Cuma, 29 Mart 2019 15:53

Konkordato Ön Projesi Örneği

KONKORDATO ÖN PROJESİ (ADİ KONKORDATO)

ABCXYZ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KONKORDATO MÜHLET TALEBİNDE BULUNAN:

ABCXYZ İnşaat Ticaret Limited Şirketi

Adres: XXX Mahallesi, XXX Caddesi, No:XX XXX/XXX

Ticaret Sicil No: XXX64              

KONU: XXX Ticaret Ltd. Şti.’nin “Adi Konkordato 5 Ay Geri Ödemesiz + 48 Ay Vade Konkordatosu” talebi için hazırlanan konkordato ön projesinin sunulmasıdır.

 • GİRİŞ

Konkordato, mali güçlük içinde bulunan iyiniyetli borçlu ile alacaklılar arasında belli koşullara göre yapılmış bir anlaşma olup Mahkemenin onaylaması ile bu anlaşmanın geçerlilik kazanması söz konusudur. Konkordato hükümlerinden yararlanmak isteyen XXX İnşaat Ticaret Ltd. Şti. için 2004 Sayılı İcra ve İflas Yasası 285. madde ve devamı gereği başvuruda bulunmuş olup, 286. madde çerçevesinde konkordato ön projesi hazırlanmıştır. Hazırlanan konkordato ön projesi ve dayanak olan konkordato başvurusu 15.03.2018 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 7101 Sayılı Yasa ile İcra ve İflas Kanunu’nun değişiklikleri nazara alınarak oluşturulmuştur.

Konkordato istemi 7101 sayılı Yasa ile 286/3 Madde değişikliği gereği yetkili ve görevli Asliye Ticaret Mahkemesine gerekçelileri ile arz edilmiştir. Yine Kanunun 286. maddesi gereğince şirketin Konkordato başvurusuna aşağıda gösterilen bilgi ve belgeler hazırlanarak sunulmuştur. Bu çerçevede;

 • Borçlunun mali güçlük içine düşmesinin nedenlerini;
 • Malvarlığı ile gelirin kıyaslamasını;
 • Aktif ve Pasif Durumunu;
 • Borç ödeme yükümlülüğünün hangi şartlarda yerine getirilebileceğini;
 • İsteminin alacaklılarca kabul edilebilir olup olmadığını;
 • Başvurucunun malvarlığı ve finansal raporlarını;
 • Konkordato ön projesinde yer alan teklife göre alacaklıların eline geçebilecek miktar ile şirketin iflası halinde eline geçebilecek muhtemel miktarı gösteren analizi;
 • Alacaklılar ve alacaklıların vadelerini gösteren liste ve belgeleri;
 • Sermaye Piyasası Kurulu veya Komu Gözetimi, muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yetkilendirilen Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan ve konkordato ön projesinde yer alan teklifin gerçekleşmesinin muhtemel olduğunu gösteren finansal analiz raporu;

Konkordato ön projesine dayanak olarak kullanılmış ve başvuru dosyasına eklenmiştir.

 • HUKUKİ MEVZUAT

KONKORDATO İLE SERMAYE ŞİRKETLERİ VE KOOPERATİFLERİN UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRILMASI

İcra İflas Kanununda; ADÎ KONKORDATO 

Konkordato Talebi: Madde 285 – (Değişik: 28/2/2018-7101/13 md.)

Borçlarını, vadesi geldiği hâlde ödeyemeyen veya vadesinde ödeyememe tehlikesi altında bulunan herhangi bir borçlu, vade verilmek veya tenzilat yapılmak suretiyle borçlarını ödeyebilmek veya muhtemel bir iflâstan kurtulmak için konkordato talep edebilir. İflâs talebinde bulunabilecek her alacaklı, gerekçeli bir dilekçeyle, borçlu hakkında konkordato işlemlerinin başlatılmasını isteyebilir.

Yetkili ve görevli mahkeme; iflâsa tabi olan borçlu için 154 üncü maddenin birinci veya ikinci fıkralarında yazılı yerdeki, iflâsa tabi olmayan borçlu için yerleşim yerindeki asliye ticaret mahkemesidir. Konkordato talebinde bulunan, Adalet Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan tarifede belirtilen konkordato gider avansını yatırmaya mecburdur. Bu durumda 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 114 üncü ve 115 inci maddeleri kıyasen uygulanır.

Konkordato talebine eklenecek belgeler: Madde 286- (Değişik: 28/2/2018-7101/14 md.) Borçlu, konkordato talebine aşağıdaki belgeleri ekler.

a) Borçlunun borçlarını hangi oranda veya vadede ödeyeceğini, bu kapsamda alacaklıların alacaklarından hangi oranda vazgeçmiş olacaklarını, ödemelerin yapılması için borçlunun mevcut mallarını satıp satmayacağını, borçlunun faaliyetine devam edebilmesi ve alacaklılara ödemelerini yapabilmesi için gerekli malî kaynağın sermaye artırımı veya kredi temini yoluyla yahut başka bir yöntem kullanılarak sağlanacağını gösteren konkordato ön projesi.

b) Borçlunun malvarlığının durumunu gösterir belgeler; borçlu defter tutmaya mecbur kişilerden ise Türk Ticaret Kanununa göre hazırlanan son bilanço, gelir tablosu, nakit akım tablosu, hem işletmenin devamlılığı esasına göre hem de aktiflerin muhtemel satış fiyatları üzerinden hazırlanan ara bilançolar, ticari defterlerin açılış ve kapanış tasdikleri ile elektronik ortamda oluşturulan defterlere ilişkin e-defter berat bilgileri, borçlunun malî durumunu açıklayıcı diğer bilgi ve belgeler, maddi ve maddi olmayan duran varlıklara ait olup defter değerlerini içeren listeler, tüm alacak ve borçları vadeleri ile birlikte gösteren liste ve belgeler.

c) Alacaklıları, alacak miktarlarını ve alacaklıların imtiyaz durumunu gösteren liste.

d) Konkordato ön projesinde yer alan teklife göre alacaklıların eline geçmesi öngörülen miktar ile borçlunun iflâsı hâlinde alacaklıların eline geçebilecek muhtemel miktarı karşılaştırmalı olarak gösteren tablo.

e) Sermaye Piyasası Kurulu veya Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan ve konkordato ön projesinde yer alan teklifin gerçekleşmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu gösteren finansal analiz raporları ile dayanakları. Şu kadar ki bu şart 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesi kapsamında küçük işletmeler bakımından uygulanmaz. Bu madde uyarınca sunulan malî tabloların tarihi, başvuru tarihinden en fazla kırk beş gün önce olabilir. Borçlu, konkordato sürecinde mahkeme veya komiser tarafından istenebilecek diğer belge ve kayıtları da ibraz etmek zorundadır

Geçici Mühlet:  Madde 287 – (Değişik: 28/2/2018-7101/15 md.) Konkordato talebi üzerine mahkeme, 286 ncı maddede belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğunu tespit ettiğinde derhâl geçici mühlet kararı verir ve 297 nci maddenin ikinci fıkrasındaki hâller de dahil olmak üzere, borçlunun malvarlığının muhafazası için gerekli gördüğü bütün tedbirleri alır.

Konkordato işlemlerinin başlatılması alacaklılardan biri tarafından talep edilmişse, borçlunun

286 ncı maddede belirtilen belgeleri ve kayıtları mahkemenin vereceği makul süre içinde ve eksiksiz olarak sunması hâlinde geçici mühlet kararı verilir. Bu durumda anılan belge ve kayıtların hazırlanması için gerekli masraf alacaklı tarafından karşılanır. Belge ve kayıtların süresinde ve eksiksiz olarak sunulmaması hâlinde geçici mühlet kararı verilmez ve alacaklının yaptığı konkordato talebinin de reddine karar verilir.

Mahkeme, geçici mühlet kararıyla birlikte konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla bir geçici konkordato komiseri görevlendirir. Alacaklı sayısı ve alacak miktarı dikkate alınarak gerektiğinde üç komiser de görevlendirilebilir. 290 ıncı madde bu konuda kıyasen uygulanır.

Geçici mühlet üç aydır. Mahkeme bu üç aylık süre dolmadan borçlunun veya geçici komiserin yapacağı talep üzerine geçici mühleti en fazla iki ay daha uzatabilir, uzatmayı borçlu talep etmişse geçici komiserin de görüşü alınır. Geçici mühletin toplam süresi beş ayı geçemez.

291 inci ve 292 nci maddeler, geçici mühlet hakkında kıyasen uygulanır.

Geçici mühlet talebinin kabulü, geçici komiser görevlendirilmesi, geçici mühletin uzatılması ve tedbirlere ilişkin kararlara karşı kanun yoluna başvurulamaz.

Geçici Mühletin Sonuçları, İlanı ve Bildirimi:  Madde 288 (Değişik: 28/2/2018-7101/16 md.) Geçici mühlet, kesin mühletin sonuçlarını doğurur.

Mahkemece geçici mühlet kararı, ticaret sicili gazetesinde ve Basın-İlan Kurumunun resmî ilân portalında ilân olunur ve derhâl tapu müdürlüğüne, ticaret sicili müdürlüğüne, vergi dairesine, gümrük ve posta idarelerine, Türkiye Bankalar Birliğine, Türkiye Katılım Bankaları Birliğine, mahallî ticaret odalarına, sanayi odalarına, taşınır kıymet borsalarına, Sermaye Piyasası Kuruluna ve diğer lazım gelen yerlere bildirilir. İlanda ayrıca alacaklıların, ilândan itibaren yedi günlük kesin süre içinde dilekçeyle itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri belirtilir.

Geçici mühletin uzatılmasına ve geçici mühletin kaldırılarak konkordato talebinin reddine ilişkin kararlar da ikinci fıkra uyarınca ilân olunur ve ilgili yerlere bildirilir

Kesin mühlet: Madde 289- (Değişik: 28/2/2018-7101/17 md.) Mahkeme, kesin mühlet hakkındaki kararını geçici mühlet içinde verir. Kesin mühlet hakkında bir karar verilebilmesi için, mahkeme borçluyu ve varsa konkordato talep eden alacaklıyı duruşmaya davet eder. Geçici komiser, duruşmadan önce yazılı raporunu sunar ve mahkemece gerekli görülürse, beyanı alınmak üzere duruşmada hazır bulunur. Mahkeme yapacağı değerlendirmede, itiraz eden alacaklıların dilekçelerinde ileri sürdükleri itiraz sebeplerini de dikkate alır.

Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olduğunun anlaşılması hâlinde borçluya bir yıllık kesin mühlet verilir. Bu kararla birlikte mahkeme, yeni bir görevlendirme yapılmasını gerektiren bir durum olmadığı takdirde geçici komiser veya komiserlerin görevine devam etmesine karar verir ve dosyayı komisere tevdi eder.

Mahkemece, kesin mühlet kararıyla beraber veya kesin mühlet içinde uygun görülecek bir zamanda yedi alacaklıyı geçmemek, herhangi bir ücret takdir edilmemek ve tek sayıda olmak kaydıyla ayrıca bir alacaklılar kurulu oluşturulabilir. Bu durumda alacakları, hukuki nitelik itibarıyla birbirinden farklı olan alacaklı sınıfları ve varsa rehinli alacaklılar, alacaklılar kurulunda hakkaniyete uygun şekilde temsil edilir. Alacaklılar kurulu oluşturulurken komiserin de görüşü alınır. Alacaklılar kurulu her ay en az bir kere toplanır ve hazır bulunanların oy çokluğuyla karar alır. Komiser bu toplantıda hazır bulunarak alınan kararları toplantıya katılanların imzasını almak suretiyle tutanağa bağlar. Alacaklı sayısı, alacak miktarı ve alacakların çeşitliliği dikkate alınarak alacaklılar kurulunun zorunlu olarak oluşturulacağı hâller ile alacaklılar kuruluna ilişkin diğer hususlar Adalet Bakanlığınca yürürlüğe konulan yönetmelikte gösterilir.

Güçlük arz eden özel durumlarda kesin mühlet, komiserin bu durumu açıklayan gerekçeli raporu ve talebi üzerine mahkemece altı aya kadar uzatılabilir. Borçlu da bu fıkra uyarınca uzatma talebinde bulunabilir; bu takdirde komiserin de görüşü alınır. Her iki hâlde de uzatma talebi kesin mühletin sonra ermesinden önce yapılır ve uzatma kararı vermeden önce, varsa alacaklılar kurulunun da görüşü alınır.

Kesin mühlet verilmesine, kesin mühletin uzatılmasına ve kesin mühletin kaldırılarak konkordato talebinin reddine ilişkin kararlar, 288 inci madde uyarınca ilân edilir ve ilgili yerlere bildirilir.

Borçlunun malî durumunun düzelmesi nedeniyle kesin mühletin kaldırılması:(1) Madde 291- (Değişik: 28/2/2018-7101/19 md.)

Konkordato talebi ile amaçlanan iyileşmenin, kesin mühletin sona ermesinden önce gerçekleştiğinin komiserin yazılı raporuyla mahkemeye bildirilmesi üzerine mahkemece resen, kesin mühletin kaldırılarak konkordato talebinin reddine karar verilir.

Bu karar, 288 inci madde uyarınca ilân edilir ve ilgili yerlere bildirilir. Mahkeme, bu madde kapsamında kesin mühletin kaldırılmasına karar vermeden önce borçlu ve varsa konkordato talep eden alacaklı ve alacaklılar kurulunu duruşmaya davet eder; diğer alacaklıları ise gerekli görürse davet eder.

Kesin mühlet içinde konkordato talebinin reddi ile iflâsın açılması: Madde 292- (Değişik: 28/2/2018-7101/20 md.)

İflâsa tabi borçlu bakımından, kesin mühletin verilmesinden sonra aşağıdaki durumların gerçekleşmesi hâlinde komiserin yazılı raporu üzerine mahkeme kesin mühleti kaldırarak konkordato talebinin reddine ve borçlunun iflâsına resen karar verir:

a) Borçlunun malvarlığının korunması için iflâsın açılması gerekiyorsa.

b) Konkordatonun başarıya ulaşamayacağı anlaşılıyorsa.

c) Borçlu, 297 nci maddeye aykırı davranır veya komiserin talimatlarına uymazsa.

d) Borca batık olduğu anlaşılan bir sermaye şirketi veya kooperatif, konkordato talebinden feragat ederse.

İflâsa tabi olmayan borçlu bakımından ise birinci fıkranın (b) ve (c) bentlerindeki hâllerin kesin mühletin verilmesinden sonra gerçekleşmesi durumunda, komiserin yazılı raporu üzerine mahkeme kesin mühleti kaldırarak konkordato talebinin reddine resen karar verir.

Mahkeme, bu madde uyarınca karar vermeden önce borçlu ve varsa konkordato talep eden alacaklı ve alacaklılar kurulunu duruşmaya davet eder; diğer alacaklıları ise gerekli görürse davet eder.

Kesin mühletin rehinli alacaklılar bakımından sonuçları: Madde 295- (Değişik: 28/2/2018-7101/23 md.) Mühlet sırasında rehinle temin edilmiş alacaklar nedeniyle rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip başlatılabilir veya başlamış olan takiplere devam edilebilir ancak bu takip nedeniyle muhafaza tedbirleri alınamaz ve rehinli malın satışı gerçekleştirilemez.

Kesin mühletin sözleşmeler bakımından sonuçları: Madde 296- (Değişik: 28/2/2018-7101/24 md.) Sözleşmenin karşı tarafının konkordato projesinden etkilenip etkilenmediğine bakılmaksızın, borçlunun taraf olduğu ve işletmesinin faaliyetinin devamı için önem arz eden sözleşmelerde yer alıp da borçlunun konkordato talebinde bulunmasının sözleşmeye aykırılık teşkil edeceğine, haklı fesih sebebi sayılacağına yahut borcu muaccel hâle getireceğine ilişkin hükümler, borçlunun konkordato yoluna başvurması durumunda uygulanmaz. Sözleşmede bu yönde bir hüküm bulunmasa dahi sözleşme, borçlunun konkordatoya başvurduğu gerekçesiyle sona erdirilemez.

Borçlu, tarafı olduğu ve konkordatonun amacına ulaşmasını engelleyen sürekli borç ilişkilerini, komiserin uygun görüşü ve mahkemenin onayıyla herhangi bir zamanda sona erecek şekilde feshedebilir. Bu çerçevede ödenmesi gereken tazminat, konkordato projesine tabi olur. Hizmet sözleşmelerinin feshine ilişkin özel hükümler saklıdır.

Kesin mühletin borçlu bakımından sonuçları: Madde 297- (Değişik: 28/2/2018-7101/25 md.)

Borçlu, komiserin nezareti altında işlerine devam edebilir. Şu kadar ki, mühlet kararı verirken veya mühlet içinde mahkeme, bazı işlemlerin geçerli olarak ancak komiserin izni ile yapılmasına veya borçlunun yerine komiserin işletmenin faaliyetini devam ettirmesine karar verebilir.

Borçlu, mahkemenin izni dışında mühlet kararından itibaren rehin tesis edemez, kefil olamaz, taşınmaz ve işletmenin devamlı tesisatını kısmen dahi olsa devredemez, takyit edemez ve ivazsız tasarruflarda bulunamaz. Aksi hâlde yapılan işlemler hükümsüzdür. Mahkeme bu işlemler hakkında karar vermeden önce komiserin ve alacaklılar kurulunun görüşünü almak zorundadır.

Borçlu bu hükme yahut komiserin ihtarlarına aykırı davranırsa mahkeme, borçlunun malları üzerindeki tasarruf yetkisini kaldırabilir veya 292 nci madde çerçevesinde karar verir.

Birinci ve üçüncü fıkra kapsamında alınan kararlar 288 inci madde uyarınca ilân edilir ve ilgili yerlere bildirilir.

Alacaklılar toplantısı ve projenin kabulü için gerekli çoğunluk: Madde 302- (Değişik: 28/2/2018-7101/30 md.)

Komiser alacaklılar toplantısına başkanlık eder ve borçlunun durumu hakkında bir rapor verir. Borçlu gerekli açıklamaları yapmak üzere toplantıda hazır bulunmaya mecburdur. Konkordato projesi;

a) Kaydedilmiş olan alacaklıların ve alacakların yarısını veya

b) Kaydedilmiş olan alacaklıların dörtte birini ve alacakların üçte ikisini, aşan bir çoğunluk tarafından imza edilmiş ise kabul edilmiş sayılır.

Oylamada sadece konkordato projesinden etkilenen alacaklılar oy kullanabilir. 206 ncı maddenin birinci sırasında yazılı imtiyazlı alacakların alacaklıları ve borçlunun eşi ve çocuğu ile kendisinin ve evlilik bağı ortadan kalkmış olsa dahi eşinin anası, babası ve kardeşi alacak ve alacaklı çoğunluğunun hesabında dikkate alınmaz.

Rehinle temin edilmiş olan alacaklar, 298 inci madde uyarınca takdir edilen kıymet sonucunda teminatsız kaldıkları kısım için hesaba katılırlar.

Çekişmeli veya geciktirici koşula bağlı yahut belirli olmayan bir vadeye tabi alacakların hesaba katılıp katılmamasına ve ne oranda katılacağına mahkeme karar verir. Şu kadar ki bu iddialar hakkında ileride mahkemece verilecek hükümler saklıdır.

Konkordato projesinin müzakereleri sonucunda oluşturulan konkordato tutanağı, kabul ve ret oylarını içerecek şekilde derhâl imza olunur. Toplantının bitimini takip eden yedi gün içinde gerçekleşen iltihaklar da kabul olunur. Komiser, iltihak süresinin bitmesinden itibaren en geç yedi gün içinde konkordatoya ilişkin bütün belgeleri, konkordato projesinin kabul edilip edilmediğine ve tasdikinin uygun olup olmadığına dair gerekçeli raporunu mahkemeye tevdi eder.

2004 Sayılı Yasa’da 7101 Sayılı Yasa ile değiştirilen hükümleri ile köklü değişiklikler getirilmiştir. Yukarıda Yasanın konkordato sürecini gösteren bazı hükümleri gösterilmiştir. 7101 Sayılı Yasa değişiklikleri sonucunda konkordato süreci geçici ve kesin mühlet olarak iki aşamaya ayrılmıştır. Konkordato başvurusu akabinde Yasanın 286. Maddesinde getirilen koşulların ve belgelerin sunulması halinde mahkemece geçici mühlet kararı verilebilecek olup üç aylık süre ile verilebilmektedir. Yasanın 287. Maddesine göre geçici mühlet en fazla iki ay uzatılabilmektedir. Yasanın 289. maddesine göre kesin mühlet ise bir yıl için verilebilmekte olup altı ay süre ile uzatılabilmektedir. 

Bu kapsamda konkordato mühleti talep eden şirketimizin bu mühletten yararlanamaması sonucu iflas ile karşılaşması ve mevcut işlerini kaybetmesi sonucunda nakdi teminat ve teminat mektuplarının irat kaydedilmesi durumunda alacaklıların büyük zarara uğrayacağı, alacaklılar arasındaki dengenin bozularak alacaklıların, alacaklarına kavuşmasının güçleşeceği malumdur.

Şirketimizin bugüne kadar edindiği deneyimler ve piyasadaki itibarı ile sektörde önemli bir yeri olup, tam kapasite ile faaliyet gösterdiği zaman 75’e yakın çalışan personeli ile ülke ekonomisi için önemli derecede istihdam kaynağı oluşturmaktadır. Şirketimizin var olan sözleşmeleri ile devam eden sözleşmelerinden beklentisinin borçlarını tasfiye etmeye yetecek durumda olduğu, ticari alacaklarının tahsilatlardaki gecikmeler nedeniyle ödeme güçlüğü içerisinde olduğu, teklifte sunulan düzenlemelerle, alacaklılardan indirim istemek yerine, faizsiz vade teklifinde bulunulduğu, Kanunun maksadının bu yöntemle öncelikli olarak alacaklıların alacağına kavuşmasını esas aldığı, maksadın alacaklıların yararına öncelik veren bir kurum olduğu, İİK 285 ve devamı maddelerinde belirtilen konkordato kapsamına ve kanun gerekçesine uygun olduğu ayrıca şirketin marka değeri ve iş yapma potansiyeli ile elindeki anahtar kilit personelin arge ve yerli çözüm ortaklığı yönüyle ülke ekonomisine de faydası olduğu ve elindeki teknik kadro ile önemli projelere imza attığı geçmiş iş deneyimlerine ilişkin projeleri olduğu değerlendirildiğinde alacaklılar ve konkordato talep eden şirketin karşılıklı menfaatleri yanında ülke ekonomisi ve kamu yararının da olduğu düşünülmektedir.

 • ABCXYZ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİNE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

ABCXYZ İnşaat Ticaret Ltd. Şti.’nin sermayesi 3.000.000,00 TL şirket sermayesi olup, tamamı ödenmiştir. Sermayenin ortaklar arasındaki dağılımı ise aşağıdaki gibidir:

Ortağın Adı

Hisse Bedeli ve Oranı

XXX  XXX

3.000.000,00 TL (%100)

ŞİRKETLERE İLİŞKİN TESCİL BİLGİLERİ:

Sicil No

353764

Ünvan

XXX İnşaat Ticaret Limited Şirketi

Ortalama Çalışan Sayısı

35 KİŞİ

İş Adresi

XXX Mahallesi, XXX Caddesi, No:XX XXX/XXX

Vergi Kimlik No

XXX VD XXXXXX3

Sermaye

3.000.000,00 TL

Firmanın İş Konusu

Çiçeklerin, bitkilerin, diğer tarımsal hammaddelerin, tekstil hammaddelerinin ve yarı mamul malların bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan satışını yapan aracılar

2013 yılında Ankara’da ABCXYZ  İnşaat Ticaret Limited Şirketi unvanı ile kurulan şirket 26.03.20XX tarih XXX sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin 57. sayfasında yer alan bilgilere göre XXX Mahallesi, XXX Caddesi, No:XX XXX/XXX adresinde XXX Ticaret Sicil Memurluğunun XXX sicil numarasıyla 2X.0X.20XX tarihinde tescil edilmiştir. (Ek- Türkiye Ticaret Sicil Gazeteleri- İlgili kopyaları)

XX.0X.20XX tarih XXX3 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin 95. sayfasında yer alan bilgilerden de anlaşılacağı üzere 09.02.2017 tarihinde aksi karar alınana kadar şirketi tek başına temsile münferiden XXX XXX yetkili kılınmıştır.

ABCXYZ İnşaat Ticaret Ltd. Şti. faaliyet alanında XXX’da yaklaşık X yıldır başarıyla faaliyet göstermektedir. Şirket tam kapasite ile çalıştığında 75 kişiye yakın personele iş imkânı sağlayarak istihdama önemli bir katkıda bulunmaktadır.

 • ŞİRKETİN MALİ YAPISI İLE İLGİLİ BİLGİLER:

Şirketin 2018 yılı defterlerine ilişkin bilgiler:

Defter Açılış ve Kapanış Kayıtları:

D. CİNSİ

YILI

          AÇILIŞ YEVMİYE

           KAPANIŞ YEVMİYE

YEVMİYE

2018

E Defter

KEBİR

2018

E Defter

ENVANTER

2018

XXX X. Noterliği, 15.12.XXX / XXX Yevmiye

Hesap Dönemi Devam etmektedir.

Konkordato talep eden şirketimizin 2018 yılına ilişkin ticari defterlerinin e-defter olarak tutulmakta olup, 6102 sayılı TTK.’nun 64. ve müteakip maddelerinde belirli kanuni şartları tam olarak taşımaktadır. (Ek-Defter Açılış Kapanış Noter Sayfaları)

ABCXYZ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

AKTİFLERİN MUHTEMEL SATIŞ FİYATI ESASINA GÖRE TANZİM EDİLMİŞ

31.08.2018 TARİHLİ RAYİÇ DEĞER BİLANÇOSU

AKTİF (VARLIKLAR)

KAYITLI DEĞER

RAYİÇ DEĞER

I- DÖNEN VARLIKLAR

 

A- HAZIR DEĞERLER

352.368,09

352.368,09

1- Kasa

5.610,62

5.610,62

2- Alınan Çekler

335.800,00

335.800,00

3- Bankalar

10.957,47

10.957,47

C- TİCARİ ALACAKLAR

14.998.732,50

14.998.732,50

1- Alıcılar

14.996.662,50

14.996.662,50

5- Verilen Depozito ve Teminatlar

2.070,00

2.070,00

E- STOKLAR

11.332.676,28

11.332.676,28

4- Ticari Mallar

3.495.446,80

3.495.446,80

7- Verilen Sipariş Avansları

7.837.229,48

7.837.229,48

F- YILLARA YAY. İNŞ. VE ONARIM MALİYET.

664.786,52

0,00

1- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri

664.786,52

0,00

G-GEL. AYLARA AİT GİDER VE GEL. TAH.

13.463,29

9.720,47

1-Gelecek Aylara Ait Giderler

3.742,82

0,00

2-Gelir Tahakkukları

9.720,47

9.720,47

H- DİĞER DÖNEN VARLIKLAR

3.063,72

26,07

4- Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar

26,07

26,07

7- Sayım ve Tesellüm Noksanları

3.037,65

0,00

DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI

27.365.090,40

26.693.523,41

ll- DURAN VARLIKLAR

 

D- MADDİ DURAN VARLIKLAR

2.447.196,12

3.963.501,08

1- Arazi ve Arsalar

1.566.790,00

2.700.000,00

5- Taşıtlar

962.698,84

1.200.000,00

6- Demirbaşlar

55.537,62

63.501,08

8- Birikmiş Amortismanlar (-)

-137.830,44

0,00

E- MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

322.522,13

322.522,13

1- Haklar

324.721,91

322.522,13

7- Birikmiş Amortismanlar (-)

-2.199,78

0,00

H-DİĞER DURAN VARLIKLAE

24.300,00

24.300,00

5-Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar

24.300,00

24.300,00

DURAN VARLIKLAR TOPLAMI

2.794.018,25

4.310.323,21

AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI

30.159.108,65

31.003.846,62

 

 

 

PASİF (KAYNAKLAR)

 

 

I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

 

A- MALİ BORÇLAR

5.509.926,06

5.509.926,06

1- Banka Kredileri

5.471.667,49

5.471.667,49

2- Finansal Kiralama İşleminden Borçlar

38.258,57

38.258,57

B- TİCARİ BORÇLAR

19.249.415,24

19.249.415,24

1- Satıcılar

5.450.005,62

5.450.005,62

2- Borç Senetleri

13.799.409,62

13.799.409,62

C- DİĞER BORÇLAR

830.948,49

522.527,36

1- Ortaklara Borçlar

308.421,13

0,00

2- Personele Borçlar

478.847,36

478.847,36

5- Diğer Çeşitli Borçlar

43.680,00

43.680,00

D- ALINAN AVANSLAR

243.214,26

243.214,26

1- Alınan Sipariş Avansları

243.214,26

243.214,26

E-YILLARA YAYGIN İNŞ. VE ONARIM HAK.

810.000,00

0,00

1- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri

810.000,00

0,00

F- ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜM.

42.134,99

42.134,99

1- Ödenecek Vergi ve Fonlar

11.615,73

11.615,73

2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri

30.519,26

30.519,26

I- DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAK.

1.453,58

0,00

4- Sayım ve Tesellüm Fazlaları

1.453,58

0,00

KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOP.

26.687.092,62

25.597.737,17

II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

 

 

A- MALİ BORÇLAR

276.234,32

276.234,32

1- Banka Kredileri

180.119,78

180.119,78

2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar

96.114,54

96.114,54

UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOP.

276.234,32

276.234,32

TOPAM BORÇLAR

26.696.326,94

25.873.971,49

Yukarıdaki tabloda yer alan rayiç değerler dikkate alındığında ABCXYZ İnşaat Ticaret Ltd. Şti.’nin 31.08.2018 tarihi itibariyle aktiflerin satış değerlerine göre reel özvarlık toplamı aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır:

(+) Mevcutlar ve Alacaklar (Varlıklar) Toplamı

31.003.846,62 TL

(-) Borçlar Toplamı

(-) 25.873.971,49 TL

(=) Şirketin Reel Özvarlığı

(+) 5.129.875,13 TL

Şirketin kaydi değer bilançosuna göre borca batık olmadığı, ÖZKAYNAĞININ kaydi değer bilançoda (30.159.108,65 TL – 26.696.326,94 TL) 3.462.781,71 TL olduğu; rayiç değer bilançosuna göre ise şirketin borca batık olmadığı ve ÖZKAYNAĞININ rayiç değer bilançosunda 5.129.875,13 TL olduğu görülmektedir.

 • ŞİRKETİN GEÇMİŞ YILLARA İLİŞKİN FİNANSAL ANALİZİ

ABCXYZ İnşaat Ticaret Ltd. Şti.’nin 2013-2017 dönemine ait mali kayıtları esas alınarak, şirketin yıllar itibariyle elde ettiği net satış tutarları aşağıdaki ve bu tutarların yıllara göre değişimini gösteren grafik aşağıdaki gibi oluşturulmuştur.

Tablo 1: Şirketin 2013–2017 Dönemine Ait Net Satış Tutarları

YILLAR

NET SATIŞLAR

2013

714.601,50

2014

2.327.625,57

2015

4.646.193,52

2016

13.405.912,59

2017

15.212.414,12

Grafik 1: Şirketin 2013–2017 Dönemine Ait Net Satış Tutarları Grafiği

ABCXYZ İnşaat Ticaret Ltd. Şti.’nin 2013–2017 dönemine ait net satış tutarları incelendiğinde, 2013 yılında 714.601,50 TL olan yıllık net satış tutarının 2017 yılı sonunda 15.212.414,12 TL’ye yükseldiği, 2013–2017 döneminde şirketin yıllık net satış tutarları her yıl ortalama %114,80 arttığı görülmektedir.

Şirketin 2013–2017 döneminde elde ettiği kârlılık tutarları (brüt satış kârı, faaliyet kârı) ve bu tutarların yıllara göre değişimini gösteren tablo ve grafikler ise aşağıdaki gibi oluşturulmuştur.

Tablo 2: Şirketin 2013–2017 Dönemi Ait Brüt Satış Kârı Tutarları

YILLAR

BRÜT SATIŞ KÂRI

2013

80.015,90

2014

230.147,98

2015

439.683,55

2016

967.664,66

2017

1.405.708,87

Grafik 2: Şirketin 2013–2017 Dönemi Ait Brüt Satış Kârı Tutarları Grafiği

ABCXYZ İnşaat Ticaret Ltd. Şti.’nin 2013–2017 dönemine ait brüt satış kârı tutarları incelendiğinde, 2013 yılında 80.015,90 TL olan yıllık brüt satış kârı tutarının 2017 yılı sonunda 1.405.708,87 TL’ye yükseldiği, 2013–2017 dönemine yıllık brüt satış kârı tutarların her yıl ortalama %104,73 arttığı görülmektedir.

 “Brüt satış kârı” bir işletmenin net satış tutarından, ilk madde ve malzeme tutarlarının, işletmede istihdam edilen işçilik giderlerinin, teknik servis bakım onarım giderlerinin, imalata dair giderlerinin, üretimde kullanılan elektrik su vb. giderlerin düşülmesi sonucu elde edilen kâr tutarıdır.

Kısaca, üretilen malın tüm maliyetinin karşılanması sonucu ulaşılan tutar olan “brüt satış kârı” bir işletmenin ticari menfaat sağlayıp sağlamadığının göstergesi olup ham madde fiyatlarında olağan üstü artışlar yaşanmadığı takdirde işletme literatüründe, satış tutarları ile paralel gitmesi beklenir.

Bu doğrultuda şirketin geçmiş dönem mali verileri;

 • Şirketin sabit giderlerini karşılayabildiğini,
 • Ham madde temininde zorluk çekmediğini,
 • Satışların artmasının pazar sorunu olmadığının göstergesi olduğunu ve
 • Kâr marjının mali krize rağmen yüksek olduğunu somut olarak kanıtlamaktadır.

Tablo 3: Şirketin 2013–2017 Dönemi Ait Faaliyet Kârı Tutarları

YILLAR

FAALİYET KÂRI

2013

77.011,10

2014

147.260,49

2015

314.391,22

2016

693.147,62

2017

799.828,94

Grafik 3: Şirketin 2013–2017 Dönemi Ait Faaliyet Kârı Tutarları Grafiği

ABCXYZ İnşaat Ticaret Ltd. Şti.’nin 2013–2017 dönemine ait faaliyet kârı tutarları incelendiğinde, 2013 yılında 77.011,10 TL olan yıllık faaliyet kârı tutarının 2017 yılı sonunda 799.828,94 TL’ye yükseldiği, 2013–2017 dönemine yıllık faaliyet kârı tutarların her yıl ortalama %99,52 arttığı görülmektedir.

 “Faaliyet Kârı” bir işletmenin brüt satış kârından genel yönetim giderlerinin, pazarlama satış dağıtım giderlerinin ve diğer giderlerin indirgenmesi halinde ulaşılan kâr tutarı, işletmenin faaliyet ve genel yönetim giderlerinin de karşılandığı kâr oranı olmaktadır.

 • KONKORDATO TEKLİFİ

Şirketin konkordato teklifi 5 Ay Geri Ödemesiz + 48 Ay Vade” ile aşağıda açıklanan ilkeler çerçevesinde borçlarını tasfiye etme esasına dayanmaktadır.

 • Konkordato teklifi kapsamında şirketin borçlarınının tasfiyesinde kullanılacak kaynaklar; şirketin esas faaliyetlerinden elde edeceği kârlar ile alacaklarının tahsilatından oluşmaktadır.
 • Teklifte sunulan bu düzenlemelerle, alacaklılardan indirim istemek yerine, faizsiz vade teklifinde bulunulmaktadır.
 • Şirkemizin konkordato teklifi kapsamında şirket aktiflerinde yer alan hiçbir duran varlığın satışı düşünülmediği gibi, mevcut ödenmiş sermayenin artırılması da planlanmamaktadır.
 • Şirkemizin konkordato teklifi alacaklılar tarafından kabul edildiği takdirde, 5 Ay Geri Ödemesiz + 48 Ay Vade” sonunda tüm alacaklılar (imtiyazlı alacaklılar da dahil olmak üzere) alacaklarının tamamına (%100’üne) kavuşmuş olacaktır.

Şirketimizin kısa ve uzun vadeli borçlar toplamı 2018 Ağustos ayı sonu itibari ile aşağıdaki tabloda çıkarılmıştır.

BORÇLU HESAPLAR

TUTAR

KONKORDATO TEKLİFİ DÂHİLİ

A- MALİ BORÇLAR

5.786.160,38

5.786.160,38

1- Banka Kredileri (Kısa ve Uzun Vadeli)

5.651.787,27

2- Finansal Kiralama İşleminden Borçlar(Kısa ve Uzun Vadeli)

134.373,11

B- TİCARİ BORÇLAR

19.249.415,24

19.249.415,24

1- Satıcılar

5.450.005,62

2- Borç Senetleri (Verilen Çekler)

13.799.409,62

C- DİĞER BORÇLAR

830.948,49

0,00

1- Ortaklara Borçlar

308.421,13

2- Personele Borçlar

478.847,36

3- Diğer Çeşitli Borçlar

43.680,00

D- ALINAN AVANSLAR

243.214,26

0,00

1- Alınan Sipariş Avansları

243.214,26

F- ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜK

42.134,99

0,00

1- Ödenecek Vergi ve Fonlar

11.615,73

2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri

30.519,26

BORÇLAR TOPLAMI

26.151.873,36

25.035.575,62

Yukarıdaki tabloda görüleceği üzere, konkordato teklifine tabi alacaklılar tutarının toplamı 25.035.575,62 TL’dir. Konkordato mühlet talebinin kabul görmesi halinde borçlarımız 5 ayı geri ödemesiz toplam (5 + 48) 53 ay yapılandırılacak ve tüm alacaklılar toplam 53 ay vade içerisinde alacaklarının tamamına (%100’üne) kavuşacaktır.

Şirketin Alacaklıları (87):

BORÇLU HESAPLAR

TUTAR

SAYI

A-MALİ BORÇLAR

5.786.160,38

11

1- Banka Kredileri (Kısa ve Uzun Vadeli)

5.651.787,27

8

2- Finansal Kiralama İşleminden Borçlar(Kısa ve Uzun Vadeli)

134.373,11

3

B- TİCARİ BORÇLAR

19.249.415,24

1- Satıcılar

5.450.005,62

76

2- Borç Senetleri (Verilen Çekler)[1]

13.799.409,62

0

BORÇLAR TOPLAMI

25.035.575,62

87

Bu borç toplamının nisabı oluşturduğu, alacaklı sayılarının ise toplam 87 kişi, tüzel şirket ve finans kuruluşu olduğu görülmüştür.

Gayri Nakdi Krediler nedeniyle rehinli alacaklılar ayrı değerlendirilmemiş olup, mevcut krediler kapsamında ipotek verilmiştir. Ancak nisabın hesaplanması hususunda güncel borç tutarı üzerinden verilen ipotekler aşağıda belirtilmiştir.

Bu kapsamda banka borçlarının rehinli alacaklar dışında kalan alacak bakiyeleri ve karşılığı ipotek tutarları ise aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Alacaklı

Toplam Tutar

İpotek Tutarı

Kalan Tutar

1- Türk Ekonomi Bankası

1.136.532,46

635.000,00

501.532,46

2- Şekerbank A.Ş.

306.842,69

440.000,00

0,00

3- Ziraat Bankası

380.000,00

415.000,00

0,00

4- Albaraka Türk A.Ş.

541.852,02

575.000,00

0,00

TOPLAM

2.365.227,17

2.065.000,00

501.532,46


Yukarıdaki tabloda görüleceği üzere; toplam 2.365.227,17 TL tutarındaki banka kredisi borcuna karşılık toplam 2.065.000,00 TL tutarında gayrimenkul ipotek verilmiş olup, banka hesabı bazında toplam 501.532,46 TL tutarında açıkta kalan banka kredisi mevcuttur.

Yapılan bu tespit doğrultusunda; şirketin konkordato teklifi dahilinde rehinli alacaklar dışarıda bırakıldığında ödemesi gereken toplam borç tutarı ise 25.035.575,62 TL – (2.365.227,17 – 501.532,46) 23.171.880,91 TL olarak hesaplanmıştır.

Konkordato teklifi kapsamında şirketin borçlarının tasfiyesinde kullanılacak kaynaklar; şirketin esas faaliyetlerinden elde edeceği kârlar ile alacaklarının tahsilatından oluşmaktadır.

 • Şirketin Esas Faaliyetlerinden Elde Edeceği Kârlar:

Daha önceki bölümlerde yer aldığı üzere şirketin 2013–2017 döneminde elde ettiği faaliyet kârlarının ortalaması %7 olarak hesaplanmıştır. Dava dosyasına sunulan belgelerden anlaşılacağı üzere şirket 2018 yılının ilk 8 ayında toplam 14.544.561,06 TL net satış hasılatı elde etmiştir. Şirketin net satış hasılatı tutarlarının aylık %1 (yıllık bileşik %12,68) artacağı varsayımı altında Ekim 2018 – Şubat 2023 döneminde elde edeceği faaliyet kârı tutarları aşağıdaki tabloda hesaplanmıştır:

Net Satış Hasılatı

Net Satış Hasılatı Üzerinden Elde Edilecek %7 Faaliyet Kârı

Ekim 2018

1.854.613,34

129.822,93

Kasım 2018

1.873.159,48

131.121,16

Aralık 2018

1.891.891,07

132.432,37

Ocak 2019

1.910.809,98

133.756,70

Şubat 2019

1.929.918,08

135.094,27

Mart 2019

1.949.217,26

136.445,21

Nisan 2019

1.968.709,43

137.809,66

Mayıs 2019

1.988.396,53

139.187,76

Haziran 2019

2.008.280,49

140.579,63

Temmuz 2019

2.028.363,30

141.985,43

Ağustos 2019

2.048.646,93

143.405,29

Eylül 2019

2.069.133,40

144.839,34

Ekim 2019

2.089.824,74

146.287,73

Kasım 2019

2.110.722,98

147.750,61

Aralık 2019

2.131.830,21

149.228,11

Ocak 2020

2.153.148,51

150.720,40

Şubat 2020

2.174.680,00

152.227,60

Mart 2020

2.196.426,80

153.749,88

Nisan 2020

2.218.391,07

155.287,37

Mayıs 2020

2.240.574,98

156.840,25

Haziran 2020

2.262.980,73

158.408,65

Temmuz 2020

2.285.610,54

159.992,74

Ağustos 2020

2.308.466,64

161.592,66

Eylül 2020

2.331.551,31

163.208,59

Ekim 2020

2.354.866,82

164.840,68

Kasım 2020

2.378.415,49

166.489,08

Aralık 2020

2.402.199,64

168.153,98

Ocak 2021

2.426.221,64

169.835,51

Şubat 2021

2.450.483,86

171.533,87

Mart 2021

2.474.988,69

173.249,21

Nisan 2021

2.499.738,58

174.981,70

Mayıs 2021

2.524.735,97

176.731,52

Haziran 2021

2.549.983,33

178.498,83

Temmuz 2021

2.575.483,16

180.283,82

Ağustos 2021

2.601.237,99

182.086,66

Eylül 2021

2.627.250,37

183.907,53

Ekim 2021

2.653.522,88

185.746,60

Kasım 2021

2.680.058,10

187.604,07

Aralık 2021

2.706.858,69

189.480,11

Ocak 2022

2.733.927,27

191.374,91

Şubat 2022

2.761.266,54

193.288,66

Mart 2022

2.788.879,21

195.221,54

Nisan 2022

2.816.768,00

197.173,76

Mayıs 2022

2.844.935,68

199.145,50

Haziran 2022

2.873.385,04

201.136,95

Temmuz 2022

2.902.118,89

203.148,32

Ağustos 2022

2.931.140,08

205.179,81

Eylül 2022

2.960.451,48

207.231,60

Ekim 2022

2.990.055,99

209.303,92

Kasım 2022

3.019.956,55

211.396,96

Aralık 2022

3.050.156,12

213.510,93

Ocak 2023

3.080.657,68

215.646,04

Şubat 2023

3.111.464,26

217.802,50

TOPLAM

12.8796.555,82

9.015.758,91

Yukarıdaki tabloda görüleceği üzere Ekim 2018 – Şubat 2023 döneminde şirket toplam 9.015.758,91 TL faaliyet kârı elde edebilme potansiyeline sahiptir.

 • 08.2018 tarihli bilançoda şirketin aşağıda tablo halinde gösterilen alacakları da konkordato süreci içerisinde tahsil edilerek borçların ödenmesinde kullanılacaktır. Şirketin alacakları aşağıdaki gibidir:

Alınan Çekler

335.800,00

Alıcılar

14.996.662,50

Verilen Depozito ve Teminatlar (Kısa ve Uzun Vadeli)

2.070,00

Verilen Sipariş Avanslarından Alacaklar

7.837.229,48

TOPLAM

23.171.761,98

 

Yukarıdaki tablolarda yer aldığı üzere, konkordato sürecinde borçların ödenmesinde kullanılacak olan alacaklar toplamı 23.171.761,98 TL’dir.

ABCXYZ İnşaat Ticaret Ltd. Şti.’nin konkordato ön projesinde yer verilen işlerin yürütülmesi ile birlikte, Ekim 2018 – Şubat 2023 döneminde şirket toplam 9.015.758,91 TL faaliyet kârı edilmesi hedeflenmekte olup, borçların ödenmesinde kullanılacak olan 23.171.761,98 TL alacaklar birlikte toplam (9.015.758,91 TL + 23.171.761,98 TL) 32.187.520,89 TL borç ödeme kaynağına sahip olunacaktır. Hesaplanan bu tutar rehinli alacaklar dışarıda bırakıldığında 23.171.880,91 TL tutarındaki tüm kısa ve uzun vadeli borçlarını kapatmaya yettiği gibi, rehinli alacaklar da dahil 25.035.575,62 TL tutarındaki şirketin tüm borçlarını ödeyebilme gücüne sahip olduğunu göstermektedir.

Şirketin Ekim 2018 – Şubat 2023 döneminde takvimlendirilmiş nakit akım tablosu aşağıda tablo olarak sunulmuştur.

NAKİT AKIM TABLOSU

Ekim 2018

Kasım 2018

Aralık 2018

Ocak

2019

Şubat

2019

Mart

2019

Nisan

2019

Mayıs 2019

Haziran 2019

Temmuz 2019

Ağustos 2019

Eylül

 2019

Net Satış Hasılatı Üzerinden Elde Edilecek %7 Faaliyet Kârı

129.822,93

131.121,16

132.432,37

133.756,70

135.094,27

136.445,21

137.809,66

139.187,76

140.579,63

141.985,43

143.405,29

144.839,34

Alınan Çekler Tahsilatı

35.800,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alıcılardan Tahsilat

0,00

833.147,92

833.147,92

833.147,92

833.147,92

833.147,92

833.147,92

833.147,92

833.147,92

833.147,92

833.147,92

833.147,92

Verilen Depozito ve Teminatlar Tahsilatı

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Verilen Sipariş Avanslarından Alacaklar Tahsilatı

653.102,46

653.102,46

653.102,46

653.102,46

653.102,46

653.102,46

653.102,46

653.102,46

653.102,46

653.102,46

653.102,46

653.102,42

Toplam Nakit Girişi

818.725,39

1.667.371,54

1.668.682,75

1.670.007,08

1.671.344,65

1.672.695,59

1.674.060,04

1.625.438,14

1.626.830,01

1.628.235,81

1.629.655,67

1.631.089,68

Yapılacak Borç Ödemesi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

521.574,49

521.574,49

521.574,49

521.574,49

521.574,49

521.574,49

521.574,49

Devreden Nakit

818.725,39

2.486.096,93

4.154.779,68

5.824.786,76

7.496.131,41

8.647.252,51

9.799.738,06

10.903.601,71

12.008.857,23

13.115.518,55

14.223.599,73

15.333.114,92

Ekim

2019

Kasım

2019

Aralık

2019

Ocak

2020

Şubat

2020

Mart

2020

Nisan

 2020

Mayıs

2020

Haziran 2020

Temmuz 2020

Ağustos 2020

Eylül

 2020

Net Satış Hasılatı Üzerinden Elde Edilecek %7 Faaliyet Kârı

146.287,73

147.750,61

149.228,11

150.720,40

152.227,60

153.749,88

155.287,37

156.840,25

158.408,65

159.992,74

161.592,66

163.208,59

Alınan Çekler Tahsilatı

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alıcılardan Tahsilat

833.147,92

833.147,92

833.147,92

833.147,92

833.147,92

833.147,92

833.147,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Verilen Depozito ve Teminatlar Tahsilatı

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Verilen Sipariş Avanslarından Alacaklar Tahsilatı

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Toplam Nakit Girişi

979.435,65

980.898,53

982.376,03

983.868,32

985.375,52

986.897,80

988.435,23

156.840,25

158.408,65

159.992,74

161.592,66

163.208,59

Yapılacak Borç Ödemesi

521.574,49

521.574,49

521.574,49

521.574,49

521.574,49

521.574,49

521.574,49

521.574,49

521.574,49

521.574,49

521.574,49

521.574,49

Devreden Nakit

15.790.976,08

16.250.300,12

16.711.101,66

17.173.395,49

17.637.196,52

18.102.519,83

18.569.380,57

18.204.646,33

17.841.480,49

17.479.898,74

17.119.916,91

16.761.551,01

Ekim

2020

Kasım

2020

Aralık

2020

Ocak

2021

Şubat

2021

Mart

2021

Nisan

 2021

Mayıs

2021

Haziran 2021

Temmuz 2021

Ağustos 2021

Eylül

 2021

Net Satış Hasılatı Üzerinden Elde Edilecek %7 Faaliyet Kârı

164.840,68

166.489,08

168.153,98

169.835,51

171.533,87

173.249,21

174.981,70

176.731,52

178.498,83

180.283,82

182.086,66

183.907,53

Alınan Çekler Tahsilatı

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alıcılardan Tahsilat

0,00

0,00

2.070,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Verilen Depozito ve Teminatlar Tahsilatı

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Verilen Sipariş Avanslarından Alacaklar Tahsilatı

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Toplam Nakit Girişi

164.840,68

166.489,08

168.153,98

169.835,51

171.533,87

173.249,21

174.981,70

176.731,52

178.498,83

180.283,82

182.086,66

183.907,53

Yapılacak Borç Ödemesi

521.574,49

521.574,49

521.574,49

521.574,49

521.574,49

521.574,49

521.574,49

521.574,49

521.574,49

521.574,49

521.574,49

521.574,49

Devreden Nakit

16.404.817,20

16.049.731,79

15.696.311,28

15.344.572,30

14.994.531,68

14.646.206,40

14.299.613,61

13.954.770,64

13.611.694,98

13.270.404,31

12.930.916,48

12.593.249,52

Ekim

2021

Kasım

2021

Aralık

2021

Ocak

2022

Şubat

2022

Mart

2022

Nisan

 2022

Mayıs

2022

Haziran 2022

Temmuz 2022

Ağustos 2022

Eylül

 2022

Net Satış Hasılatı Üzerinden Elde Edilecek %7 Faaliyet Kârı

185.746,60

187.604,07

189.480,11

191.374,91

193.288,66

195.221,54

197.173,76

199.145,50

201.136,95

203.148,32

205.179,81

207.231,60

Alınan Çekler Tahsilatı

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alıcılardan Tahsilat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Verilen Depozito ve Teminatlar Tahsilatı

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Verilen Sipariş Avanslarından Alacaklar Tahsilatı

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Toplam Nakit Girişi

185.746,60

187.604,07

189.480,11

191.374,91

193.288,66

195.221,54

197.173,76

199.145,50

201.136,95

203.148,32

205.179,81

207.231,60

Yapılacak Borç Ödemesi

521.574,49

521.574,49

521.574,49

521.574,49

521.574,49

521.574,49

521.574,49

521.574,49

521.574,49

521.574,49

521.574,49

521.574,49

Devreden Nakit

12.257.421,63

11.923.451,21

11.591.356,83

11.261.157,25

10.932.871,42

10.606.518,47

10.282.117,74

9.959.688,75

9.639.251,21

9.320.825,04

9.004.430,36

8.690.087,47

Ekim

2021

Kasım

2021

Aralık

2021

Ocak

2022

Şubat

2022

Toplam

Net Satış Hasılatı Üzerinden Elde Edilecek %7 Faaliyet Kârı

209.303,92

211.396,96

213.510,93

215.646,04

217.802,50

9.015.758,91

Alınan Çekler Tahsilatı

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

335.800,00

Alıcılardan Tahsilat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.996.662,50

Verilen Depozito ve Teminatlar Tahsilatı

0,00

0,00

0,00

0,00

2.070,00

2.070,00

Verilen Sipariş Avanslarından Alacaklar Tahsilatı

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.837.229,48

Toplam Nakit Girişi

209.303,92

211.396,96

213.510,93

215.646,04

219.872,50

32.187.520,89

Yapılacak Borç Ödemesi

521.574,49

521.574,49

521.574,49

521.574,49

521.574,59

25.035.575,62

Devreden Nakit

8.377.816,90

8.067.639,37

7.759.575,81

7.453.647,36

7.151.945,27

 

 • SONUÇ

ABCXYZ İnşaat Ticaret Ltd. Şti.’nin “Adi Konkordato 5 Ay Geri Ödemesiz + 48 Ay Vade Konkordatosu” talebi için hazırlanan işbu konkordato ön projesinde yer alan işlerin yürütülmesi ile birlikte;

Ekim 2018 – Şubat 2023 döneminde şirket toplam 9.015.758,91 TL faaliyet kârı edilmesi hedeflenmekte olup, borçların ödenmesinde kullanılacak olan 23.171.761,98 TL alacaklar birlikte toplam (9.015.758,91 TL + 23.171.761,98 TL) 32.187.520,89 TL borç ödeme kaynağına sahip olunacaktır.

Hesaplanan bu tutar rehinli alacaklar dışarıda bırakıldığında 23.171.880,91 TL tutarındaki tüm kısa ve uzun vadeli borçları kapatmaya yettiği gibi, rehinli alacaklar da dahil 25.035.575,62 TL tutarındaki şirketin tüm borçlarını ödeyebilme gücüne sahip olduğunu göstermektedir.

5 aylık geri ödeme süresinin tamamlanmasını takiben şirketimiz, rehinli alacaklar da dahil 25.035.575,62 TL tutarındaki tüm borçlarını 48 ay vade ile (Mart 2019 – Şubat 2023 dönemi arasında) her ay (25.035.575,62 TL/48 Ay) 521.574,49 TL olarak eşit tutarlarda ödemeyi teklif ve taahhüt etmektedir.

Şirketçe öngörülen iyileştirme tedbirleri somut ve gerçekçi olup, konkordato ön projesinde öngörülen şekilde uygulanması halinde, rehinli alacaklar da dahil 5 ayı geri ödemesiz toplam (5 + 48) 53 aylık süre içerisinde tüm alacaklılar alacaklarına kavuşabilecektir.

Konkordato talep eden şirketimiz her şeyin şeffaf bir şekilde ortada olması, mahkeme kararı ile güvence altına alınması, etkinlik ve verimliliğin her yönden mevcut durumun çok üzerine çıkması, maliyetlerin azalıp gelirlerin artması, bir başka deyişle her şeyin kontrol altına alınması ile; haciz-iflas gibi risklerini bertaraf ederek, işletmeyi çok daha verimli ve etkin hale getirecek,

İşletmenin sorunlarına çözüm getirilmiş olması, işletme maliyetlerin azaltılıp atıl kapasitenin verimli hale getirilmesi sonucunda mevcut durumun çok üzerinde bir borç ödeme kapasitesine sahip olunacağı,

Aksi halde şirketin iflası ile elde edilebilecek alacak miktarı ve diğer cebri icra yöntemleri ile kıyaslandığında çok daha avantajlı olduğunun net bir şekilde görüldüğü, bu durumda Kanunun konkordato için aradığı koşulların somut olayda mevcut olduğu kanaatindeyiz.

KONKORDATO TEKLİF EDEN

ABCXYZ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

 

XXX XXX

[1]Şirketin borç senetleri ve verilen çekler satıcılar listesinde yer alan alacaklılara ait olduğu için bu kalemde yer alan alacaklı sayısı sıfır alınmıştır.

 

http://modernhukuk.com

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Hakkımızda

 ö z d o ğ r u l a r, Adana da 18.08.1988 tarihinde kurularak, Mali Müşavirlik faaliyetine başlamıştır. 

Sektöründe en iyi olma duygusu ile personeline "Kalite" bilincini yerleştirmeyi, Kalite Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmeyi, müşterilerine en iyi hizmeti sunmayı, amaç edinerek, 2003 Yılında, alanında Türkiye' de ilk olarak ISO 9001: 2000 Belgesi almıştır.

 

Mali Takvim

Öne Çıkanlar

 • 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2569) 24 Mayıs 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31136 Cumhurbaşkanı Kararı…
 • 13/7/1956 Tarihli ve 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü Maddesinde Yer Alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespiti Hakkındaki 28/8/1998 Tarihli ve 98/11591 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılma 24 Mayıs 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31136 Cumhurbaşkanı Kararı…
 • Fiziki Teslimat Olmaksızın Yapılan Altın Satış İşlemlerine BSMV Getirildi 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 33 üncü maddesi uyarınca kambiyo işlemlerinde binde…

Duyurular

Top