Perşembe, 30 Mayıs 2019 17:08

2019 İŞKUR Teşvik ve Destekleri

İlave İstihdam Teşviki

27.03.2018 tarihli ve 30373 sayılı (2. mükerrer) Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7103 sayılı Kanun ile 4447 sayılı Kanuna eklenen geçici 19 ve 21 inci maddeler kapsamında uygulanacak İlave İstihdam Teşviki kapsamında; 01.01.2018 ila 31.12.2020 tarihleri arasında ortalama çalışan sayısına ilave olarak istihdam edilen her bir çalışanın sigorta primleri ile vergilerini 12 veya 18 ay süreyle ve işyerinin faaliyet gösterdiği sektöre bağlı olarak değişen tutarlarla karşılayacağız.

 • Sigortalı yönünden aranılan şartlar:

Sigortalıların;

 İşe alındıkları aydan önceki üç ayda 10 günden fazla 5510/4-a,b,c kapsamında sigortalılıklarının bulunmaması,

 İŞKUR’a kayıtlı işsiz olması,

 1/1/2018 ile 31/12/2020 tarihleri arasında özel sektör işverenlerince istihdam edilmeleri, gerekmektedir.

 • İşyeri yönünden aranılan şartlar:

 Özel sektör işverenine  ait olması,

 Sigortalının işe giriş tarihinden önceki takvim yılına ilişkin işe alındıkları işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki veya muhtasar prim hizmet beyannamelerindeki ortalamaya ilave olarak çalıştırılması,

 Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde SGK’ya verilmesi,

 Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi,

 Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,

 Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması gerekmektedir.

 • Destek tutarı

Destek tutarı, işyerinin faaliyette bulunduğu sektöre göre farklı hesaplanacaktır.

a) İmalat veya bilişim sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde ilgili döneme ait günlük brüt asgari ücretin sigortalının prim ödeme gün sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere, ilave istihdam edilecek her bir sigortalının 6.822,40 TL’ye kadarki prime esas kazanç tutarı için ödeyecekleri tüm primler (959,40 ila 2.558,40 TL) ile 153,74 TL’lik damga ve gelir vergisi karşılanacaktır. (Toplamda 1.113,14 ila 2.712,14 TL)

b) Diğer sektörlerde faaliyet gösteren işyerlerinde ilave istihdam edilecek her bir sigortalı prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak tüm primler (959,40 TL) ile 153,74 TL’lik damga ve gelir vergisi karşılanacaktır. (Toplamda 1.113,14 TL)

 • Destek Süresi

2020/Aralık ayı aşılmamak kaydıyla, destek süresi 1/1/2018 ile 31/12/2020 tarihleri arasında istihdam edilen her bir sigortalı için 12 aydır. Ancak istihdam edilen sigortalının, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek,  18 yaşından büyük kadın veya İŞKUR’a kayıtlı engelli olması durumunda destek 18 ay süreyle uygulanacaktır.

 • Ek Kurallar

-Bilişim sektöründe destekten yararlanacak işyerlerini belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

-1/1/2018 ile 31/12/2020 tarihleri arasında 5510 sayılı Kanun kapsamına alınan işyerleri ile daha önce tescil edildiği halde ortalama sigortalı sayısının hesaplandığı yılda sigortalı çalıştırmayan işleri; 1/1/2018 tarihinden sonra ilk defa sigortalı bildiriminde bulunulan ayı takip eden üçüncü aydan itibaren 12 veya 18 ay süreyle bu destekten yararlandırılır.

Bu teşvikten yararlanılan ayda aynı sigortalı için diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanılamaz.

 • Örnek 1

İmalat sektöründe faaliyet gösteren bir işletmede destek kapsamına giren bir sigortalının 1/1/2019 tarihinde işe alındığı ve 2019/Ocak ayında bu sigortalının  prim ödeme gün sayısının 30, prime esas kazanç tutarının ise 8.000 TL olduğu varsayıldığında; bu sigortalı için ödenmesi gereken;

-Destek öncesi işverence ödenmesi gereken sigorta primi  ve işsizlik sigortası primi tutarı toplam 8.000,00 x  %37,5 = 3.000 TL olacaktır.

-Ancak destek tutarı 2019/Ocak ayına ait günlük brüt asgari ücretin sigortalının prim ödeme gün sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçemeyeceğinden destek tutarı en fazla  2.558,40 TL ( 30 (gün) x 85,28 ) olacaktır.

-Bu durumda, destek sonrası işveren tarafından ödenecek tutar 3.000-2.558,40= 441,60 TL  olacaktır.

 • Örnek 2

Tarım sektöründe faaliyet gösteren bir işletmede destek kapsamına giren bir sigortalının işe alındığı ve 2019/Şubat ayında bu sigortalının  prim ödeme gün sayısının 30, prime esas kazanç tutarının ise 2.558,40 TL olduğu varsayıldığında; bu sigortalı için ödenmesi gereken

-Destek öncesi işverence ödenmesi gereken sigorta primi  ve işsizlik sigortası primi tutarı toplam 2.558,40 x  %37,5 = 959,40 TL ‘dir.

-Destek tutarı  2.558,40 x  % 37,5= 959,40 TL olacaktır.

  Destek sonrası işveren tarafından ilgili sigortalı için ödenecek prim olmayacaktır.

2019 Yılı Kurs ve Program Uygulamaları

İşbaşı Eğitim Programı

 • İşverenler İçin Avantajları Nelerdir?

 İşe almayı planladıkları kişilerin mesleki gelişim ve deneyim kazanmasını gözlemleme,

 Herhangi bir maliyete katlanmadan potansiyel işçilerini yetiştirme,

 İşgücü maliyetinin azalması ile rekabet avantajı sağlama,

 Katılımcıları istihdam ederek teşviklerden yararlanma,

 Katılımcılara yaptıkları ilave ödemeleri vergi matrahından düşme imkânı.

 • Programdan Kimler Faydalanabilir?

İşverenler açısından;

   • İlgili mevzuatı kapsamında en az 2 sigortalı çalışanı olan işverenler,
   • İşverenler çalışan sayısının % 30’una kadar katılımcı talep edebilir.
   • Kamu kurumu olmayan ve kamu kurumu teşkilatı içerisinde yer almayan tüm işverenler programa başvuru yapabilir.

Katılımcılar Açısından;

   • 15 yaşını tamamlamış İŞKUR’a kayıtlı işsizler,
   • İşverenin birinci veya ikinci derece kan hısımı veya eşi olmayanlar,
   • Son 1 ayda uzun vadeli sigorta primi bulunmayan Kuruma kayıtlı işsizler,

İşverenin son 3 ayda çalışanı olmayanlar.

 • İstihdam Yükümlülüğü
  • Programdan yararlanmak isteyen işverenlerin en az % 50 istihdam taahhüdü vermesi gerekmektedir.
  • İstihdam edilecek katılımcı sayısı program süresinin ¼’lük kısmı sonunda programa devam eden katılımcı sayısı üzerinden hesaplanır.
  • Program sonrası istihdam, 60 günden az olmamak üzere en az program süresi kadar olmak zorundadır.
  • Yararlanılan programdan sonra istihdam başlatılıp sürenin dolması beklenmeden taahhütname verilerek yeni talepte bulunulabilir.

Katılımcıların program bitiminden itibaren 30 gün içinde işe başlatılması gerekmektedir.

 • İŞKUR Tarafından Yapılan Ödemeler
  • Katılımcılara İŞKUR tarafından günlük 77,70 TL cep harçlığı verilmektedir. (Aylık net asgari ücret 2.020 TL düzeyinde)
  • Öğrencilere 58,27 TLişsizlik ödeneği alanlara 38,85 TL ödenmektedir.
  • İş kazası ve meslek hastalığı sigorta primi ile genel sağlık sigortası prim giderleri de İŞKUR tarafından ödenmektedir.
 • İşverenler Tarafından Katılımcılara Yapılan Ödemelerin Vergi Matrahından Düşürülmesi

İşbaşı eğitim programlarına katılanlara Kurumun yaptığı ödemelere ek olarak programın düzenlendiği işveren tarafından yapılan ilave ödemelerin brüt asgari ücretin yarısına kadar olan tutarı vergi matrahından düşülebilmektedir.

ÖRNEK: Ayda 20 gün programa katılan kişiye İŞKUR toplam 1.554 TL ödemektedir. İşveren katılımcıya yemek, yol masrafı vb. adı altında 466 TL ödemek isterse bu tutarı vergiden düşebilir.

 • İşbaşı Eğitim Programına Yönelik Düzenlemelerimiz
  • 2019 yılında imalat ve bilişim sektörlerindeki mesleklerde düzenlenen işbaşı eğitim programlarımızın süresi 6 AY olarak uygulanacaktır.
  • 2019 yılında işbaşı eğitim programlarımıza katılan vatandaşlarımıza günlük 77,70 TL ödenecektir. Ay içerisinde 26 fiili gün programa katılan kişilere net 1603 TL ödeme yapılacaktır. Öğrencilere 58,27 TLişsizlik ödeneği almakta olanlara ise 38,85 TL cep harçlığı ödenecektir.
  • 2019 yılında 2-5 yaş arasındaki (2 ve 5 yaş dahil) çocuğu olan ve sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenen kurs veya programlarımıza katılan annelere kurs/program süresince aylık 400 TL’ye kadar bakım desteği karşılanacaktır. kreşe/gündüz bakımevine (özel veya kamu) devam eden kadın kursiyer/katılımcılar yararlanabilecektir.

Destekten yalnızca bir çocuk için yararlanılabilecektir.

 • Geleceğin Mesleklerinde İşbaşı Eğitim Programı Uygulaması
  • Bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama gibi Geleceğin Meslekleri olarak öngörülen mesleklerde 18-29 yaş aralığındaki katılımcılar için işbaşı eğitim programı süresi en fazla 9 AY olarak uygulanabilecektir. Bu şekilde düzenlenecek programlarda katılımcı zaruri gideri günlük 85 TL olarak belirlenmiştir.
  • Söz konusu programlar; en az iki sigortalı çalışanı olan ve “Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde ”faaliyet gösteren işyerlerini, “teknoloji merkezleri (teknoloji merkezi işletmeleri)”, “Ar-Ge merkezleri” ile “Tasarım Merkezi olarak faaliyette bulunan işyerlerinde düzenlenebilmektedir.

Ayrıca bilgi ve iletişim sektöründe faaliyet gösteren ve en az yirmi sigortalı çalışanı olan, işyerlerinde de belirlenen mesleklerde program düzenlenebilecektir.

Bu kapsamda İşbaşı Eğitim Programı Düzenlenebilecek Meslekler;

1 Animasyon Programcısı 14 Mikrodenetleyici Programcısı
2 Ar-Ge Elemanı 15 Mikroişlem Tasarımcısı
3 Bilgi Güvenlik Uzmanı 16 Mobil Yazılım Geliştirme Uzmanı
4 Bilgisayar Oyunları Programcısı 17 Sosyal Medya Uzmanı
5 BT Çözümleri Uzmanı 18 Uygulama Programcısı
6 Bulut Bilişim Uzmanı 19 Veri Tabanı Analisti
7 Çoklu Ortam (Multimedya) Tasarımcısı 20 Veri Tabanı Yöneticisi
8 Dijital Adli Tıp Uzmanı 21 Yazılım Geliştiricisi
9 Endüstriyel Robot Programcısı 22 Yazılım Mühendisi
10 Endüstriyel Tasarım Mühendisi 23 Yazılım Tasarımcısı
11 Güvenlik Uzmanı (BİT) 24 Yazılım ve Veri Tabanı Uzmanı
12 İletişim Tasarımı Uzmanı 25 Yönetim Bilişim Sistemleri Uzmanı
13 Kurumsal Kaynak Planlama Uzmanı

İşe İlk Adım Projesi

 • Proje sayesinde yüksekokul veya fakültelerden mezun olan 18-29 yaş aralığındaki gençlerin;

 işgücü piyasasına girişlerinin kolaylaştırılması,

 eğitim hayatında edindikleri teorik bilgileri işyerinde pratikle birleştirmelerini sağlamak,

 işgücü piyasasında daha uzun süre istihdam edilmelerini sağlamak ve

 nitelikli işgücü talebinde bulunan işverenlerin de aradığı özelliklere sahip işgücünü istihdam edebilmelerini temin etmek hedeflenmiştir.

 • Zorunlu istihdam süreci tamamlandıktan sonra program katılımcılarının 12 ay süreyle istihdam etmeye devam edileceğine dair taahhüt verilmesi ve yeni bir sözleşme imzalanması durumunda; istihdam edilecek bu kişiler için

 zorunlu istihdam sürecinde net asgari ücretin %50’sine karşılık gelen tutar,

 isteğe bağlı istihdam süreci için 12 ay süresince net asgari ücretin %25’ine karşılık gelen tutar kadar destek ödemesi, İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.

Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Projesi (MEGİP)

 • İşverenlerimizin nitelikli işgücü ihtiyacını karşılamak üzere mesleki eğitim kurslarımızda teorik ve pratik eğitimi bir arada vereceğimiz yeni bir sistemi hayata geçirdik.
 • TOBB ile İŞKUR iki yıl boyunca mesleki eğitim kurslarımızda teorik ve pratik eğitimi bir arada uyguluyoruz.

Bu kapsamda 160 fiili günü geçmeyecek şekilde (en fazla 8 ay süreyle) düzenlenecek mesleki eğitim kurslarımıza katılan vatandaşlarımıza günlük 77,70 TL cep harçlığı ödüyoruz.

Kaynak: İŞKUR

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Hakkımızda

 ö z d o ğ r u l a r, Adana da 18.08.1988 tarihinde kurularak, Mali Müşavirlik faaliyetine başlamıştır. 

Sektöründe en iyi olma duygusu ile personeline "Kalite" bilincini yerleştirmeyi, Kalite Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmeyi, müşterilerine en iyi hizmeti sunmayı, amaç edinerek, 2003 Yılında, alanında Türkiye' de ilk olarak ISO 9001: 2000 Belgesi almıştır.

 

Mali Takvim

Öne Çıkanlar

 • 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2569) 24 Mayıs 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31136 Cumhurbaşkanı Kararı…
 • 13/7/1956 Tarihli ve 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü Maddesinde Yer Alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespiti Hakkındaki 28/8/1998 Tarihli ve 98/11591 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılma 24 Mayıs 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31136 Cumhurbaşkanı Kararı…
 • Fiziki Teslimat Olmaksızın Yapılan Altın Satış İşlemlerine BSMV Getirildi 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 33 üncü maddesi uyarınca kambiyo işlemlerinde binde…

Duyurular

Top