Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak İskonto ve Faiz Oranları

Image

14.12.2014 tarih ve 29205 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Hakkında Tebliğiyle, bu tarihte yürürlüğe girmek üzere;

- Vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık % 9,

- Avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık % 10,50

olarak yeniden belirlenmiş, belirlenen bu oranlar yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Vergi Usul Kanunu’nun 281 ve 285. maddelerine göre; senede bağlı alacak ve borçların değerleme günündeki kıymetlerine irca edilmesi sırasında;

- Varsa senet üzerinde yazılı faiz oranının,

- Senet üzerinde faiz nispetinin belli edilmediği hallerde T.C. Merkez Bankasının resmi iskonto hadlerinin,

uygulanması gerekmektedir.

238 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde reeskont tutarının hesaplanmasında; faiz oranı olarak reeskont işlemlerinde uygulanan faiz oranının değil, kısa vadeli avans işlemlerinde uygulanan faiz oranının esas alınması gerektiği açıklanmıştır.

Buna göre, Merkez Bankasınca yapılan değişiklik sonrasında, borç ve alacak senetlerinin reeskontu işlemlerinde dikkate alınacak oran 14.12.2014 tarihinden itibaren % 9 olmuştur.

Vergi Usul Kanunu’nun 280. maddesine göre, yabancı para ile olan borç ve alacakların reeskontunda, varsa senette yazılı faiz oranının, senette faiz oranı yer almıyorsa yukarıda yer alan Merkez Bankası tebliğindeki faiz oranı değil, değerleme günüde geçerli Londra Bankalar Arası Faiz Oranının (LİBOR) esas alınması gerekir.

Aşağıda reeskont uygulamasıyla ilgili önemli yasal düzenlemeler, konuya ilişkin kısa bir özet ve daha önce uygulanan reeskont oranları tablosu yer almaktadır.

YASAL DÜZENLEME

VERGİ USUL KANUNU

Alacaklar

Madde 281- …

Vadesi gelmemiş olan senede bağlı alacaklar değerleme gününün kıymetine irca olunabilir. Bu takdirde, senette faiz nispeti açıklanmış ise bu nispet, açıklanmamışsa Cumhuriyet Merkez Bankasının resmi iskonto haddi uygulanır.

Borçlar

Madde 285- …

Vadesi gelmemiş olan senede bağlı borçlar değerleme günü kıymetine irca olunabilir. Bu takdirde senette faiz nispeti açıklanmışsa bu nispet, açıklanmamışsa Cumhuriyet Merkez Bankasının resmi iskonto haddinde bir faiz uygulanır.

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

Sıra No: 238

Reeskont tutarının hesaplanmasında; faiz oranı olarak reeskont işlemlerinde uygulanan faiz oranı değil, kısa vadeli avans işlemlerinde uygulanan faiz oranı esas alınır.

Senede bağlı alacak ve borçlara ilişkin değerleme işlemlerinin, iç iskonto metoduna göre yapılması gerekir.

Reeskont hesaplama formülü aşağıdaki gibidir:

F = A [A x 360 / (360 + mxt)]

F: Reeskont tutarı

A: Senedin nominal değeri

m: Faiz oranı

t: Vade

DİKKAT

- Reeskont uygulaması zorunlu değildir. Ancak seçimin bütün alacak ve borç senetleri için yapılması şarttır.

- Bankalar, bankerler ve sigorta şirketleri alacak ve borçlarını reeskonta tabi tutmak zorundadırlar.

- Reeskonta tabi tutulacak alacak veya borcun senede bağlı olması gerekir. Banka, banker ve sigorta şirketleri senede bağlı olsun veya olmasın, bütün alacak ve borçlarını reeskonta tabi tutarlar.

- Reeskonta tabi tutulacak alacak veya borç senedinin, ticari kazancın elde edilmesi ve idamesiyle ilgili ve gerçek bir alacak veya borç ilişkisine dayanması gerekir.

- Alacak senetlerini reeskonta tabi tutanların, borç senetlerini de reeskonta tabi tutmaları zorunludur.

- Reeskont, katma değer vergisi dahil alacak veya borç tutarı üzerinden hesaplanır.

- Yabancı para ile olan borç ve alacakların reeskontunda, senette faiz oranının yazılı olmadığı durumda, değerleme günüde geçerli LİBOR esas alınır.

REESKONT ORANLARI

Dönem

Resmi Gazete

Reeskont Oranı (%)

Tarih

No

15.06.2004–12.01.2005

15.06.2004

25493

42,00

13.01.2005–24.05.2005

13.01.2005

25699

35,00

25.05.2005–19.12.2005

25.05.2005

25825

30,00

20.12.2005–19.12.2006

20.12.2005

26029

25,00

20.12.2006–27.12.2007

20.12.2006

26382

29,00

28.12.2007–08.04.2009

28.12.2007

26740

27,00

09.04.2009–11.06.2009

12.06.2009

27195

20,00

12.06.2009–21.12.2009

12.06.2009

27256

19,00

22.12.2009–29.12.2010

22.12.2009

27440

16,00

30.12.2010–29.12.2011

30.12.2010

27801

15,00

30.12.2011–18.06.2012

29.12.2011

28157

17,75

19.06.2012–19.12.2012

19.06.2012

28328

16,50

20.12.2012–20.06.2013

12.12.2012

28503

13,75

21.06.2013–26.12.2013

21.06.2013

28684

11,00

27.12.2013–13.12.2014

27.12.2013

28864

11,75

14.12.2014

14.12.2014

29205

9,00

31.12.2016

31.12.2016

29935

10,50

İlgili Merkez Bankası Tebliğine aşağıdaki link vasıtasıyla ulaşabilirsiniz. pwc

Yukarıda yer verilen açıklamalar, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Özdoğrular smmm ltd. şti./ www.ozdogrular.com, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 

Hakkımızda

 ö z d o ğ r u l a r, Adana da 18.08.1988 tarihinde kurularak, Mali Müşavirlik faaliyetine başlamıştır. 

Sektöründe en iyi olma duygusu ile personeline "Kalite" bilincini yerleştirmeyi, Kalite Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmeyi, müşterilerine en iyi hizmeti sunmayı, amaç edinerek, 2003 Yılında, alanında Türkiye' de ilk olarak ISO 9001: 2000 Belgesi almıştır.

 

Mali Takvim

Öne Çıkanlar

  • 2019 Yılında İş Hukukuna Göre İdari Para Cezaları 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B)…
  • Vergi Ve Ceza İhbarnamesine Karşı Hak Arama kendisine vergi ve ceza ihbarnamesi tebliğ edilen gerçek ve tüzel…
  • Limited Şirketlerde Ortaklıktan Çıkma Veya Çıkarılma 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı kanunla birlikte limited şirketlerde…

Duyurular

https://gallery.mailchimp.com/d5c32d5b9a46cdb11ded93724/images/12f68015-e9d8-44e6-9f22-e7d6aa53f846.jpg

Yazar: Cihangir ÖZKÖK - YMM
Fiyatı: 85.00 TL

Satın Almak İçin Tıklayınız

Top