Mal ve Hizmet Bedeli Tahsilat ve Ödemelerinde Tevsik Zorunluluğu

Image

TAHSİLAT VE ÖDEMELERDE TEVSİK ZORUNULULUĞU
 
VUK. Mük. Madde: 257/2
 
 
MAL VE HİZMET BEDELİ TAHSİLAT VE ÖDEMELERİNDE
 TEVSİK ZORUNLULUĞU
 
(VUK. Genel Tebliği Sıra No: 320, 323, 324, 332, 459)
01.01.2016 tarihinden geçerli olmak üzere
Tutar
Mükelleflerin kendi aralarında yapacakları ticari işlemleri ile nihai tüketicilerden mal veya hizmet bedeli olarak yapacakları .................................................................................................
7.000,00
TL’nı aşan tahsilat ve ödemelerinin banka, özel finans kurumu veya PTT aracılığıyla yapıldığını tevsik etmek zorundadır.
 
Tespit edilen tutarı aşan avansların da banka veya özel finans kurumlarınca düzenlenen belgelerle tevsiki zorunludur.
Tespit edilen tutarın üzerinde kalan işlemlerin tevsik zorunluluğunda kaçınma amacıyla parçalara ayrılması kabul edilmeyecek, aynı günde aynı kişi ve kurumlarla yapılan işlemler tek bir ödeme veya tahsilat kabul edilecektir.
 
Tevsik Zorunluluğunun Kapsamı
Tahsilat ve ödemelerin tevsik zorunluluğu kapsamına; birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenler, defter tutmak zorunda olan çiftçiler, serbest meslek erbabı ile vergiden muaf esnafın kendi aralarında yapacakları ticari işlemleri ile nihai tüketicilerden (Türkiye'de mukim olmayan yabancılar hariç) mal veya hizmet bedeli olarak yapacakları tahsilat ve ödemeleri girmektedir.
 
Tahsilat ve Ödemelerin Yapılacağı Aracı Kurumlar
Tevsik zorunluluğu bulunan tahsilat ve ödemeler banka, özel finans kurumları ve Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü, (PTT) aracılığıyla yapılacaktır.
Yukarıda belirtilen kurumlar aracı kılınmak suretiyle; havale, çek, kredi kartı ve bu kurumlar aracılığıyla tahsil edilen senetler gibi bankacılık araçları kullanılarak yapılan ödemeler ve tahsilatlar karşılığında dekont veya hesap bildirim cetvelleri düzenlendiğinden tevsik edilmiş sayılacaktır. Banka ve özel finans kurumlarının internet şubeleri üzerinden yapılan işlemlerde aynı kapsamdadır.
 
Tevsik Zorunluluğu Olmayan Ödeme ve Tahsilatlar
Genel ve katma bütçeli idareler, döner sermaye işletmeleri, sermaye piyasası aracı kurumları, yetkili döviz müesseseleri, noterler ve tapu idarelerinde yapılan işlemlere konu ödeme ve tahsilatlar ile 8.000,00 TL’nın altında kalan her türlü mal ve hizmet bedeline ilişkin olarak yapılacak ödeme ve tahsilatların banka, özel finans kurumları ve PTT aracılığıyla yapılması zorunluluğu bulunmamaktadır.
 
İŞYERİ VE KONUT KİRASI TAHSİLAT VE ÖDEMELERİNDE
 TEVSİK ZORUNLULUĞU
 
(GVK. Genel Tebliği Seri No: 268)
01.11.2008 tarihinden geçerli olmak üzere
- Konutlarda; her bir konut için aylık 500,00 TL ve üzeri kira geliri elde edenlerin,
- İşyerlerinde, işyerini kiraya verenler ile kiracıların;
Kiraya ilişkin tahsilat ve ödemelerini banka veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgelerle tevsik etmesi zorunludur.
 
Tevsik Zorunluluğu Getirilen İşlemlerde Belge Düzeni
 
Bankalarca düzenlenen dekont veya hesap bildirim cetvelleri yanında banka veya PTT aracı kılınarak, para yatırma veya havale, çek veya kredi kartı gibi araçlar kullanılmak suretiyle yapılan tahsilat ve ödemeler karşılığında dekont veya hesap bildirim cetvelleri düzenlendiğinden bu belgeler tevsik edici belge kabul edilecektir. Bankaların internet şubeleri üzerinden yapılan ödeme ve tahsilatlar da aynı kapsamda sayılacaktır.
 
Tevsik Zorunluluğu Kapsamında Olmayan Tahsilat ve Ödemeler
- Her bir konut için aylık tutarı 500 TL' nin altındaki konut kira geliri,
- Mahkeme ve icra yoluyla yapılan konut ve işyeri kira gelirine ilişkin tahsilatlar,
- Ayni olarak yapılan ödemeler,
tevsik zorunluluğu kapsamında bulunmamaktadır.
 
CEZA UYGULAMASI
 
Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesinde yer alan hüküm uyarınca, VUK mükerrer 257 nci madde ile getirilen zorunluluklara uymayanlara her bir işlem için özel usulsüzlük cezası kesilmesi gerekmektedir.
Ayrıca, mükellefler arası ticari işlemlerde birinin tahsilatı diğerinin ödemesi olacağından özel usulsüzlük cezası her iki mükellef için de uygulanacaktır.
Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayan mükelleflerden her birine, her bir işlem için kesilecek ceza, 2019 yılı için;
- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.900.- TL'den,
- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 980.- TL'den,
- Yukarıda yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 490.- TL'den
az olmamak üzere her bir işlem için bu işleme konu tutarın %5'idir.
Ancak bir takvim yılı içinde kesilecek özel usulsüzlük cezasının toplamı 1.480.000.- TL’yi geçemez.
 
 

Hakkımızda

 ö z d o ğ r u l a r, 18.08.1988 tarihinde kurularak, Mali Müşavirlik faaliyetine başlamıştır. 

Sektöründe en iyi olma duygusu ile personeline "Kalite" bilincini yerleştirmeyi, Kalite Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmeyi, müşterilerine en iyi hizmeti sunmayı, amaç edinerek, 2003 Yılında, alanında Türkiye' de ilk olarak ISO 9001: 2000 Belgesi almıştır.

 

Mali Takvim

Öne Çıkanlar

  • Ortaklara Dağıtılan Kâr Paylarının Sonradan Şirkete Sermaye Olarak Konması Nakdi Sermaye İndirimine Engel Midir? Çalışmanın konusu hakkında Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen, 09.05.2017…
  • TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYMAMA CEZASI Vergi Usul Kanunu 353/6. Bendine Göre Muhasebe Standartlarına, Tek Düzen…
  • Vergi Yasa Teklifinde Son Durum! 16/7/2024 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulan 'Vergi Kanunları…
Top