2022 Torba Kanun Teklifinde Vergi İle İlgili Ne Var?

25 Mart 2022 tarihinde TBMM Başkanlığı’na sunulan “Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” ile çeşitli vergi kanunlarındaki değişiklikler ana hatları işe aşağıdaki gibidir:

—   Gelir Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler:

 • 5651 sayılı Kanunun ek 4’üncü maddesi gereği hakkında reklam yasağı kararına rağmen, reklam yasağı getirilenlere reklam vermeyi sürdüren gelir vergisi mükelleflerinin bu harcamaları vergi matrahının tespitinde gider kabul edilmemesi sağlanıyor,
 • Serbest faaliyetlerini özel sözleşmelere dayalı olarak özel sağlık kuruluşları ile vakıf üniversitelerine ait sağlık kurum ve kuruluşlarında yürüten hekimler ve sağlık uzmanı kişilerin gelirlerini (bir veya birden fazla sağlık kuruluşundan alınsa bile) serbest meslek mensubu kabul edilerek kazançlarının serbest meslek kazancı hükümlerine göre vergilendirilmesi.

—   Vergi Usul Kanununda Yapılan Değişiklikler:

 • Kanunun 371’inci maddesindeki etkin pişmanlık hükümlerinden soruşturma ve kovuşturma aşamasında yararlanılmasına imkan verilecek şekilde düzenlenerek cezalarda indirim yapılmasına imkan verilmesi,
 • Ayrıca, bu maddede yer alan suçların birden fazla takvim yılı veya vergilendirme dönemi içinde aynı suç isleme kararının icrası kapsamında islenmesi halinde, Türk Ceza Kanununun 43’üncü maddesinin uygulanacağı belirtilerek, cezanın belirlenmesinde zincirleme suç koşullarının esas alınması ve vergi kaçakçılığı suçlarıyla mücadelenin daha da etkinleştirilmesi için hapis cezalarının üst sınırı artırılıyor,
 • Vergileme işlemlerinde elektronik imza, mühür veya onay kullandırma, vergi daireleri tarafından düzenlenen ve vergi dairesince imzalanması gereken belgelerin bu daireler adına Gelir İdaresi Başkanlığınca elektronik ortamda imzalanması, mühürlenmesi veya onaylanmasına izin verme, elektronik imza, mühür veya onayın kullanım usul ve esaslarını düzenleme konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığına yetki veriliyor.

—  Kurumlar Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler:

 • Gayrimenkul yatırım ortaklıklarına tanınan kazanç istisnasının "Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı" unvanını kullanan ancak esas faaliyet konusu gayrimenkullerle ilgili portföy işletmeciliği olmayan mükellefleri kapsamadığı,
 • Yatırım fonlarından elde edilen kâr payı, paylar ile katılma paylarının fona iadesi suretiyle elde edilen kazançlar ve bu payların dönem sonu değerlenmesinden kazanç oluşması halinde ise bu kazançların da istisna kapsamına alındığı,
 • Finans sektörünün kurum kazançlarının vergilendirilmesinde kurumlar vergisi oranının %25 olarak uygulanmasına geçilmesi (2022 takvim yılında da uygulanması için ayrı bir madde olarak öneriliyor),
 • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 376’ncı maddesi uyarınca sermayenin tamamlanmasına karar verilmesi durumunda ortaklarca şirketlere aktarılan “sermaye tamamlama fon tutarlarının” kurum kazancının tespitinde dikkate alınmaması.

   Katma Değer Vergisi Kanunu Yapılan Değişiklikler:

 • Yabancılara istisna kapsamında teslim edilen konut veya iş yerinin elden çıkarılmasında istisnadan faydalanamamaya ilişkin düzenlemedeki elde tutma süresinin bir yıldan üç yıla çıkarılması,
 • İmalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırımlara ilişkin inşaat isleri nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin talep edilmesi halinde belge sahibi mükellefe iade edilmesine imkan veren düzenlemenin istisna uygulamasına çevrilerek ve süresinin 31/12/2025 tarihine uzatılarak; kapsamına turizme yönelik yatırım teşvik belgeli inşaat işlerinin de alınması,
 • Türkiye'de gerçekleştirdikleri Ar-Ge faaliyetleri sonucunda gelişilen elektrik motorlu taşıt araçlarını Türkiye’de üreten mükelleflere bu  araçların geliştirilmesine yönelik verilen ve yatırım teşvik belgesi kapsamında yer alan mühendislik hizmetlerinin 31/12/2023 tarihine kadar KDV’den istisna edilmesi.

Abdulkadir Kahraman YMM E&Y

 

Hakkımızda

 ö z d o ğ r u l a r, 18.08.1988 tarihinde kurularak, Mali Müşavirlik faaliyetine başlamıştır. 

Sektöründe en iyi olma duygusu ile personeline "Kalite" bilincini yerleştirmeyi, Kalite Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmeyi, müşterilerine en iyi hizmeti sunmayı, amaç edinerek, 2003 Yılında, alanında Türkiye' de ilk olarak ISO 9001: 2000 Belgesi almıştır.

 

Mali Takvim

Öne Çıkanlar

 • HİBE MALİYET- GELİR İLİŞKİSİ Vergi Usul Kanunu Madde 262: Gayrimenkullerle Doğrudan İlgili Olması Şartıyla,…
 • SAHTE BELGE KULLANMA VEYA DÜZENLEME İDDİASINA KARŞI NE KADAR HAZIRSINIZ? Değerli okurlar, bu konu ne yazık ki halen çok yaygın…
 • 19 Mayıs Atatürk' ü Anma Gençlik Ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun Türkiye Cumhuriyeti tarihinde eşsiz bir galibiyet olarak yer eden Kurtuluş…
Top