Katma Değer Vergisi Tevkifat Oranları

KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNE GÖRE KDV TEVKİFATLARINA İLİŞKİN TABLO (GÜNCEL)

 

Sıra

No

KDV TEVKİFATINA TABİ TESLİM VEYA HİZMETLER

TEVKİFAT TÜRÜ VE ORANI

TEVKİFAT YAPMAK ZORUNDA OLANLAR

MAHSUBEN İADE

NAKDEN İADE

1

2.1.3.2.2. Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetler

KISMİ (9/10)

Belirlenmiş Alıcılar

2

2.1.3.2.3. Makine, Teçhizat, Demirbaş ve Taşıtlara Ait Tadil, Bakım ve Onarım Hizmetleri

KISMİ (7/10)

Belirlenmiş Alıcılar

3

2.1.3.2.4. Yemek Servis ve Organizasyon Hizmetleri

KISMİ (5/10)

Belirlenmiş Alıcılar

4

2.1.3.2.5. İşgücü Temin Hizmetleri

KISMİ (9/10)

1- Belirlenmiş Alıcılar,

2-KDV Mükellefleri

5

2.1.3.2.6. Yapı Denetim Hizmetleri

KISMİ (9/10)

1- Belirlenmiş Alıcılar,

2-KDV Mükellefleri

6

2.1.3.2.7. Fason Olarak Yaptırılan Tekstil ve Konfeksiyon İşleri, Çanta ve Ayakkabı Dikim İşleri ve Bu İşlere Aracılık Hizmetleri

KISMİ (7/10)

1- Belirlenmiş Alıcılar,

2-KDV Mükellefleri

10.000 TL ve üzerindeki mahsuben iade talepleri

Münhasıran teminat ve/veya VİR ile yerine getirilir.

7

2.1.3.2.8. Turistik Mağazalara Verilen Müşteri Bulma / Götürme Hizmetleri

KISMİ (9/10)

KDV Mükellefleri

10.000 TL’yi aşmayan mahsup talepleri VİR, YMM raporu ve

VİR ile yerine getirilir.

8

2.1.3.2.10. Temizlik, Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetleri

KISMİ (9/10)

1- Belirlenmiş Alıcılar,

2-KDV Mükellefleri

teminat aranılmaksızın yerine getirilir.

9

2.1.3.2.11. Taşımacılık Hizmetleri

KISMİ (2/10)

1- Belirlenmiş Alıcılar,

2-KDV Mükellefleri

10

2.1.3.2.12. Her Türlü Baskı ve Basım Hizmetleri

KISMİ (7/10)

Belirlenmiş Alıcılar

11

2.1.3.2.15. Ticari Reklam Hizmetleri

KISMİ (3/10)

1- Belirlenmiş Alıcılar,

2-KDV Mükellefleri

12

2.1.3.2.1. Yapım İşleri ile Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık ve EtütProje Hizmetleri

KISMİ (4/10)

1- Belirlenmiş Alıcılar,

2-KDV Mükellefleri ( KDV dahil 5 milyon TL ve üzeri)

10.000 TL ve üzerindeki

10.000 TL’yi aşmayan

10.000 TL ve üzerindeki

13

2.1.3.2.9. Spor Kulüplerinin Yayın, Reklâm ve İsim Hakkı Gelirlerine Konu İşlemleri

KISMİ (9/10)

1- Belirlenmiş Alıcılar,

2-KDV Mükellefleri

mahsuben iade talepleri VİR veya YMM raporuna

nakden iade talepleri teminat, VİR ve YMM

nakden iade talepleri ise VİR sonucuna göre veya

14

2.1.3.2.13. Diğer Hizmetler (5018 sayılı Kanun’a ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlara ifa edilen ve yukarıda belirtilmeyen diğer bütün hizmet ifaları)

KISMİ (5/10)

5018 sayılı Kanuna Ekli Cetveller

Kapsamındaki İdare, Kurum ve

Kuruluşlar

göre yerine getirilir.

raporu aranılmadan yerine getirilir.

YMM raporu ile yerine getirilir

15

2.1.3.3.1. Külçe Metal Teslimleri

KISMİ (7/10)

1- Belirlenmiş Alıcılar,

2-KDV Mükellefleri

16

2.1.3.3.2. Bakır, Çinko, Alüminyum ve Kurşun Ürünlerinin Teslimi

KISMİ (7/10)

1- Belirlenmiş Alıcılar,

2-KDV Mükellefleri

17

2.1.3.3.3. Hurda ve Atık Teslimi

KISMİ (7/10)

1- Belirlenmiş Alıcılar,

2-KDV Mükellefleri

18

2.1.3.3.4. Metal, Plastik, Lastik, Kauçuk, Kâğıt, Cam Hurda ve Atıkları ile Konfeksiyon Kırpıntılarından Elde Edilen Hammadde Teslimi

KISMİ (9/10)

1- Belirlenmiş Alıcılar,

2-KDV Mükellefleri

Miktarına bakılmaksızın VİR,

YMM raporu ve teminat

10.000 TL’yi aşmayan nakden iade talepleri

10.000 TL ve üzerindeki nakden iade talepleri ise

19

2.1.3.3.5. Pamuk, Tiftik, Yün ve Yapağı ile Ham Post ve Deri Teslimleri

KISMİ (9/10)

1- Belirlenmiş Alıcılar,

2-KDV Mükellefleri

aranmadan yerine

getirilir.

teminat, VİR ve YMM raporu aranılmadan yerine getirilir.

VİR sonucuna göre veya YMM raporu ile yerine getirilir

20

2.1.3.3.6. Ağaç ve Orman Ürünleri Teslimi

KISMİ (5/10)

1- Belirlenmiş Alıcılar,

2-KDV Mükellefleri

21

2.1.3.3.7. Diğer Teslimler

KISMİ (2/10)

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğüne yapılan ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen

22

2.1.3.3.8. Demir-Çelik Ürünlerinin Teslimi

KISMİ (4/10)

1- Belirlenmiş Alıcılar,

2-KDV Mükellefleri

23

2.1.3.2.14. Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Yaptırılan Sağlık Tesislerine İlişkin İşletme Döneminde Sunulan Hizmetlerde Tevkifat

Uygulaması

*

**

**

**

**

**

TEVKİFAT YAPMAK ZORUNDA OLANLAR

TEBLİĞİN (I/C-2.1.3.1/A) AYRIMINDA SAYILANLAR

TEBLİĞİN (I/C-2.1.3.1/B) AYRIMINDA SAYILANLAR (BELİRLENMİŞ ALICILAR)

a) KDV mükellefleri (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahil değildir)

b) Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın):

-5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri,

-Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla veya Cumhurbaşkanlığı

Kararnamesiyle kurulan kamu kurum ve kuruluşları,

-Döner sermayeli kuruluşlar,

-Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,

-Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,

-Bankalar,

-Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri,

-Sendikalar ve üst kuruluşları,

-Vakıf üniversiteleri

-Mobil elektronik haberleşme işletmecileri,

-Büyükşehir belediyelerinin su ve kanalizasyon idareleri,

-Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi

Devlet Teşekkülleri),

-Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,

-Türkiye Varlık Fonu ile alt fonlara devredilen kuruluşlar, -Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar,

-Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,

-Payları Borsa İstanbul (BİST) A.Ş.’nde işlem gören şirketler, -Kalkınma ve yatırım ajansları.

Okul aile birlikleri ve Sağlık Bakanlığına bağlı aile hekimliği kurumları, Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) ayrımı kapsamında değerlendirilmez.

Belirlenmiş alıcıların birbirlerine karşı yaptıkları teslim ve hizmetlerde (şirketleşenler dahil profesyonel spor kulüplerince yapılanlar hariç), KDV tevkifatı uygulanmaz.

5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşların tevkifat uygulaması kapsamındaki alımlarına ait bedellerin, genel bütçe ödenekleri dışındaki bir kaynaktan ödenmesi tevkifat uygulamasına engel değildir.

Bu kapsamda tevkif edilen vergiler, vergi sorumlularına ait 2 No.lu KDV Beyannamesi ile yetki alanı içerisinde bulunulan vergi dairesine, Tebliğin (I/C-2.1.1.1) bölümündeki açıklamalara göre beyan edilip kanuni süresi içerisinde ödenir.

KDV mükellefiyeti bulunmayanların, Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) ayrımı kapsamında olmamak kaydıyla, kısmi tevkifat uygulaması kapsamındaki alımlarında tevkifat uygulaması söz konusu olmayacaktır.

Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli 2.000 TL’yi aşmadığı takdirde, hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmaz. Sınırın aşılması halinde ise tutarın tamamı üzerinden tevkifat yapılır.

2023 Yılı KDV Tevkifat Listesi İndirmek İçin Tıklayınız

KDV Genel Uygulama Tebliğine Göre KDV Tevkifatlarına İlişkin Tablo (PDF) İndirmek İçin Tıklayınız

03.09.2022

MEHMET FINDIKÇI YMM

BİLGİN DENETİM

Hakkımızda

 ö z d o ğ r u l a r, Adana da 18.08.1988 tarihinde kurularak, Mali Müşavirlik faaliyetine başlamıştır. 

Sektöründe en iyi olma duygusu ile personeline "Kalite" bilincini yerleştirmeyi, Kalite Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmeyi, müşterilerine en iyi hizmeti sunmayı, amaç edinerek, 2003 Yılında, alanında Türkiye' de ilk olarak ISO 9001: 2000 Belgesi almıştır.

 

Mali Takvim

Öne Çıkanlar

  • İnşaat Demiri İzleme Sistemi "İDİS" Stok Beyanı Hakkında Önemli Duyuru Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü (İDİS) Sistemi üzerinden yapılan…
  • TTK’ya Göre Limited Şirketlerde Tasfiye ve Tasfiye Edilen Şirketin Vergi Kanunları Karşısındaki Durumu Giriş Limited şirket, bir veya daha çok gerçek veya tüzel…
  • Kadın İşçiyi İşe Alan İşverene Yirmi Beş Bin Liraya Kadar Destek İŞKUR tarafından istihdamın korunmasına ve artırılmasına yardımcı olmak amacıyla aktif…
Top