Çarşamba, 24 Nisan 2019 13:00

Şirketlerde Tasfiye Dönemi Beyannamesinin Verilme Zamanları

Başlık Tasfiyenin bir önceki döneme ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresinden önce tamamlanması halinde her iki dönem beyannamesinin ne zaman verileceği hk.
Tarih 18/05/2010
Sayı B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 17-104
Kapsam

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 17-104

18/05/2010

Konu

:

Tasfiye dönemi beyannamesinin verilme zamanı

İlgide kayıtlı dilekçenizde, ... Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün ... vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuzu, şirketinizin .../.../2008 tarihinde tasfiyeye girmiş olduğunu ve tasfiye girişine ait ortaklar kurulu kararının .../.../2008 tarihinde tescil ve ilan edildiğini, şirketinizin tasfiye sonu kapanışına ait ortaklar kurulu kararının ise .../.../2010 tarihinde tescil edildiğini, 01/01/2010-27/01/2010 dönemine ait kurumlar vergisi beyannamesinin 30 günlük yasal süre içinde ilgili vergi dairesine kağıt ortamında yani elden verildiğini belirterek, 01/01/2009-31/12/2009 dönemine ait kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken yasal süresi hakkında Müdürlüğümüz görüşünü sormaktasınız.

Bilindiği üzere, 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun "Tasfiye" başlıklı 17 nci maddesinde,

"(1) Tasfiye dönemi: Her ne sebeple olursa olsun, tasfiye haline giren kurumların vergilendirilmesinde hesap dönemi yerine tasfiye dönemi geçerli olur.

a) Tasfiye, kurumun tasfiyeye girmesine ilişkin genel kurul kararının tescil edildiği tarihte başlar ve tasfiye kararının tescil edildiği tarihte sona erer. Başlangıç tarihinden aynı takvim yılı sonuna kadar olan dönem ile bu dönemden sonraki her takvim yılı ve tasfiyenin sona erdiği dönem için ilgili takvim yılı başından tasfiyenin bitiş tarihine kadar olan dönem bağımsız bir tasfiye dönemi sayılır.

b) Tasfiyenin başladığı takvim yılı içinde sona ermesi halinde tasfiye dönemi, kurumun tasfiyeye girdiği tarihten başlar ve tasfiyenin bittiği tarihe kadar devam eder.

...

(2) Tasfiye beyannameleri: Tasfiye beyannameleri, tasfiye memurları tarafından tasfiye dönemlerinin sonundan itibaren Kanunun 14 üncü maddesinde yazılı sürelerde; tasfiyenin sona erdiği döneme ilişkin tasfiye beyannamesi ise tasfiyenin sonuçlandığı tarihten itibaren otuz gün içinde kurumun bağlı olduğu vergi dairesine verilir."

hükmü yer almaktadır.

Aynı Kanunun 21 inci maddesinin ikinci fıkrasında, tasfiye ve birleşme halinde tasfiye edilen veya birleşen kurumlar adına tasfiye veya birleşme kârı üzerinden tarh olunan vergilerin, tasfiye veya birleşme nedeniyle infisah eden kuruma ait kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresi içinde ödeneceği, tasfiye edilen veya birleşen kurumların bu kanuna göre tahakkuk etmiş olup, henüz vadeleri gelmemiş bulunan vergilerinin de aynı süre içinde ödeneceği hükmüne yer verilmiştir.

Bu hükümler çerçevesinde, 01/01/2009-31/12/2009 tasfiye dönemine ait tasfiye beyannamesini 2010 yılının Nisan ayı içerisinde verilmesi gerekmektedir. Ancak tasfiyenin, beyanname verme süresinden önce yani .../01/2010 tarihinde sonuçlanması nedeniylebu beyannamenin tasfiye sonu beyannamesi ile birlikte yani tasfiyenin bitim tarihinden itibaren otuz gün içinde verilmesi gerekmektedir. Diğer bir ifadeyle, tasfiye 27/01/2010 tarihinde sonuçlandığından, tasfiye dönemi beyannamesi ile tasfiye sonu beyannamesinin 26/02/2010 tarihine kadar  verileceği hususu tabiidir. 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KVK 17.maddesinde tasfiye işlemleri ve beyanname verilme süreleri ayrıca belirtilmiştir. Bu madde kapsamında;

Tasfiye giriş tarihi: Genel kurulda alınan tasfiye kararının tescil edildiği tarihte başlar.(KVK 17-1/a)

Tasfiye bitiş tarihi: Tasfiye bitiş kararının tescil edildiği tarihte sona erer.(KVK 17-1/a)

Tasfiye dönemi: Tasfiyeye girdiği tarihten tasfiyenin bittiği tarihe kadar devam eder.(KVK 17-1/b)

Tasfiye döneminde kar beyanı ve tasfiyenin zararla sonuçlanması: Tasfiyenin zararla kapanması halinde tasfiye sonucu, önceki tasfiye dönemlerine doğru düzeltilir ve anılan dönemlerde fazla ödenen vergi mükellefe iade edilir. (KVK 17-1/c)

Tasfiye dönemi zaman aşımı: Bir yıldan fazla süren tasfiyelerde tarh zaman aşımı, tasfiyenin sona erdiği dönemi izleyen yıldan itibaren başlar.(KVK 17-1/ç)

Tasfiyeden vazgeçilmesi: Tasfiyeden vazgeçilmesi halinde kurum hakkında tasfiye hükümleri uygulanmaz  Böyle bir durumda, tasfiyeden vazgeçme kararı, bu kararın alındığı dönemin başından itibaren geçerli olur. Tasfiyeden vazgeçme kararının alındığı tarihe kadar verilen tasfiye dönemi beyannameleri, normal faaliyet beyannamelerinin yerine geçer. Tasfiyesinden vazgeçilen kurumun geçici vergiyle ilgili yükümlülükleri, tasfiyeden vazgeçilmesine ilişkin kararın alındığı tarihi kapsayan geçici vergilendirme dönemi başından itibaren başlar. (KVK 17-1/d)

Tasfiye beyannameleri: 5520 sayılı KVK’nun 14.maddesinde tam mükellefiyet esasında faaliyetine devam eden şirketlerin KV beyannamesinin hesap döneminin kapandığı ayı takip eden 4.ayın birinci gününden yirmibeşinci günü akşamına kadar (01.04.201../25.04.201..) verileceği belirtilmiştir.

Tasfiyeye giriş KV beyannamesi; tasfiye başlangıç tarihinden itibaren (hesap döneminin başından tasfiye kararının tescil edildiği tarihe kadar olan kıst dönem ifade edilmektedir) KVK 14.maddesinde yazılı sürelerde  (hesap döneminin kapandığı ayı takip eden 4.ayın birinci gününden yirmibeşinci günü akşamına kadar)vergi dairesine verilir

Tasfiyenin sona erdiği döneme ilişkin tasfiye beyannamesi;  tasfiyenin sonuçlandığı tarihten itibaren otuz gün içinde kurumun bağlı olduğu vergi dairesine verilir.(KVK 17-2)

Konuya ilişkin beyanname veriliş tarihlerinin gösteren örnek aşağıda sunulmuştur.

Şirketin tasfiye giriş tarihi: 10.05.2012

Şirketin tasfiye bitiş tarihi: 20.02.2014

Tasfiye giriş tarihi (Tasfiye kararının tescil tarihi) 10.05.2012 ise bu şirket 01.01.2012-09.05.2012 tarih aralığına ait kıst dönem için tasfiye giriş KV beyannamesini Mayıs ayını takip eden 4. Ay olan Eylül ayının 1.gününden 25.günü akşamına kadar vergi dairesine verebilecektir.

İlk tasfiye dönemine ait (10.05.2012-31.12.2012 tarih aralığı) KV beyannamesi yine KVK 14. Maddesinde belirtilen sürede (01.04.2013-25.04.2013) vergi dairesine verilecektir.

İkinci tasfiye dönemine ait (01.01.2013-31.12.2013 tarih aralığı) KV beyannamesi de KVK 14.maddesi uyarınca verilmesi gerekir. (01.04.2014-25.04.2014)Dikkat bu örnekte tasfiye bitiş tarihi dolayısıyla 2.dönem KV beyannamesinin tasfiye sonu KV beyannamesi ile birlikte verilmesi gerekecektir.Konuya ilişkin özelge örneği aşağıda sunulmuştur.

Tasfiyenin sonuçlandığı tarih (Tasfiye bitiş kararının tescil edildiği tarihte sona erer) 20.02.2014 olduğundan KVK 17-2 maddesine göre 30 gün içinde tasfiye kapanış KV beyannamesi verilecektir.

Tasfiye kapanış kararının tescil edildiği gün sayılmadan ertesi gün süre başlar.

Şubat 21-22-23-24-25-26-27-28 (8 gün)

Mart 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 (22 gün) toplam 30 günlük süre hesaplanır.

21.02.2014 tarihinden 22.03.2014 tarihine kadar şirket tasfiye sonu KV beyannamesini vergi dairesine vermek zorundadır. Örneğimizde tasfiye kapanış beyannamesi 2013 yılına ait KV beyannamesinin verilme süresinden önce tahakkuka bağlandığından( 22 Mart 2014), 1 Nisan- 25 Nisan 2014 tarihlerinde verilmesi gereken 2013 yılına ait KV beyannamesi tasfiye sonu KV beyannamesi ile birlikte verilecektir.

SMMM Lütfi Gülbenk

https://www.gulbenkmusavirlik.com/tr_tasfiye-halindeki-sirketlerde-kurumlar-vergisi-beyannamesi-verme-sureleri-918.html

 

 

 

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Hakkımızda

 ö z d o ğ r u l a r, Adana da 18.08.1988 tarihinde kurularak, Mali Müşavirlik faaliyetine başlamıştır. 

Sektöründe en iyi olma duygusu ile personeline "Kalite" bilincini yerleştirmeyi, Kalite Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmeyi, müşterilerine en iyi hizmeti sunmayı, amaç edinerek, 2003 Yılında, alanında Türkiye' de ilk olarak ISO 9001: 2000 Belgesi almıştır.

 

Mali Takvim

Öne Çıkanlar

  • Vergi Cezalarında İndirim Uygulaması — Vergi Ziyaı Cezası Yüzde 50-1/3 — Usulsüzlük Cezası Yüzde…
  • İkinci El Taşıt Ticareti Yapanlarda KDV Durumu T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞIİstanbul Vergi Dairesi BaşkanlığıGelir Kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürlüğü…
  • Ba / Bs Formları İle Bildirim Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin bir kişi veya kurumdan…

Duyurular

Top