Sosyal Güvenlik Destek Primi Oranı

Image
SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ ORANLARI
 
5510 – G. Madde: 14
 
 
Hizmet Akdine Bağlı Çalışan Emekliler İçin (4/A) Prim Oranı
 
 
 İşçi
İşveren
Toplam
Sosyal güvenlik destek primi %
 7,5
22,5
 30
Kısa vadeli sigorta kolları primi %                                 (*)
-
 2
 2
Toplam  %
7,5
24,5
32
Sosyal güvenlik destek primi oranı, prime esas kazançlar üzerinden kısa vadeli sigorta kolları primi oranına yüzde 30 oranının eklenmesi suretiyle bulunan toplamdır. Yüzde 30 oranının dörtte biri sigortalı, dörtte üçü işveren hissesidir. Bu kapsamda sayılan kişilerden sosyal güvenlik destek primine tabi olanların prim ödeme yükümlüsü bunların işverenleridir. Bunlar hakkında sadece iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanır.
 
(*) % 1 ilâ % 6,5 oranları arasında uygulanan kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, 01.09.2013 tarihinden geçerli olmak üzere bütün işyerleri için tehlike sınıfı derecesi dikkate alınmaksızın % 2 olarak belirlenmiştir.
 
Kendi Adına ve Hesabına Bağımsız Çalışan Emekliler İçin (4/b) Prim Oranı
                                                                                                                                  
5510 – Madde: 30 - G.14
 
Sosyal güvenlik destek primi kesintisi
Pirim Oranı
2011 ve müteakip yıllar için………………………………………………………………………..
% 15
2010 yılı için……………………………………………………..………………………………….
% 14
2009 yılı için……………………………………………………..………………………………….
% 13
2008 yılı için………………………………………………………..……………………………….
% 12
olarak uygulanır
 
 
 
Köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar, gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olanlar, anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortaklarından ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alınacak belgelerle doğrulamak kaydıyla faaliyette bulunulmadığına ilişkin süreler hariç olmak üzere çalışılan süreleri için, % 15’i oranında sosyal güvenlik destek primi kesilir.
 
 Sosyal güvenlik destek primine tabi olanların primleri, aylıklarından kesilmek suretiyle tahsil edilir.
 
Bu oran, 2008 yılında % 12 olarak, takip eden her yılın Ocak ayında bir puan artırılarak uygulanır. Ancak bu oran % 15’i geçemez.

Hakkımızda

 ö z d o ğ r u l a r, Adana da 18.08.1988 tarihinde kurularak, Mali Müşavirlik faaliyetine başlamıştır. 

Sektöründe en iyi olma duygusu ile personeline "Kalite" bilincini yerleştirmeyi, Kalite Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmeyi, müşterilerine en iyi hizmeti sunmayı, amaç edinerek, 2003 Yılında, alanında Türkiye' de ilk olarak ISO 9001: 2000 Belgesi almıştır.

 

Mali Takvim

Öne Çıkanlar

  • İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulamasında Endeksleme T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef…
  • Kira Bedeli Karşılığında Yapılan Tadilat Harcamaları Nasıl Giderleştirilir? (07.09.2020 tarih ve 232710 sayılı özelge) Her ne kadar gayrimenkul…
  • Şirket Aktifinde İki Yıldan Uzun Süre Kalan Taşınmazın Kat Karşılığı Devri T.C. NİĞDE VALİLİĞİ Defterdarlık Gelir Müdürlüğü Sayı: 43626428-130-E.24527 Tarih: 10.11.2020…
Top