Cumartesi, 29 Eylül 2018 11:22

Konkordato İle İlgili Süreler

   
KANUN MADDESİ  AÇIKLAMA SÜRE
286 Konkordato talebine eklenecek belgeler başlıklı 285. Maddede belirtilen mali tabloların başvuru tarihinden itibaren en fazla olacağı süre 45 gün
287/1 Konkordato talebi üzerine mahkeme, 286 ncı maddede belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğunu tespit ettiğinde geçici mühlet kararını vereceği süre Derhal
287/2 Konkordato işlemlerinin başlatılması alacaklılardan biri tarafından talep edilmişse, borçlunun 286 ncı maddede belirtilen belgeleri ve kayıtları mahkemenin vereceği süre  Mahkemenin vereceği makul süre
287/4 Geçici mühletin süresi 3 ay
287/4 Mahkemenin geçici mühlet süresi olan bu üç aylık süre dolmadan borçlunun veya geçici komiserin yapacağı talep üzerine geçici mühleti uzatabileceği süre. Mahkeme geçici süreyi en fazla iki ay daha uzatabilir.
287/4 Geçici mühletin toplam süresi  Geçici mühletin toplam süresi beş ayı geçemez
288/2 Mahkemece geçici mühlet kararı, İlanında ayrıca alacaklıların, ilandan itibaren dilekçeyle itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri belirtileceği süre.  İlandan itibaren yedi günlük kesin süre içinde
289/3 Kesin mühlet Bir yıl.
Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olduğunun anlaşılması hâlinde borçluya verilecek kesin mühlet. 
289/4 Alacaklar kurulunun toplantı süresi Alacaklılar kurulu her ay en az bir kere toplanır ve hazır bulunanların oy çokluğuyla karar alır.
289/5 Ek kesin mühlet Kesin mühlet  6 aya kadar uzatılabilir.
Güçlük arz eden özel durumlarda, komiserin bu durumu açıklayan gerekçeli raporu ve talebi üzerine mahkemece uzatılabilecek süre. (Burada 6 aya kadar uzatılabilir ifadesine dikkat çekmek istiyoruz. Mahkeme 6 aya kadar uzatabilecektir. Diğer bir ifade ile 6 ay uzatmayabilecektir. Bu ifadeler ile mahkemenin 6 aydan daha az bir süre uzatabileceği anlaşılmaktadır)  
291/1 Borçlunun malî durumunun düzelmesi nedeniyle kesin mühletin kaldırılması Konkordato talebi ile amaçlanan iyileşmenin, kesin mühletin sona ermesinden önce gerçekleştiğinin komiserin yazılı raporuyla mahkemeye bildirilmesi üzerine mahkemece resen, kesin mühletin kaldırılarak konkordato talebinin reddine karar verilir. Bu karar, 288 inci madde uyarınca ilân edilir ve ilgili yerlere bildirilir.
292 Kesin mühlet içinde konkordato talebinin reddi ile iflâsın açılması. İflâsa tabi borçlu bakımından, kesin mühletin verilmesinden sonra 292. Maddedeki durumların gerçekleşmesi hâlinde komiserin yazılı raporu üzerine mahkeme kesin mühleti kaldırarak konkordato talebinin reddine ve borçlunun iflâsına resen karar verir.
293/2 İstinaf yoluna başvurulması On gün içinde istinaf yoluna başvurabilir.
Kesin mühlet talebinin değerlendirilmesi sonucunda, hakkında iflâs kararı verilmeyen borçlunun konkordato talebinin reddine karar verilirse, borçlu veya varsa konkordato talep eden alacaklı bu kararın tebliğinden itibaren istinaf yoluna başvurabileceği süre.
294/4 Takas İcra ve İflas Kanunu’nun 200 ve 201. Maddelerinin uygulanmasında geçici mühletin ilânı tarihi esas alınır.
İcra ve İflas Kanunu’nun 200 ve 201. Maddelerine tabidir.
296/2 Borçlu, tarafı olduğu ve konkordatonun amacına ulaşmasını engelleyen sürekli borç ilişkilerini, feshedebilmesi. Borçlu, tarafı olduğu ve konkordatonun amacına ulaşmasını engelleyen sürekli borç ilişkilerini, komiserin uygun görüşü ve mahkemenin onayıyla herhangi bir zamanda sona erecek şekilde feshedebilir.
298/3  Mahkemeden rehinli malların kıymetinin yeniden takdir etmesinin istenebilmesi.  İlgililer, yedi gün içinde ve masrafını önceden vermek kaydıyla, mahkemeden rehinli malların kıymetini yeniden takdir etmesini isteyebilirler. 
299 Alacaklıların, alacaklarını bildirmeye davet olunması.  Alacaklılar, komiser tarafından 288 inci madde uyarınca yapılacak ilânla, ilân tarihinden itibaren on beş gün içinde alacaklarını bildirmeye davet olunur.
301 Komiserin alacaklıları konkordato projesini müzakere etmek üzere toplantıya davet etmesi Toplantı günü ilândan en az on beş gün sonra olmak zorundadır. 
*** ***
Alacaklıların, toplantıdan önce belgeleri inceleyebilecekleri süre Alacaklılar toplantıdan önceki yedi gün içinde belgeleri inceleyebilirler.
302/5 İltihakların kabulü Konkordato projesinin müzakereleri toplantısının bitimini takip eden yedi gün içinde gerçekleşen iltihaklar da kabul olunur.
302/6 Komiserin, iltihak süresinin bitmesinden itibaren gerekçeli raporunu mahkemeye tevdi etmesi. Komiser, iltihak süresinin bitmesinden itibaren en geç yedi gün içinde gerekçeli raporunu mahkemeye tevdi eder.
303/2 Borçtan birlikte sorumlu olanlara karşı haklar Konkordatoya muvafakat eden alacaklı da kendi haklarını, borçtan birlikte sorumlu olan kişilere ödeme mukabilinde devir teklif etmek ve onlara toplantıların günü ile yerini en az on gün önce haber vermek şartıyla bu hükümden yararlanır.
304/1 Mahkemenin konkordato hakkında karar vermesi Mahkeme, komiseri dinledikten sonra kısa bir zamanda ve her hâlde kesin mühlet içinde kararını vermek zorundadır.
304/1 Karar vermek için tayin olunan duruşma gününün ilan edilmesi Karar vermek için tayin olunan duruşma günü, 288 inci madde uyarınca ilân edilir.
304/1 Mahkemenin konkordato kararına itiraz İtiraz edenlerin, itiraz sebeplerini duruşma gününden en az üç gün önce yazılı olarak bildirmek kaydıyla duruşmada hazır bulunabilecekleri de ilâna yazılır.
304/2 Mahkeme tarafından karar verilinceye kadar mühlet hükümlerinin devamına karar verebilmesi Konkordato hakkında yapılan yargılamada kesin mühlet içinde bir karar verilemeyeceği anlaşılırsa; mahkeme, gerekli görürse komiserden gerekçeli bir rapor da alarak, karar verilinceye kadar mühlet hükümlerinin devamına karar verebilir. Bu süre altı aydan fazla olamaz.
306/2 Kayyum tayini Kararda, tasdik edilen konkordatonun yerine getirilmesini sağlamak için gerekli gözetim, yönetim ve tasfiye tedbirlerini almakla görevli bir kayyum tayin edilebilir. Bu takdirde kayyum, borçlunun işletmesinin durumu ve proje uyarınca borçlarını ödeme kabiliyetini muhafaza edip etmediği konusunda iki ayda bir tasdik kararını veren mahkemeye rapor verir; alacaklılar bu raporu inceleyebilirler.
307/1 Rehinli malın muhafaza altına alınması ve satışının ertelenmesi. Borçlunun talebi üzerine, tasdik kararında rehinli malın muhafaza altına alınması ve satışı, karardan itibaren bir yılı geçmemek üzere 307. Maddede belirtilen şartlarla ertelenebilir.
307/2 Finansal kiralama konusu malların iadesinin ertelenmesi. Borçlunun talebi üzerine, tasdik kararında finansal kiralama konusu malların iadesi, karardan itibaren bir yılı geçmemek üzere 307/2 maddede belirtilen şartlarla ertelenebilir.
307/3 Finansal kiralamada ödenmemiş kira borcu Finansal kiralamada ödenmemiş kira borcu üç aylık tutarı aşmamalıdır.
308/b-1 Alacakları itiraza uğramış olan alacaklıların dava açma hakları    Alacakları itiraza uğramış olan alacaklılar, tasdik kararının ilânı tarihinden itibaren bir ay içinde dava açabilirler.
308/c-1 Konkordatonun bağlayıcı hale gelmesi. Konkordato, tasdik kararıyla bağlayıcı hâle gelir.
308/c-1 Konkordato projesinin bağlayıcı hale gelmesinin kararlaştırılması.  Tasdik edilen konkordato projesinde konkordatonun, tasdik kararının kesinleşmesiyle bağlayıcı hâle geleceği de kararlaştırılabilir; bu takdirde mühletin etkileri, kanunda öngörülen istisnalar saklı kalmak kaydıyla konkordatonun bağlayıcı hâle geldiği tarihe kadar devam eder.
308/e-1 Konkordatonun kısmen feshine karşı istinaf yolu Fesih talebi üzerine verilecek hükmün tebliğinden itibaren on gün içinde istinaf yoluna başvurulabilir. 
308/e-1 Bölge adliye mahkemesi kararına temyiz yolu. Bölge adliye mahkemesi kararına karşı tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde temyiz yoluna başvurulabilir.
308/g-3 Konkordato projesine göre borçları yeni bir itfa plânına bağlanan borçlulara ait olan teşvik belgelerinin süreleri ile ihracat taahhüt süreleri,  Konkordato projesine göre borçları yeni bir itfa plânına bağlanan borçlulara ait olan teşvik belgelerinin süreleri ile ihracat taahhüt süreleri, geçici mühlet kararının verildiği tarihten konkordatonun bağlayıcı hâle geldiği tarihe kadar işlemez.”
308/h-3 Rehinli alacaklılarla anlaşma yapılması Müzakerede ve müzakereyi takip eden yedi günlük iltihak süresi içinde rehinli alacaklıların, alacak miktarı itibarıyla üçte ikiyi aşan çoğunluğu ile bir anlaşma hasıl olursa, komiser, imzalanan anlaşmaları tutanağa bağlar ve rehinli alacaklılarla anlaşma yapıldığını 302 nci madde uyarınca mahkemeye tevdi edeceği gerekçeli raporuna ayrı ve bağımsız bir başlık altında işler
308/h-4 Borçlu ile anlaşamayan rehinli alacaklı. Borçlunun tekliflerinin alacak miktarı itibarıyla üçte ikiyi aşan çoğunlukla kabul edilmesi hâlinde, borçlu ile anlaşamayan rehinli alacaklı, konkordato talep tarihinden itibaren, taraflar arasındaki sözleşmede kararlaştırılan temerrüt öncesi faiz oranı uygulanmak suretiyle, diğer rehinli alacaklılarla yapılan anlaşmalardan en uzun vadelisine tabi olur. Bu husus ve anlaşmaya varılamayan rehinli alacaklılara borçlu tarafından yapılacak ödemelere ilişkin plan komiser tarafından tutanağa geçirilir ve komiserin 302 nci madde uyarınca mahkemeye tevdi edeceği gerekçeli rapora da işlenir.
309/3 Müflisin mallarının paraya çevrilmesinin durması. Konkordato talebinin alacaklılar tarafından kabul edildiği toplantının yapıldığı tarihten, konkordatonun mahkemece tasdik edildiği tarihe kadar geçen sürede müflisin mallarının paraya çevrilmesi durur. Bu süre altı ayı geçemez.
309/c-1 Borçlu malları üzerinde tasarruf yetkisinin sona ermesi. Mal varlığının terki suretiyle konkordatonun tasdikine ilişkin kararın kesinleşmesinden itibaren, borçlu malları üzerinde tasarruf edemez ve bu mallar hakkında tasarruf yetkisine sahip kişilerin imza yetkisi sona erer.
309/ç Konkordato tasfiye memurlarının malvarlığının paraya çevrilmesine ilişkin kararlarına karşı itiraz  Konkordato tasfiye memurlarının malvarlığının paraya çevrilmesine ilişkin kararlarına karşı, öğrenilmesinden itibaren yedi gün içinde alacaklılar kurulu nezdinde itiraz edilebilir ve bu kurulun kararlarına karşı da şikâyet yoluna başvurulabilir. 
309/g-2 Rehinli alacaklıya rehinli malı paraya çevirmesi için yetki verilmesi.  Rehnin paraya çevrilmesi konkordato masasının yararına ise, konkordato tasfiye memurları rehinli alacaklıya rehinli malı altı ay içinde paraya çevirmesi için yetki verebilir. Konkordato tasfiye memurları rehinli alacaklıya, aynı zamanda “26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 289 uncu”  maddesinde öngörülen cezayı da hatırlatarak, bu süre içinde paraya çevirme işlemini gerçekleştirmediği takdirde rehinli malı kendilerine teslim etmesini, haklı bir sebep olmaksızın teslim etmezse rüçhan hakkından mahrum kalacağını ihtar eder.  
309/h-1 Konkordato tasfiye memurlarının pay cetvelini  incelemeye hazır tutma süresi. Konkordato tasfiye memurları, geçici de olsa her dağıtımdan önce, bir pay cetveli düzenler ve payının miktarını her alacaklıya bildirir; konkordato tasfiye memurları pay cetvelini on gün süreyle iflâs dairesinde alacaklıların incelemesine hazır tutar. 
309/i – 1,2  Konkordato tasfiye memurları tarafından belirlenen sürede hak sahipleri tarafından tahsil edilmeyen payların akıbeti  Konkordato tasfiye memurları tarafından belirlenen sürede hak sahipleri tarafından tahsil edilmeyen paylar 9 uncu madde hükümlerine göre bankaya yatırılır. 
Beş yıl içinde hak sahipleri tarafından tahsil edilmeyen paylar iflâs dairesi tarafından dağıtılır; 255 inci madde kıyas yoluyla uygulanır.
39/j-2 Tasfiyenin bir yıldan uzun sürmesi Tasfiyenin bir yıldan uzun sürmesi hâlinde konkordato tasfiye memurları, her yıl en geç Aralık ayı sonuna kadar, tasfiye edilen malvarlığının ve henüz paraya çevrilmemiş malların durumunu belirten bir cetvel ve faaliyetleri hakkında bir rapor düzenleyip alacaklılar kuruluna tevdi eder. Bu cetvel ve rapor, takip eden yılın Şubat ayı sonuna kadar alacaklıların incelemesine hazır bulundurulmak üzere alacaklılar kurulu aracılığıyla tasdik makamına sunulur.
309/k-1 İptal davası açma sürelerinin hesaplanması  Geçici konkordato mühletinin verildiği tarih, iptal davası açma sürelerinin hesaplanmasında haczin veya iflâsın açılmasının yerini tutar.
309/k-2 Konkordato mühletinin verilmesi veya mühletten önce bu Kanuna göre vuku bulan iflâsın ertelenmesi tarihleri Konkordato mühletinin verilmesi veya mühletten önce bu Kanuna göre vuku bulan iflâsın ertelenmesi tarihleri, iptal davası açma sürelerinin hesaplanmasında haczin veya iflâsın açılmasının yerini tutar. 
Geçici madde 14/1 14.03.201 tarihinde görülmekte olan iflâsın ertelenmesi ve konkordato talepleri hakkında Talep tarihinde yürürlükte bulunan hükümlerin uygulanmasına devam olunur.
  Kaynak : YMM Rüknettin Kumkale, Korkordato, Seçkin Yayınları. Nisan 2018.

Ruknettin Kumkale

https://www.dunya.com/kose-yazisi/konkordato-ile-ilgili-sureler/413688

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Hakkımızda

 ö z d o ğ r u l a r, Adana da 18.08.1988 tarihinde kurularak, Mali Müşavirlik faaliyetine başlamıştır. 

Sektöründe en iyi olma duygusu ile personeline "Kalite" bilincini yerleştirmeyi, Kalite Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmeyi, müşterilerine en iyi hizmeti sunmayı, amaç edinerek, 2003 Yılında, alanında Türkiye' de ilk olarak ISO 9001: 2000 Belgesi almıştır.

 

Mali Takvim

Öne Çıkanlar

  • Otomatik BES’de Katılım Takvimi Tamamlanıyor 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda yapılan…
  • 10 Soruda Sosyal Güvenlik Prim Borcu Tecil ve Taksitlendirme 6183 sayılı Kanun'a 18 Mayıs 2017 tarihli ve 7020 sayılı…
  • Konkordato Süreci 1. Giriş Son günlerde en çok konuşulan konulardan biri olan…

Duyurular

https://gallery.mailchimp.com/d5c32d5b9a46cdb11ded93724/images/12f68015-e9d8-44e6-9f22-e7d6aa53f846.jpg

Yazar: Cihangir ÖZKÖK - YMM
Fiyatı: 85.00 TL

Satın Almak İçin Tıklayınız

Top