Perşembe, 01 Ağustos 2019 13:33

Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri

Beyanname Türü Verilme Süresi Son Ödeme Günü
Yıllık Kurumlar Vergisi Nisan ayının son günü Nisan ayının son günü
Yıllık Gelir Vergisi Mart ayının son günü Mart ayının son günü
Yıllık Gelir Vergisi (Basit Usul) Şubat ayının son günü Şubat ayının son günü
Geçici Vergi (3 aylık dönemi izleyen 2 nci ayın 17 nci günü akşamı) (3 aylık dönemi izleyen 2 nci ayın 17 nci günü akşamı)
1.Dönem  17 Mayıs 1.Dönem  17 Mayıs
2.Dönem  17 Ağustos 2.Dönem  17 Ağustos
3.Dönem  17 Kasım 3.Dönem  17 Kasım
4.Dönem  17 Şubat 4.Dönem  17 Şubat
Katma Değer Vergisi İzleyen ayın 26’sı Beyanname verilen ayın 26’sı
Aylık Muhtasar İzleyen ayın 26’sı Beyanname verilen ayın 26’sı
Üç Aylık Muhtasar 3 aylık dönemi izleyen ayın 26 ncı günü akşamına kadar verilir. Beyanname verilen ayın 26’sı
1. Dönem 26 Nisan,
2. Dönem  26 Temmuz,
3. Dönem 26 Ekim,
4. Dönem 26 Ocak
GVK Geçici 67 nci maddeye göre verilecek beyanname İzleyen ayın 26’sı Beyanname verilen ayın 26’sı
KV Kanunu 15 ve 30 uncu maddeler ile ilgili muhtasar İzleyen ayın 26’sı Beyanname verilen ayın 26’sı
Damga Vergisi İzleyen ayın 26’sı Beyanname verilen ayın 26’sı
Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Beyannamesi (BSMV) İzleyen ayın 15’i Beyanname verme süresi içinde
Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) I Sayılı Listedeki Mallar: İlk 15 gün için aynı ayın 25'i ikinci 15 gün için ertesi ayın 10'u Beyanname verme süresi içinde ödenir
II. Sayılı Listedeki kayıt ve tescile tabi olmayan mallar ile III ve IV sayılı listedeki malların teslimini izleyen ayın 15 inci günü akşamına kadar 
II. Sayılı Listedeki kayıt ve tescile tabi mallar için işlemlerin tamamlanmasından önce beyanname verilir.          
     
Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi Veraset yoluyla meydana gelen intikallere ilişkin Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi; Tahakkukundan itibaren 3 yılda ve her yıl Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere 2 eşit taksitte ödenir.
-Ölüm Türkiye’de meydana gelmiş ise ölüm tarihinden itibaren, mükelleflerin Türkiye’de bulunmaları halinde 4 ay içinde, yabancı bir ülkede bulunmaları halinde 6 ay içinde,
-Ölüm yabancı bir memlekette meydana gelmiş ise mükelleflerin Türkiye’de bulunmaları halinde 6 ay içinde, ölen kişinin bulunduğu ülkede bulunmaları halinde 4 ay içinde, murisin bulunduğu ülke dışında yabancı bir ülkede bulunmaları halinde 8 ay içinde,
-Gaiplik halinde, gaiplik kararının ölüm siciline kaydolunduğu tarihi izleyen 1 ay içinde, verilir.
İvazsız intikallere ilişkin Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi;
-Malların hukuken iktisap edildiği tarihi izleyen 1 ay içinde verilir.
Emlak Vergisi Beyanname verme yükümlülüğü yoktur. 1. Taksit Mart, Nisan ve Mayıs aylarında,
Ancak, vergi değerini tadil eden durumların bulunması halinde (mükellefin değişmesi, arsa ve arazinin ifraz ve taksimi vs.) değişikliğin vuku bulduğu bütçe yılı içerisinde, değişiklik bütçe yılının son üç ayı içinde vuku bulmuş ise olayın vuku bulduğu tarihten itibaren üç ay içinde emlakın bulunduğu yerdeki ilgili belediyeye bildirimde bulunulması gerekir. 2. Taksit Kasım ayı içinde ödenir.
     
Motorlu Taşıtlar Vergisi Beyanname verme yükümlülüğü yoktur. Her yıl Ocak ayının başında yıllık olarak tahakkuk etmiş sayılır. 1.Taksit Ocak ayı sonuna kadar,
2.Taksit Temmuz ayı sonuna kadar ödenir.
     
İlan ve Reklam Vergisi Beyanname; İlan ve reklam vergisi, beyanname verme süresi içinde ödenir. Ancak, belediye meclisleri yıllık ilan ve reklamlara ait vergileri, yılı içinde, iki eşit taksitte almaya yetkilidirler.
-İlan ve reklam işinin mükellefçe yapılması halinde ilan ve reklam işi yapılmadan önce mükellef tarafından,
-İlan ve reklam işinin bu işi mutad meslek olarak yapanlar tarafından yapılması halinde ise ilan ve reklam işini yapanlarca ilan ve reklamın yapıldığı ayı takip eden ayın 20 nci günü akşamına kadar, ilgili belediyeye verilir.
 
Çevre Temizlik Vergisi İş yeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, belediyelerce binaların tarifedeki derecelere intibak ettirilmesi üzerine her yılın Ocak ayında yıllık tutarı itibarıyla tahakkuk etmiş sayılır. 1.Taksit Mart, Nisan ve Mayıs aylarında,         2.Taksit Kasım ayı içinde, ödenir
İlk kez mükellefiyet tesisi durumunda 30 gün içinde ilgili belediyeye bildirim verilir. İlk kez mükellefiyet tesisi durumunda verginin ödeme süresi mükellefiyetin tesis edildiği tarih itibarıyla farklılık arz etmektedir.

Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri pdf olarak indirmek için Tıklayınız

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Hakkımızda

 ö z d o ğ r u l a r, Adana da 18.08.1988 tarihinde kurularak, Mali Müşavirlik faaliyetine başlamıştır. 

Sektöründe en iyi olma duygusu ile personeline "Kalite" bilincini yerleştirmeyi, Kalite Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmeyi, müşterilerine en iyi hizmeti sunmayı, amaç edinerek, 2003 Yılında, alanında Türkiye' de ilk olarak ISO 9001: 2000 Belgesi almıştır.

 

Mali Takvim

Öne Çıkanlar

  • 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2569) 24 Mayıs 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31136 Cumhurbaşkanı Kararı…
  • 13/7/1956 Tarihli ve 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü Maddesinde Yer Alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespiti Hakkındaki 28/8/1998 Tarihli ve 98/11591 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılma 24 Mayıs 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31136 Cumhurbaşkanı Kararı…
  • Fiziki Teslimat Olmaksızın Yapılan Altın Satış İşlemlerine BSMV Getirildi 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 33 üncü maddesi uyarınca kambiyo işlemlerinde binde…

Duyurular

Top