Cenaze Ödeneği Nedir? Kimlere Verilir?

Cenaze ödeneği;

  • • İş kazası veya meslek hastalığı sonucu veya,
  • •Sürekli iş göremezlik geliri, malûllük veya yaşlılık aylığı almakta olanlar ile,
  • • Yukarıda belirtilenlerin dışında kalanların ise kendisi için en az 360 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş olanların vefatları halinde ölen sigortalıların hak sahiplerine verilmektedir. 360 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm primi bildirilmiş olanların hak sahiplerine cenaze ödeneği verilmesi için ölüm tarihinde sigortalı olma şartı aranmayacaktır.

C- ÖDENEK KİMLERE VERİLECEK?

Cenaze ödeneği, ölen sigortalının sırasıyla eşine, yoksa çocuklarına, o da yoksa anne veya babasına onlar da yoksa kardeşlerine verilir. Cenazenin bu kişiler dışında gerçek veya tüzel kişiler tarafından kaldırıldığının belgelenmesi durumunda ise Kurum’ca belirlenen ödenek tutarını geçmemek üzere masraflar, masrafı yapan gerçek veya tüzel kişilere ödenebilecektir.

D- CENAZE ÖDENEĞİNDEN FAYDALANMAK İÇİN NE YAPMAK GEREKİR?

Cenaze ödeneğinin verilebilmesi için hak sahiplerince ölüm tarihini belirten bir dilekçe ile bulundukları yerin sosyal güvenlik il müdürlüklerine veya sosyal güvenlik merkez müdürlüklerine başvurulması gerekmektedir. Eğer ki sigortalının ölüm tarihi henüz nüfus kayıtlarına işlenmemiş ise başvuru dilekçesiyle birlikte sigortalının ölüm tarihini belirten ve yetkili makamlarca düzenlenen ölüm belgesinin de Kurum’a verilmesi gerekmektedir.

E- ÖDENEĞİN MİKTARI VE ZAMANAŞIMI

Cenaze ödeneği tutarı her yıl bir önceki yıl için açıklanan Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) değişim oranında arttırılarak belirlenmekte olup bulunduğumuz 2018 yılı için ödenecek cenaze ödeneği tutarı 595,00 (beşyüzdoksanbeş)TL’dir.

Cenaze ödeneğinde zamanaşımı ise bu hakkın doğduğu tarihten itibaren 5 (beş) yıldır. Bu süre zarfında talepte bulunulmaması halinde bu hak zamanaşımına uğrayacaktır. Ahmet KURTULUŞ Yaklaşım / Eylül 2018 / Sayı: 309

Hakkımızda

 ö z d o ğ r u l a r, Adana da 18.08.1988 tarihinde kurularak, Mali Müşavirlik faaliyetine başlamıştır. 

Sektöründe en iyi olma duygusu ile personeline "Kalite" bilincini yerleştirmeyi, Kalite Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmeyi, müşterilerine en iyi hizmeti sunmayı, amaç edinerek, 2003 Yılında, alanında Türkiye' de ilk olarak ISO 9001: 2000 Belgesi almıştır.

 

Mali Takvim

Öne Çıkanlar

  • Şirketlerin Banka Borçları İçin Önemli Adım Türkiye Bankalar Birliği (TTB), bankaların üzerinde görüştükleri yapılandırma çerçeve anlaşmasının…
  • Takdir Komisyonlarında Vergi İnceleme Elemanlarının Üzerinde Takdir Yetkisi Takdir Komisyonları Vergi inceleme Elemanlarının Üzerinde Takdir Yetkisi Olan Bir…
  • Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) Uygulama Kapsamına İlişkin Kurul Kararı 19 Eylül 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30540 Kamu Gözetimi, Muhasebe…

Duyurular

https://gallery.mailchimp.com/d5c32d5b9a46cdb11ded93724/images/12f68015-e9d8-44e6-9f22-e7d6aa53f846.jpg

Yazar: Cihangir ÖZKÖK - YMM
Fiyatı: 70.TL

Satın Almak İçinTıklayınız

Top