Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları

Image

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun 10. maddesinde, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan vergi miktarlarının, o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılacağı hüküm altına alınmıştır.

Aynı maddeye göre Bakanlar Kurulu'nun,

a. Yeniden değerleme oranının % 50 fazlasını geçmemek, % 20'sinden az olmamak üzere yeni oranlar tespit etmeye,

b. EURO normlarını sağlayan katalitik konvertör sistemi ile teçhiz edilmiş taşıtlarda tespit edilen bu oranı veya vergi miktarlarını % 50 nispetine kadar indirmeye

yetkisi bulunmaktadır. Bu suretle hesaplanan ve ödenmesi gereken vergi miktarlarında 1 TL'nin altındaki tutarlar dikkate alınmamaktadır.

2016 yılına ilişkin yeniden değerleme oranı % 3,83 olarak hesaplanmış ve 11 Kasım 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 474 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile duyurulmuştur.

2017 yılında uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergileri Maliye Bakanlığı tarafından bu oran dikkate alınarak hesaplanmış ve 27 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 47 seri numaralı Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği ile duyurulmuştur.

Söz konusu Tebliğ'deki bilgiler çerçevesinde, 2017 yılında uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi tutarlarının yer aldığı tablolar aşağıda dikkatinize sunulmuştur.

 (I) sayılı tarife

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilir:

Motor silindir hacmi (cm3)

Taşıtların yaşları ile ödenecek yıllık vergi tutarı (TL)

1 - 3 yaş

4 - 6 yaş

7 - 11 yaş

12 - 15 yaş

16 ve yukarı yaş

1- Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri

1300 cm3 ve aşağısı

646

450

252

191

68

1301 - 1600 cm3'e kadar

1.035

776

450

318

122

1601 - 1800 cm3'e kadar

1.827

1.428

841

513

199

1801 - 2000 cm3'e kadar

2.878

2.217

1.303

776

306

2001 - 2500 cm3'e kadar

4.317

3.134

1.958

1.170

463

2501 - 3000 cm3'e kadar

6.019

5.236

3.271

1.760

646

3001 - 3500 cm3'e kadar

9.166

8.247

4.968

2.480

910

3501 - 4000 cm3'e kadar

14.411

12.444

7.329

3.271

1.303

4001 cm3 ve yukarısı

23.586

17.687

10.475

4.708

1.827

2- Motosikletler

  100 -   250 cm3'e kadar

122

92

68

43

17

  251 -   650 cm3'e kadar

252

191

122

68

43

  651 - 1200 cm3'e kadar

646

385

191

122

68

1201 cm3 ve yukarısı

1.565

1.035

646

513

252

(I) sayılı tarifede yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerine ait vergi tutarlarının Türkiye Sigorta ve Reasürans Birliği tarafından her yılın Ocak ayında ilan edilen kasko sigortası değerlerinin % 6'sını aşması halinde, aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara ait vergi tutarlarını, bir alt kademedeki taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak belirlemeye, bu oranı % 4'e kadar indirmeye ve kanuni oranına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır. Bu oran, halen, Bakanlar Kurulu'nun 2004/8327 sayılı Kararı ile % 5 olarak uygulanmaktadır.

(II) sayılı tarife

(I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilir:

Taşıt cinsi ve oturma yeri / azami toplam ağırlık

Taşıtların yaşları ile ödenecek yıllık vergi tutarı (TL)

1 – 6 yaş

7 – 15 yaş

16 ve yukarı yaş

1) Minibüs

776

513

252

2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor silindir hacmi)

1900 cm3 ve aşağısı

1.035

646

385

1901 cm3 ve yukarısı

1.565

1.035

646

3) Otobüs ve benzerleri (Oturma yeri)

25 kişiye kadar

1.958

1.170

513

26 - 35 kişiye kadar

2.348

1.958

776

36 - 45 kişiye kadar

2.613

2.217

1.035

46 kişi ve yukarısı

3.134

2.613

1.565

Taşıt cinsi ve oturma yeri / azami toplam ağırlık

Taşıtların yaşları ile ödenecek yıllık vergi tutarı (TL)

1 – 6 yaş

7 – 15 yaş

16 ve yukarı yaş

4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami toplam ağırlık)

  1.500 kg'a kadar

697

463

228

  1.501 -   3.500 kg'a kadar

1.408

817

463

  3.501 -   5.000 kg'a kadar

2.115

1.760

697

  5.001 - 10.000 kg'a kadar

2.348

1.995

936

10.001 - 20.000 kg'a kadar

2.821

2.348

1.408

20.001 kg ve yukarısı

3.529

2.821

1.640

(III) sayılı tarife

Deniz taşıtlarının yer aldığı (III) sayılı tarife, 5897 Sayılı Kanun ile 30.06.2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Kanun metninden çıkarılmıştır.

(IV) sayılı tarife

Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilir:

Taşıt cinsi ve azami kalkış ağırlığı

Taşıtların yaşları ile ödenecek yıllık vergi tutarı (TL)

1 - 3 yaş

4 - 5 yaş

6 - 10 yaş

11 ve yukarı yaş

Uçak ve helikopterler

  1.150 kg'a kadar

13.099

10.475

7.855

6.282

  1.151 -   1.800 kg'a kadar

19.653

15.718

11.789

9.430

  1.801 -   3.000 kg'a kadar

26.207

20.965

15.718

12.576

  3.001 -   5.000 kg'a kadar

32.762

26.207

19.653

15.718

  5.001 - 10.000 kg'a kadar

39.316

31.451

23.586

18.866

10.001 - 20.000 kg'a kadar

45.870

36.694

27.517

22.008

20.001 kg ve yukarısı

52.422

41.934

31.451

25.160

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun 6. maddesinin birinci fıkrası uyarınca; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline zirai ilaçlama amacıyla kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş olan uçaklar için, bu tarifede belirtilen motorlu taşıtlar vergisi tutarları yüzde 25 oranında uygulanmaktadır.


Yukarıda yer verilen açıklamalar, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Özdoğrular smmm ltd. şti./ www.ozdogrular.com, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz. Mevzuatın sık değiştirilen ve farklı anlayışlarla yorumlanabilen yapısı nedeniyle, herhangi bir konuda uygulama yapılmadan önce konunun uzmanlarından profesyonel yardım alınmasını tavsiye ederiz

Hakkımızda

 ö z d o ğ r u l a r, Adana da 18.08.1988 tarihinde kurularak, Mali Müşavirlik faaliyetine başlamıştır. 

Sektöründe en iyi olma duygusu ile personeline "Kalite" bilincini yerleştirmeyi, Kalite Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmeyi, müşterilerine en iyi hizmeti sunmayı, amaç edinerek, 2003 Yılında, alanında Türkiye' de ilk olarak ISO 9001: 2000 Belgesi almıştır.

 

Mali Takvim

Öne Çıkanlar

  • GSS Borcu Olanların Son İki Haftası 2012 yılında başlayan ve 8 milyon dolayında kişinin kapsama alındığı…
  • Devlet Katkısı Çalışana Nakit Ödenecek Çalışanların BES’e dahil olmasını sağlayan otomatik katılımda değişiklik yapıldı. Sistemden…

Duyurular

https://gallery.mailchimp.com/d5c32d5b9a46cdb11ded93724/images/12f68015-e9d8-44e6-9f22-e7d6aa53f846.jpg

Yazar: Cihangir ÖZKÖK - YMM
Fiyatı: 85.00 TL

Satın Almak İçin Tıklayınız

Top