374 Seri Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

Maliye Bakanlığı, 2006 yılı sonunda vadesi geçtiği halde 30 Haziran'a kadar ödenmeyen 125 bin YTL ve üzerindeki vergi borçlarını, 16 Temmuz–16 Ağustos tarihleri arasında ilan edecek.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre ilan işleminde, 31 Aralık 2006 tarihi itibarıyla vadesi geçtiği halde 30 Haziran 2007 tarihine kadar ödenmemiş bulunan vergi ve cezalar ile 1 Haziran 2006-31 Mayıs 2007 tarihleri arasında kesinleşen tarhiyatlar dikkate alınacak.

ıklama kapsamına, her bir vergi dairesine 125 bin YTL ve daha fazla borcu olan ya da bu tutar ve üzerinde kesinleşen vergi ve cezası bulunan mükellefler girecek.

Vergi Barışı Kanunu uyarınca taksitlendirilen ve taksit ödeme süresi henüz sona ermemiş olan vergi ve cezalar ile Hazine Müsteşarlığı Belediye Uzlaşma Komisyonu Başkanlığına takas ve mahsup başvurusunda bulunup, başvuruları da kabul edilen belediyeler ve bağlı kuruluşların 31 Aralık 2004 tarihi ve öncesindeki borçları ise kapsam dışında kalacak.

ıklamalar, Türkiye genelindeki vergi dairesinde (vergi dairesinin ilan koymaya mahsus yerlerinde asılmak suretiyle) 16 Temmuz 2007 ile 16 Ağustos 2007 tarihleri arasında yapılacak. Borçlu listesi, 3 Eylül 2007'den itibaren de Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesine konulacak.

Borçlu listelerinin bir örneği, Vergi Dairesi Başkanlıkları ve Defterdarlıklar tarafından Gelir İdaresi Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Gelir İstatistikleri ve Raporlama Müdürlüğü'ne de gönderilecek.

28 Haziran 2007 PERŞEMBE                         Resmî Gazete                                                   Sayı : 26566

 

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

 

(SIRA NO: 374)

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasında, "Mükelleflerin vergi tarhına esas olan beyanları, kesinleşen vergi ve cezaları ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş bulunan vergi ve ceza miktarları Maliye Bakanlığınca açıklanabilir. Maliye Bakanlığı bu yetkisini mahalline devredebilir. Ayrıca, kamu görevlilerince yapılan adli ve idari soruşturmalarla ilgili olarak talep edilen bilgi ve belgeler ile bankalara, yapacakları vergi tahsiline yönelik bilgiler verilebilir. Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenledikleri veya kullandıkları vergi inceleme raporuyla tespit olunanların, kanunla kurulmuş mesleki kuruluşlarına ve 3568 sayılı Kanunla kurulan birlik ve meslek odalarına bildirilmesi vergi mahremiyetini ihlal sayılmaz. Bu takdirde kendilerine bilgi verilen kişi ve

kurumlar da bu maddede yazılı yasaklara uymak zorundadırlar. Maliye Bakanlığı bi lgilerin açıklanmasıyla ilgili usulleri belirlemeye yetkilidir." hükmüne yer verilmiştir. Bu hüküm uyarınca, ikmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatlar dolayısıyla kesinleşen vergi ve cezalar ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezaların açı klanmasına ilişkin usuller 293 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği¹ ile tespit edilmiştir.

Anılan maddenin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden;

- 2007 yılında yapılacak açıklamaların, Türkiye genelindeki vergi dairelerinde (vergi dairesinin ilan koymaya mahsus yerlerinde asılmak suretiyle) 16 Temmuz 2007 ila 16 Ağustos 2007 tarihleri arasında, 3 Eylül 2007 tarihinden itibaren de Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde yapılması,

- Açıklama kapsamına, her bir vergi dairesine 125.000 YTL ve daha fazla borcu olan veya bu tutar ve üzerinde kesinleşen vergi ve cezası bulunan mükelleflerin alınması,

- Yapılacak açıklamada, 31/12/2006 tarihi itibarıyla vadesi geçtiği halde 30/6/2007 tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan ve nev’i itibarıyla 293 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile açıklama kapsamına alındığı belirtilen vergi ve cezalar ile 1/6/2006 -31/5/2007 tarihleri arasında kesinleşen tarhiyatların dikkate alınması,

- Açıklanacak bilgiler, açıklamanın yapılacağı yer ve diğer hususlarda 293 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenen esaslara uyulması, ancak sözü edilen tebliğin "İnternet Ortamında Açıklama" başlıklı III/B bölümündeki açıklamalar uyarınca Vergi Dairesi Başkanlıkları ve Defterdarlıklar tarafından hazırlanan listelerin bir

örneğinin (Gelir İdaresi Başkanlığı, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Gelir İstatistikleri ve Raporlama Müdürlüğü, İlkadım Caddesi Dikmen/ANKARA) adresine gönderilmesi,

- Açıklama kapsamına, 4811 sayılı Vergi Barışı Kanununun 5 inci maddesi hükümlerine göre taksitlendirilen ve taksit ödeme süresi henüz sona ermemiş olan vergi ve cezalar ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun Geçici 3 üncü maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun Geçici 5 inci maddesi uyarınca Hazine Müsteşarlığı Belediye Uzlaşma Komisyonu Başkanlığına takas ve mahsup için başvuruda bulunan ve başvuruları kabul edilen, büyükşehir belediyeleri/belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşlar ile sermayesinin % 50’sinden fazlası büyükşehir belediyelerine/belediyelere ait şirketlerin vadesi 31/12/2004 tarihi ve öncesine rastlayan borçlarının alınmaması, uygun görülmüştür.

Tebliğ olunur.

—————————————

1 27/1/2001 tarih ve 24300 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Hakkımızda

 ö z d o ğ r u l a r, Adana da 18.08.1988 tarihinde kurularak, Mali Müşavirlik faaliyetine başlamıştır. 

Sektöründe en iyi olma duygusu ile personeline "Kalite" bilincini yerleştirmeyi, Kalite Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmeyi, müşterilerine en iyi hizmeti sunmayı, amaç edinerek, 2003 Yılında, alanında Türkiye' de ilk olarak ISO 9001: 2000 Belgesi almıştır.

 

Mali Takvim

Öne Çıkanlar

  • İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi MADDE 1- 17/7/1963 tarihli ve 278 sayılı Türkiye Bilimsel ve…
  • 7249 Sayılı Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 15 Temmuz 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31186 Kanun No.…
  • Bayram İkramiyesi Kimlere, Ne Kadar? Emekliler ve malullük aylığı alan kişiler Kurban Bayramı öncesi 1.000…

Duyurular

Top