliyetlerden elde ettikleri kazançlar üzerinden  (2010/1182 sayılı BKK ile 29.12.2010 tarihinden itibaren)

0%

KVK 30/6

Yıllık veya özel beyanname veren dar mükellef kurumların, indirim ve istisnalar düşülmeden önceki kurum kazancından, hesaplanan kurumlar vergisi düşüldükten sonra kalan kısımdan ana merkeze aktardıkları tutar üzerinden (2010/1182 sayılı BKK ile 29.12.2010 tarihinden itibaren)

15%

GVK Geç. 67/1,2

1.1.2006 tarihinden sonra ihraç edilen h er nevi tahvil ve Hazine bonolarının faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirler

10%

Geç. 67/4

Mevduat Faizleri (TL. Döviz Cinsinden)

15%

Geç. 67/4

Menkul kıymetlerin geri alım ve satım taahhüdü ve iktisap veya elden çıkarılması karşılığında sağlanan menfaatler (Repo Gelirleri)

15%

Geç. 67/4

Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kar payları

15%

Geç. 67/4

Kar ve zarar ortaklığı belgesi karşılığı ödenen kar payları

15%

GVK Geç. 67/1

Halka açık şirketlerin 1.1.2006 tarihinden sonra iktisap edilen ve 1 yıldan kısa bir süre ile elde tutulan hisse senetlerinin Türkiye'de faaliyette bulunan banka veya aracı kurumlar aracılığıyla elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar (menkul kıymet yatırım ortaklıkları hisse senetleri hariç)

0%

GVK Geç. 67/1

Menkul kıymet yatırım fonu katılma belgelerinin kar payları (yani bunların ilgili fona iadesinden sağlanan gelirler)

10%

GVK Geç. 67/1

1.1.2006 tarihinden sonra ihraç edilen her nev'i tahvil (Devlet-özel sektör) ve Hazine bonolarının Türkiye'de faaliyette bulunan banka veya aracı kurumlar kanalıyla elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar

10%

GVK Geç. 67/1

Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinden elde edilen gelirler  

10%

 

 

 

 

Hakkımızda

 ö z d o ğ r u l a r, Adana da 18.08.1988 tarihinde kurularak, Mali Müşavirlik faaliyetine başlamıştır. 

Sektöründe en iyi olma duygusu ile personeline "Kalite" bilincini yerleştirmeyi, Kalite Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmeyi, müşterilerine en iyi hizmeti sunmayı, amaç edinerek, 2003 Yılında, alanında Türkiye' de ilk olarak ISO 9001: 2000 Belgesi almıştır.

 

Mali Takvim

Öne Çıkanlar

  • Deprem Nedeniyle Ağır Hasar Kaydı Olan Gayrimenkullere İlişkin Verilecek GMSİ Beyanında Zararın Gider Olarak İndirilip İndirilemeyeceği T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları…
  • Zirai Kazanç Yönünden Gelir Vergisi Mükellefiyetinin Yanı Sıra Ticari Kazanç Mükellefiyetinin De Olması Durumunda, Geçici Vergi Bildiriminde Nasıl Beyan Edileceği GİB Ankara VD Başkanlığı Özelgesi Tarih : 03.09.2021 Sayı : 38418978-120[37-20/32]-269530 GVK…
  • İktisadi Kıymetlerin Güncel Hale Getirilmesi (VUK Geçici 32 ile Yeniden Değerleme) 7326 Sayılı Kanun kapsamında Vergi Usul Kanunu’nun Geçici 31 inci…
Top