Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Karar Yayımlandı

MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARAR
MADDE 1 – 17/7/2002 tarihli ve 2002/4480 sayılı Kararnamenin eki I sayılı listenin 2 nci sırası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
"2 - a) Mazı, palamut, kendir tohumu, kanola (kolza), kitre,
b) Meyan kökü, meyan balı, meyan hülasası, çöven, sumak yaprağı, defne yaprağı, ıhlamur, kekik, adaçayı,
mahlep, kimyon, susam, anason, haşhaş tohumu, rezene tohumu, süpürge teli ve tohumu ile bunlardan mamul
süpürgeler, kapari (kebere), harnup (keçiboynu zu), harnup çekirdeği, zerdali çekirdeği, kayısı çekirdeği, kişniş,
acıbadem, kuzu göbeği mantar, şeker pancarı,

MADDE 2 – 17/7/2002 tarihli ve 2002/4480 sayılı Kararnamenin eki I sayılı listenin sondan ikinci
paragrafında yer alan "2, 3 ve 6 ncı" ibaresi "2/a, 3 ve 6 ncı" olarak, "1 ve 4 üncü" ibaresi "1, 2/b ve 4 üncü" olarak
değiştirilmiştir.

MADDE 3 – 17/7/2002 tarihli ve 2002/4480 sayılı Kararnamenin eki II sayılı listenin "A) TEMEL GIDA

MADDELERİ" bölümü başlığı ile beraber aşağıdaki şekilde değişti rilmiştir.
"A) GIDA MADDELERİ
22/12/2006 tarihli ve 2006/11437 sayılı Kararnamenin eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük
Tarife Cetvelinin;
1 - a) 01.01, 01.02, 01.03, 01.04, 01.05 pozisyonlarında yer alan hayvanlar ile 01.06 pozisyonunda y er alan
(yalnız tavşanlar, geyikler, dağ keçisi, keklik, devekuşu, bıldırcın, çulluk, yabani ördek ve kazlar, sülün, beç tavuğu)
hayvanlar,
b) 2 no.lu fasılında yer alan mallar,
c) 3 no.lu fasılında yer alan mallar (0301.10 pozisyonunda yer alan süs balı kları hariç),
2 - 4 no.lu fasılında yer alan mallar (0408.11.20.00.00, 0408.19.20.00.00, 0408.91.20.00.00, 0408.99.20.00.00
pozisyonlarında yer alan mallar hariç),
3 - 5 no.lu fasılın 0504.00 pozisyonunda yer alan mallar,
4 - 6 no.lu fasılın 0601.20.10.00.11, 0601.20.10.00.12, 0602.10, 0602.20, 0602.90.10.00.00, 0602.90.20.00.00,
0602.90.30.00.00 pozisyonlarında yer alan mallar,
5 - 7 no.lu fasılında yer alan mallar,
6 - 8 no.lu fasılında yer alan mallar,
7 - 9 no.lu fasılında yer alan mallar,
8 - 10 no.lu fasılında yer alan mallar,
9 - 11 no.lu fasılında yer alan mallar,
10 - 12 no.lu fasılında yer alan mallar (yalnız; sebze ve meyveler, bunların tohum, çekirdek ve sporları, nane,
şeker kamışı, pamuk tohumu ve çiğiti, yağlı tohum ve meyvelerin un ve kaba unları),
11 - 15 no.lu fasılında yer alan yağlardan insan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olanlar ile bunların
üretiminde kullanılmaya elverişli olan ham yağlar,
12 - 16 no.lu fasılında yer alan mallar,
13 - a) 17 no.lu fasılında yer alan mallar (1704.90.30.00.00 pozisyonunda yer alanlar hariç),
b) 1704.90.30.00.00 pozisyonunda yer alan mallar,
14 -18 no.lu fasılında yer alan mallar,
15 -19 no.lu fasılında yer alan mallar,
16 - 20 no.lu fasılında yer alan mallar,
17 - 21 no.lu fasılında yer alan mallar,
18 - 22 no.lu fasılında yer alan mallardan yalnız;
a) 22.01, 2202.10.00.00.19, 2202.90, 2204.30, 2209.00.91.00.00, 22.09.00.99.00.00 pozisyonlarında yer
alanlar,
b) 2202.10.00.00.11, 2202.10.00.00 .12, 2202.10.00.00.13 pozisyonlarında yer alanlar,
19 - 23 no.lu fasılın 2306.90.11.00.11, 2306.90.11.00.19, 2306.90.19.00.11, 2306.90.19.00.19 pozisyonlarında
yer alan mallar,
20 - 25 no.lu fasılın 2501.00.91.00.11, 2501.00.91.00.12, 2501.00.91.00.19 po zisyonlarında yer alan mallar,
Bu bölümdeki malların I sayılı listede de yer alması halinde, I sayılı listede belirlenen oranlar uygulanır."

MADDE 4 – 17/7/2002 tarihli ve 2002/4480 sayılı Kararnamenin eki II sayılı listenin "B) DİĞER MAL VE
HİZMETLER" bölümüne 6/3/2006 tarihli ve 2006/10138 sayılı Kararname ile eklenen ve 9/3/2006 tarihinde
yürürlüğe giren 19 uncu sırası, İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 64 üncü fasılında
(6406.99.10.00.00 pozisyonunda yer alan eşyaların, II sayılı listenin B bölümünün 15, 16 ve 18 inci sıralarında
sayılanlardan mamul olmayanları hariç) yer alan eşyaları kapsamaktadır.

MADDE 5 – 17/7/2002 tarihli ve 2002/4480 sayılı Kararnamenin eki II sayılı listenin "B) DİĞER MAL VE
HİZMETLER" bölümünün sonuna aşağıdaki 22 nci sıra eklenmiştir.
"22 - Fason olarak yapılan tekstil ve konfeksiyon işleri,"

MADDE 6 – 17/7/2002 tarihli ve 2002/4480 sayılı Kararnamenin eki II sayılı listenin "B) DİĞER MAL VE
HİZMETLER" bölümünün sonuna aşağıdaki 23 üncü sıra e klenmiştir.
"23 - Gazino, açık hava gazinosu, bar, dans salonu, diskotek, pavyon, taverna, birahane, kokteyl salonu ve
benzeri yerler hariç olmak üzere kahvehane, kır kahvesi, çay bahçesi, çay ocağı, kıraathane, kafeterya, pastane, ayakta
yemek yenilen yerler, yemeği pakette satan veya diğer şekillerde yemek hizmeti sunan yerler, lokanta, içkili lokanta,
kebapçı ve benzeri yerlerde verilen hizmetler (bu yerlerde verilen hizmetlerin alkollü içeceklere isabet eden kısmı
hariç),"

MADDE 7 – 17/7/2002 tarihli ve 2002/4480 sayılı Kararnamenin eki II sayılı listenin "B) DİĞER MAL VE
HİZMETLER" bölümünün sonuna aşağıdaki 24 üncü sıra eklenmiştir.
"24 - Otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinde sunulan geceleme hizmeti
(Konaklama tesislerinde geceleme hizmetinden yararlanmayanlara verilen tüm hizmetler ile geceleme hizmetiyle
beraber verilen ancak ayrıca belgelendirilen ya da geceleme hizmetine ait belgede ayrıca fiyatlandırılan hizmetler bu
sıra kapsamında yer almamaktadır. Ancak geceleme hizmeti kapsamında verilmesi ve geceleme bedeline dahil
edilmesi mutat olan diğer hizmetler bu sıra kapsamında yer almakla birlikte bu şekilde belirlenen geceleme bedeli
içinde sunulan alkollü içeceklere ilişkin yüklenilen katma değer vergisi tutarları, h izmeti sunanlar tarafından indirim
konusu yapılamaz.),"

MADDE 8 – 17/7/2002 tarihli ve 2002/4480 sayılı Kararnamenin eki II sayılı listenin "B) DİĞER MAL VE
HİZMETLER" bölümünün sonuna aşağıdaki 25 inci sıra eklenmiştir.
"25 - Yaşlı, sakat, bakım ve huzurevleri, düşkünevleri ve yetimhanelerde verilen hizmetler,"

MADDE 9 – Bu Kararın; 1, 2, 3 (13/b, 14 ve 18/b sıraları hariç), 5 ve 8 inci maddeleri yayımını izleyen ay
başında, 3 üncü maddesinin 13/b, 14 ve 18/b sıraları ile 6 ve 7 nci maddeleri 1/1/2008 t arihinde, diğer hükümleri
yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 10 – Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

Hakkımızda

 ö z d o ğ r u l a r, Adana da 18.08.1988 tarihinde kurularak, Mali Müşavirlik faaliyetine başlamıştır. 

Sektöründe en iyi olma duygusu ile personeline "Kalite" bilincini yerleştirmeyi, Kalite Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmeyi, müşterilerine en iyi hizmeti sunmayı, amaç edinerek, 2003 Yılında, alanında Türkiye' de ilk olarak ISO 9001: 2000 Belgesi almıştır.

 

Mali Takvim

Öne Çıkanlar

  • İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi MADDE 1- 17/7/1963 tarihli ve 278 sayılı Türkiye Bilimsel ve…
  • 7249 Sayılı Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 15 Temmuz 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31186 Kanun No.…
  • Bayram İkramiyesi Kimlere, Ne Kadar? Emekliler ve malullük aylığı alan kişiler Kurban Bayramı öncesi 1.000…

Duyurular

Top