Damga Vergisi Oranları

Image

DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 61)

Damga Vergisi Kanunu'nun "Nispet" başlıklı 14. maddesinde, kâğıtların damga vergisinin Kanun'a ekli (1) sayılı tabloda yazılı nispet ve miktarlarda alınacağı hükmü yer almaktadır. Aynı maddede her bir kâğıt için hesaplanacak vergi tutarının üst sınırı belirlenmiş ve bir önceki yılda uygulanan azami tutarın, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, o yıl için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılacağına hükmedilmiştir.

Kanun'un mükerrer 30. maddesinde ise her takvim yılı başından itibaren geçerli olmak üzere, önceki yılda uygulanan maktu vergilerin (Maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılacağı ve bu suretle hesaplanan vergi tutarının 10 kuruşa kadarki kesirlerinin dikkate alınmayacağı hükmü yer almaktadır.

Aynı maddeye göre Bakanlar Kurulu, Kanun'a ekli (1) sayılı tabloda yer alan maktu vergiler ile nispi vergileri birlikte veya ayrı ayrı, maktu vergilerde 10 katına, nispi vergilerde ise 1 katına kadar artırmaya, uygulanmakta olan maktu vergileri yarısına kadar, nispi vergilerde ise artırılmadan önceki seviyelerine indirmeye, bu had ve miktarlar arasında yeni had, miktar ve nispetler tespit etmeye yetkili kılınmıştır.

Nitekim 24 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2016/9641 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere maktu damga vergisi tutarlarının yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere % 7,5 oranında artırılmasına karar verilmiştir.

Diğer taraftan2017 yılında uygulanacak olan azami damga vergisi tutarı ise 2016 yılında uygulanan tutarın yeniden değerleme oranında (% 3,83) artırılması suretiyle hesaplanmıştır.

Bütün bunların sonucunda, 2017 yılında uygulanacak olan azami damga vergisi tutarı ile maktu damga vergisi tutarları 27 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 61 seri numaralı Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile duyurulmuştur.

Söz konusu Tebliğ kapsamında, 2017 yılında uygulanacak azami damga vergisi tutarı ile damga vergisi oran ve tutarlarına ilişkin tablo aşağıda dikkatinize sunulmuştur.

1. 2017 yılında her bir kağıt için hesaplanacak azami damga vergisi tutarı 1.865.946,80 TL'dir.

2. 2017 yılında uygulanacak damga vergisi oran ve tutarları ise aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

1 SAYILI TABLO

Damga vergisine tabi kağıtlar

I. Akitlerle ilgili kâğıtlar

A. Belli parayı ihtiva eden kâğıtlar:

1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler

Binde 9,48

2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden)

Binde 1,89

3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri

Binde 9,48

4. Tahkimnameler ve sulhnameler

Binde 9,48

5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil)

Binde 1,89

6. Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler

Binde 1,89

7. (6728 sayılı Kanun'un 28. maddesiyle eklenen bent. Yürürlük: 09.08.2016) Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlara ilişkin ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni sözleşmeleri (yatırım taahhüdü bulunanlar dâhil ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni süresine göre bulunacak bedel üzerinden)

Binde 9,48

8. (6728 sayılı Kanun'un 28. maddesiyle eklenen bent. Yürürlük: 09.08.2016) Resmî şekilde düzenlenen gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri

Binde 9,48

9. (6728 sayılı Kanun'un 28. maddesiyle eklenen bent. Yürürlük: 09.08.2016) Resmî dairelerin mal ve hizmet alımlarına ilişkin yaptıkları ihalelerde, ihaleyi yapan idare ile düzenlenen sözleşmeler

Binde 9,48

10. (6728 sayılı Kanun'un 28. maddesiyle eklenen bent. Yürürlük: 09.08.2016) 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında düzenlenen:

 

a) Taksitle satış sözleşmeleri

Binde 9,48

b) Ön ödemeli konut satış sözleşmeleri

Binde 9,48

c) Devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri

Binde 9,48

ç) Paket tur sözleşmeleri

Binde 9,48

d) Abonelik sözleşmeleri

Binde 9,48

e) Mesafeli satış sözleşmeleri

Binde 9,48

11. (6728 sayılı Kanun'un 28. maddesiyle eklenen bent. Yürürlük: 09.08.2016) 7/6/2012 tarihli ve 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu kapsamında düzenlenen turist rehberliğine ilişkin sözleşmeler

Binde 9,48

12. (6728 sayılı Kanun'un 28. maddesiyle eklenen bent. Yürürlük: 09.08.2016) 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen:

 

a) Toptan elektrik satış sözleşmeleri

Binde 9,48

b) Perakende elektrik satış sözleşmeleri

Binde 9,48

13. (6728 sayılı Kanun'un 28. maddesiyle eklenen bent. Yürürlük: 09.08.2016) 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen:

 

a) Toptan doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler

Binde 9,48

b) Tüketicilere doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler

Binde 9,48

B. Belli parayı ihtiva etmeyen kâğıtlar:

1. Tahkimnameler

51,40 TL

2. Sulhnameler

51,40 TL

3. Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri (Belli parayı ihtiva edenler dahil)

288,60 TL

II. Kararlar ve mazbatalar

1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili olmayarak Danıştay'dan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları:

 

a) Belli parayı ihtiva edenler

Binde 9,48

b) Belli parayı ihtiva etmeyenler

51,40 TL

2. İhale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları (6728 sayılı Kanun'un 28. maddesiyle eklenen parantez içi hüküm. Yürürlük: 09.08.2016) (4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşlara şikâyet veya Kamu İhale Kurumuna itirazen şikâyet ya da yargı kararı üzerine ihalenin iptal edilmesi hâlinde, bu ihale kararının hükmünden yararlanılmayan kısmına isabet eden damga vergisi ret ve iade olunur. Sözleşmenin düzenlenmiş olması durumunda sözleşmeye ilişkin damga vergisi ret ve iade edilmez.)

Binde 5,69

III. Ticari işlemlerde kullanılan kâğıtlar

1. Ticari ve mütedavil senetler:

 

a) Emtia senetleri:

 

    aa) Makbuz senedi (Resepise)

17,80 TL

    ab) Rehin senedi (Varant)

10,50 TL

    ac) İyda senedi

1,80 TL

    ad) Taşıma senedi

0,60 TL

b) Konşimentolar

10,50 TL

c) Deniz ödüncü senedi

Binde 9,48

d) İpotekli borç senedi, irat senedi

Binde 9,48

2. Ticari belgeler:

 

a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri

17,80 TL

b) Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme hesabı özetleri:

 

    ba) Bilançolar

39,70 TL

    bb) Gelir tabloları

19,10 TL

    bc) İşletme hesabı özetleri

19,10 TL

c) Barnameler

1,80 TL

d) Tasdikli manifesto nüshaları

7,80 TL

e) Ordinolar

0,60 TL

f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları

7,80 TL

IV. Makbuzlar ve diğer kâğıtlar

1. Makbuzlar:

 

a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar

Binde 9,48

b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar

Binde 7,59

c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler

Binde 7,59

d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlar

Binde 7,59

2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tabidir):

 

a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için

0,60 TL

b) Vergi beyannameleri: (6728 sayılı Kanun'un 28. maddesiyle eklenen parantez içi hüküm. Yürürlük: 09.08.2016) ((f) bendi dâhil olmak üzere, beyanname verme süresi içerisinde düzeltme amacıyla verilen beyannameler hariç)

 

    ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri

51,40 TL

    bb) Kurumlar vergisi beyannameleri

68,60 TL

    bc) Katma değer vergisi beyannameleri

33,90 TL

    bd) Muhtasar beyannameler

33,90 TL

    be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç)

33,90 TL

c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler

68,60 TL

d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler

25,30 TL

e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri

25,30 TL

f) (6728 sayılı Kanun'un 28. maddesiyle değiştirilen bent. Yürürlük: 09.08.2016) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar beyannamenin birleştirilerek verilmesiyle oluşturulan beyannameler

40,20 TL

3. Tabloda yazılı kâğıtlardan aslı 1,00 Türk Lirasından fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri.

0,60 TL

Yukarıda yer verilen açıklamalar, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Özdoğrular smmm ltd. şti./ www.ozdogrular.com, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz. Mevzuatın sık değiştirilen ve farklı anlayışlarla yorumlanabilen yapısı nedeniyle, herhangi bir konuda uygulama yapılmadan önce konunun uzmanlarından profesyonel yardım alınmasını tavsiye ederiz.

Hakkımızda

 ö z d o ğ r u l a r, Adana da 18.08.1988 tarihinde kurularak, Mali Müşavirlik faaliyetine başlamıştır. 

Sektöründe en iyi olma duygusu ile personeline "Kalite" bilincini yerleştirmeyi, Kalite Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmeyi, müşterilerine en iyi hizmeti sunmayı, amaç edinerek, 2003 Yılında, alanında Türkiye' de ilk olarak ISO 9001: 2000 Belgesi almıştır.

 

Mali Takvim

Öne Çıkanlar

  • GSS Borcu Olanların Son İki Haftası 2012 yılında başlayan ve 8 milyon dolayında kişinin kapsama alındığı…
  • Devlet Katkısı Çalışana Nakit Ödenecek Çalışanların BES’e dahil olmasını sağlayan otomatik katılımda değişiklik yapıldı. Sistemden…

Duyurular

https://gallery.mailchimp.com/d5c32d5b9a46cdb11ded93724/images/12f68015-e9d8-44e6-9f22-e7d6aa53f846.jpg

Yazar: Cihangir ÖZKÖK - YMM
Fiyatı: 85.00 TL

Satın Almak İçin Tıklayınız

Top