Uzlaşılan Vergi Ve Cezalar Dava Konusu Yapılabilir

AÇIK BİR VERGİ HATASI VARSA UZLAŞILAN VERGİ VE CEZALARA KARŞI DAVA AÇILABİLİR

213 sayılı Vergi Usul Kanununa 205 sayılı Kanununun 22. Maddesiyle eklenen ek 6’ncı maddede, uzlaşma komisyonlarının tutacakları uzlaşma tutanaklarının kesin olduğu, adına ceza kesilenin, üzerinde uzlaşılan ve tutanakla tespit olunan hususlar hakkında dava açamayacağı ve hiçbir mercie şikâyette bulunamayacağını düzenlenmiştir.

Danıştay 9. Dairesinin 26.01.2010 tarih ve E: 2009/2172, 2010/204 sayılı kararını ile onanan İstanbul 2. Vergi Mahkemesinin 06.10.2008 gün ve E:2007/2122, K:2008/2774 sayılı Kararında özetle; “ Yukarıda anılan uzlaşma müessesesi ile ilgili yasal düzenlemeye göre uzlaşma tutanağının taraflar arasında tutanakla belirlenen hususlarla kesin olduğu ve uzlaşılan  hususlara karşı dava açılamayacağı, hiçbir mercie şikayet edilemeyeceği, uzlaşma komisyonu ile yapılan görüşmeler sırasında komisyon tarafından yapılan açıklamaların şirket yetkilisince uzlaşılacak verginin hiç alınmayacağı şeklinde algılanması durumunun tutanağı geçersiz kılmayacağı, şirket yetkilisince de imzalanmış olan tutanağın her iki tarafı da bağlayacağı, uzlaşılan hususlar konusunda dava açılması mümkün olmadığından davayı reddetmiştir.

Yukarıda yer alan kararlar uzlaşmanın vaki olması halinde, üzerinde uzlaşılan vergi ve cezalara karşı dava açma yoluna gidilemeyeceğine ilişkin olan kararlardır. Ancak aşağıda yer vereceğimiz karar gerçekten enteresan bir karardır.

Danıştay 4. Dairesinin 18.06.2009 tarih ve E: 2008/361, 2009/397 sayılı kararını ile onanan Ordu Vergi Mahkemesinin 27.05.2009 gün ve E:2008/361, K:2008/397 sayılı Kararında özetle; “ uyuşmazlık konusu yapılan ve 2005/Ocak ve Şubat dönemine ilişkin mahsuben iade olunan KDV tutarının yersiz iade edildiği belirtilerek yapılan cezalı tarhiyat için 24.06.2005 tarihinde imzalanan tutanakla uzlaşmaya varıldığı, daha sonra düzeltme-şikayet yoluyla yapılan başvurunun reddi üzerine açılan davayı açık bir vergi hatası olduğundan istemin reddine dair işlemi iptal etmiştir.”

Bu karara göre; açık bir vergi hatası varsa uzlaşılan vergi ve cezalar düzeltme şikayet yoluyla dava konusu yapılabilir.

Soner ÜLGEN Yeminli Mali Müşavir Northwest YMM

Hakkımızda

 ö z d o ğ r u l a r, Adana da 18.08.1988 tarihinde kurularak, Mali Müşavirlik faaliyetine başlamıştır. 

Sektöründe en iyi olma duygusu ile personeline "Kalite" bilincini yerleştirmeyi, Kalite Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmeyi, müşterilerine en iyi hizmeti sunmayı, amaç edinerek, 2003 Yılında, alanında Türkiye' de ilk olarak ISO 9001: 2000 Belgesi almıştır.

 

Mali Takvim

Öne Çıkanlar

  • İstihdam Kalkanı Paketi Geliyor, İş Güvenliği Uzatılıyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaklaşık 1 ay önce duyurduğu geniş…
  • 509 No' lu VUK Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı  Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan; VERGİ USUL KANUNU…
  • Vergi Tekniği Raporunu Görmek İçin Dava Açmak Gerekiyor Maliye idaresi sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleyen mükellefler…

Duyurular

Top